Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение №96/10.03.2022 по дело №4021/2021 1

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 4021/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение № 260248/13.04.2021 г. по гр. д. № ******//2020 г. Сливенският районен съд е:

- признал за установено по отношение на С. К. С. и С. С. К., че Т. С. И. е собственик на 1/2 ид. ч. от стълбището и на 1/2 ид. ч. от таванското помещение от недвижим имот с идентификатор 67338.521.162.1.1, представляващ жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор ....., с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 1, ап. 1, със застроена площ на таванското помещение 41.5 кв. м., и е осъдил С. К. С. и С. С. К. да предадат на собственицата владението на посочените идеални части от обектите;

- отхвърлил предявения от С. К. С. насрещен положителен установителен иск за установяване по отношение на Т. С. И. право на собственост върху 1/2 ид. ч. от таванско помещение с площ 84 кв. м., което е прилежаща част към самостоятелен обект с идентификатор ....., с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 2, ап. 2, на основание придобивна давност;

- оставил без разглеждане предявения от С. К. С. насрещен положителен установителен иск за установяване по отношение на Т. С. И. право на собственост върху 1/2 ид. ч. от таванско помещение с площ 84 кв. м., което е прилежаща част към самостоятелен обект с идентификатор ....., с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 2, ап. 2, на основание съдебна спогодба, и прекратил производството по делото в тази част;

- отхвърлил предявените от С. К. С. насрещен положителен установителен иск за установяване по отношение на Т. С. И. право на собственост върху 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ..... с площ 528 кв. м., на основание давностно владение, и евентуален насрещен положителен установителен иск, с който се претендира да се признае за установено право на собственост на идеални части от поземления имот по силата на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 144 от 02.12.2014 г. по гр. д. № 1650/2014 г.
  Следвало ли е, за да придобие правото на собственост чрез способа по чл. 79 ЗС, ответникът (сега касатор) да се позове на придобивна давност по отношение на всеки от предишните приобретатели (според приложените нотариални актове) на имота? Следвало ли е спрямо всеки един от предишните приобретатели да изтече давностния срок…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното…
 • Решение
  Решение № 139 от 25.06.2010 г. по гр. д. № 457/2009 г.
  Относно предпоставките, които следва да са налице, за да се уважи иска по чл.109 ЗС за премахване на незаконна постройка на границата между два имота .
 • Решение
  Решение № 430 от 27.10.2010 г. по гр.д. № 312/2010 г.
  Следва ли ищецът по иск по чл. 109 ЗС да доказва по какъв начин са накърнени правата му, когато строителството е осъществено на регулационната линия ?
 • Решение
  Решение № 283/2012 от 07.03.2013 г. по гр. д. № 387/2012 г.
  При извършено незаконно строителство от ответника по иска, представляващо преградна стена, изградена на стълбище, което е обща част на сграда в режим на етажна собственост, в която обекти на собственост притежават ищците и ответника следва ли да се доказва с какво това строителство ограничава правото на собственост на ищците при…
 • Решение
  Решение № 267 от 15.05.2015 г. по гр. д. № 3225/2014 г.
  Допустимо ли е съдът да откаже да зачете извода на нотариуса относно принадлежността на правото на собственост в констативен нотариален акт, ако събраните доказателства сочат на порок в процедурата по неговото издаване? След като с доклада на делото първоинстанционният съд е квалифицирал иска, страните не са възразили по тази квалификация…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 31/1984 от 06.02.1985 по гр. д. № 10/1984
  1. Допустим ли е искът по чл. 109 ЗС срещу собственик на недвижим имот или срещу собственик на съседен имот за прекратяване на неоснователно действие, извършено чрез строеж, изграден в отклонение на издаденото разрешение и на други строителни книжа или в нарушение на действащи разпоредби, което действие осуетява или ограничава…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 23 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 5465/2013 г.
  Достатъчен ли е сам по себе си факът, ако се приеме, че постройките са незаконни , да бъде уважен иск по чл. 109 ЗС ? За значението на постройките в режим на „търпим строеж” по см. на пар. 16 ПР на ЗУТ и за необходимостта от преценка доколко конкретното строителство…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №1/2012 от 06.08.2012 по тълк. д. №1/2012
  Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците…
 • Решение № 376 от 12.03.2013 г. по гр. д. № 260/2012 г. 6
  Решение № 376 от 12.03.2013 г. по гр. д. № 260/2012 г.
  Счита ли се владението на недвижим имот смутено, а придобивната давност – прекъсната, с подаване до прокуратурата на жалба от собственика на имота с твърдение за извършено престъпление във връзка с придобиването на имота?
 • Решение
  Решение № 262 от 13.07.2012 г. по гр. д. № 944/2011 г.
  Дали решенията на поземлените комисии, сега ОСЗ, с които се възстановяват в стари реални граници земи в терени по пар. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, имат конститутивно действие, ако са постановени преди изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ /ДВ бр.68/99г./?
 • Решение №130/18.11.2019 по дело №1017/2019 7
  Решение №130/18.11.2019 по дело №1017/2019
  Инициирането на извънсъдебен спор от страна на невладеещия собственик смущава ли владението и прекъсва ли придобивната давност? Възможно ли е придобиването по давност на прилежащо към жилище избено помещение, ако собственикът на имота притежава в същата сграда друго складово /таванско/ помещение?
 • Решение
  Решение № 68 от 02.08.2013 г. по гр. д. № 603/2012 г.
  Явно и несъмнително ли е владението, което се изразява в извършване на административни действия по промяна на статута на имота, издаване на скица или виза за проектиране, без тези действия да са противопоставени на действителните собственици и допустимо ли е присъединяване на владение , което не е явно и открито?
 • Решение
  Решение № 262 от 29.11.2011 г. по гр. д. № 342/2011 г.
  Относно елементите на фактическия състав на придобивната давност по чл. 79, ал.1 ЗС и по-конкретно дали сред тях се включва изискването собственикът да е осведомен за намерението за своене на владелеца, т.е. владението на вещта като своя да е противопоставено на собственика.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!