Решение №123/14.11.2019 по дело №4370/2018

За дължимите от съда действия в производство по извършване на съдебна делба на урегулирани поземлени имоти при наличие на положително становище за поделяемост на експертния съвет по устройство на територията на общината, предписание на главния архитект на общината, за което съделител поддържа, че е незаконосъобразно и при наличие на разлика в границите на имотите по решението за допускане на съдебната делба, кадастралната карта и подробния устройствен план.

Решение №224/14.11.2019 по дело №2004/2019

За необходимото съдържание на исканията за мнение от Трудово-експертната лекарска комисия и на предварително разрешение от Инспекцията по труда, както и на експертното решение с мнението на Трудово-експертната лекарска комисия по чл. 333, ал. 2 КТ и на предварително разрешение на Инспекцията по труда по чл. 333, ал. 1 КТ.

Решение №164/13.11.2019 по дело №851/2019

Разпоредбата на пар. 6, ал. 2 ПР ЗУТ свързва началото на 6-месечния срок за прилагане на дворищнорегулационните планове със започването на административно производство по приложението на плана /чрез подаване на искане от заинтересования собственик до общинската администрация за оценка на придаваемите части/, а не с плащането на определеното в това административно производство обезщетение. Следователно в хипотезата на пар. 6, ал. 2 ПР ЗУТ срокът е спазен, ако до изтичането му е подадено искане от заинтересованото лице за започване на административно производство по прилагането на плана чрез оценка на придаваемите части. Кога реално е заплатено определеното от общинската администрация обезщетение за тези придаваеми части е без значение, доколкото моментът на плащане зависи от продължителността на административното производство по издаване на административен акт за тяхната оценка и продължителността на съдебното производството, при евентуално обжалване на административния акт за оценка. Само ако заинтересованото лице не е подало искане за оценка в срока по пар. 6, ал.2 ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на дворищнорегулационния план се прекратява съгласно пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №190/11.11.2019 по дело №4003/2019

Налице ли е преюдициалност на иск по чл. 30 ЗН по отношение на вече предявен иск за собственост по реда на чл. 124 ГПК, с който същите ищци претендират завещания имот поради нищожност на завещанието?

Решение №112/11.11.2019 по дело №1450/2018

Прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър по чл.632, ал.4 ТЗ се извършва, ако в предвидения от закона едногодишен преклузивен срок не е поискано възобновяване на спряното производство или въпреки че е поискано, възобновяването е отказано с влязло в сила решение. В това производство синдикът не представлява длъжника. Синдикът е назначен от съда орган в производството по несъстоятелност със законово регламентирани функции, който действа както в интерес на длъжника, така и в интерес на кредиторите. Синдикът действа от името на длъжника и упражнява неговите материални права по управление на имуществото на дружеството, както и правото на процесуално представителство по делата от или срещу предприятието му /чл. 658, ал. 1, т. 7 ТЗ/, но не представлява длъжника в самото производство по несъстоятелност, вкл. в производството по чл.632, ал.2 ТЗ и чл. 632,ал.4 ТЗ, както и в производствата по чл.621а, ал.2 ТЗ, чл.649 ТЗ и чл.694 ТЗ. С откриване на производството по несъстоятелност правомощията на органите на дружеството не се прекратяват /арг. от чл. 635, ал. 2 ТЗ/, като несъстоятелният длъжник запазва органното си представителство при упражняване на правата си в производството по несъстоятелност.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО