Определение №93/23.04.2021 по дело №1/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №93

  София,23.04. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на 22 април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е образувано по реда на чл.48 ЗМТА по искова молба на „Родекс Инвест”ЕООД, [населено място] против В. И. И. и Е. Г. И. за прогласяване за нищожно на основание чл.47,ал.2 ЗМТА във вр. с чл.19 ГПК на Арбитражно решение № 2020-08-06-2019 на Арбитражен съд при Съюза на арбитрите в България по вътрешно арбитражно дело № 031/2019г. Решението е постановено на 06.08.2020г., а исковата молба е постъпила в съда на 17.11.2020г.

  С разпореждане от 11.01.2021г. докладчикът е оставил исковата молба без движение с указания в едноседмичен срок ищецът да представи доказателства кога му е връчено арбитражното решение, предвид обстоятелството, че видно от приложеното към исковата молба копие на пощенски плик, с посочен изпращач арбитражния съд и адресат „Родекс Инвест”, датата на изпращането му е 11.08.2020г., но отсъстват данни за датата на получаването му.

  С молба от 21.01.2021г. ищецът чрез пълномощника си адв. Д. е поискал издаване на съдебно удостоверение по силата на което да се снабди с информация от „Български пощи”АД относно датата на доставка, подателя и получателя на конкретно посочената пощенска пратка, с която ищецът твърди, че му е било връчено арбитражното решение.

  Искането е уважено и на 25.01.2021г. е разпоредено издаването на исканото удостоверение. На 01.04.2021г. докладчикът е констатирал, че удостоверението е издадено още на 26.01.2021г. - незабавно след поискването, но до 01.04.2021г. страната не се е явила да го получи /респ. не е поискала по друг начин връчването му/. Разпоредено е изпращането на съобщение до „Родекс Инвест”ЕООД с указания да предприеме незабавно действия за получаването му. На страната отново е указано, че исковата молба е без движение, и е даден нов едноседмичен срок от получаване на удостоверението за изпълнение на указанията - представянето на доказателства за датата на уведомяване за постановеното арбитражно решение. Видно от изпратеното съобщение, страната е била уведомена за последните указания и на 08.04.2021г. адв. М. А., преупълномощена адв. Д. с депозирано пълномощно, е получила удостоверението /получаването е документирано на гърба на молбата от 21.01.2021г./.

  Към настоящия момент срокът е изтекъл, а указанията са останали неизпълнени, поради което и на основание чл.129,ал.3 във вр. с чл.129,ал.2 ГПК във вр. с чл.48,ал.1, изр. първо ЗМТА, съставът на ВКС, ТК, Първо т.о

  О П Р Е Д Е Л И :

  Връща исковата молба на „Родекс Инвест”ЕООД, [населено място] против В. И. И. и Е. Г. И. за прогласяване за нищожно на основание чл.47,ал.2 ЗМТА във вр. с чл.19 ГПК на Арбитражно решение № 2020-08-06-2019 на Арбитражен съд при Съюза на арбитрите в България по вътрешно арбитражно дело № 031/2019г., предмет на т.д.№ 1/2021г. по описа на ВКС, Първо търговско отделение.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ТК на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на „Родекс Инвест”ЕООД, [населено място].

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари