Определение №883/14.12.2020 по дело №1593/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник или служител, работодателят следва ли да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора?


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1593/2020 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение №333 от 28.02.2020 г. по гр.д. №256/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение от 22.11.2019 г. по гр.д.№12587/2019 г. на Варненския районен съд и са отхвърлени исковете на С. Н. Т., [населено място], срещу „Пристанище Варна” ЕАД, [населено място], с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3 за признаване за незаконно уволнение, извършено със заповед №32/21.06.2019 г. поради съкращаване на щата; за възстановявявнае на заеманата до уволняването му длъжност – „специалист интегрирана система за управление“ в Отдел „Анализи, стратегии и интегрирана система за управление“ в „Пристанище – Варна“ ЕАД и за заплащане на сумата 7 738,80 лв. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното му уволнение, като са присъдени и деловодни разноски съобразно изхода на спора.

Мотиви

Въззивният съд е приел, че ищецът е работил в ответното дружество като специалист интегрирана система за управление в отдел „Анализи, стратегии и интегрирана система за управление“. Има реално съкращаване на щата. Извършеният подбор е законен. Работодателят не е одобрявал критерии наличие или липса на „дисциплинарно наказание“. Одобреният критерий за оценка е „Качество и начин на изпълнение на възложените задачи и спазване на трудовата дисциплина“ и именно този критерий е оценила и назначената със заповед №308 от 10.06.2019г. комисия. Нарушението на трудовата дисциплина в настоящия случай е доказано, чрез обективни доказателства, които са приети от съда и не са оспорени от ищеца. Индивидуалните оценки на всички лица, участвали в подбора, са поставени след преглед на документите, които се съхраняват в трудовите им досиета. В трудовото досие на ищеца е установено наличие на докладна записка №3058 от 14.05.2019г. на прекия му ръководител. От нея става ясно, че ищецът не спазва /не уплътнява/ установеното му работно време. От справката, съдържаща се в личното му досие, се установява, че за периода 16.04.2019г. – 15.05.2019 г. има преждевременни напускания и закъснения. Това според работодателя се отразява върху начина на изпълнение на поставените задачи и спазване на трудовата дисциплина. В личното досие на ищеца е установено наличието на уведомително писмо №3174 от 20.05.2019г. с което е инициирано дисциплинарно производство „предупреждение за уволнение“, където подробно са посочени периодите от време, в които не е на работното си място без да има основание за това. Освен това в досието е установено наличие на обяснение №3304 от 23.05.2019г., от което е видно, че ищецът не е спазил установеното време за обедна почивка, а закъсненията обяснява със служебни разговори и изпълнение на задачи. Счита, че по-голяма част от констатациите „влиза-излиза“ са за по-малко от 5 мин. и наказание „предупреждение за уволнение“ е твърде пресилено. С оглед на гореизложеното и поради това, че в утвърдената методика за оценка по чл.329 от КТ, оценяваният критерии е „Качество и начин на изпълнение на възложените задачи и спазване на трудовата дисциплина“, комисията чиито член е и прекият ръководител на ищеца, който има пряко наблюдение върху неговата работа, е направила извод, че той не спазва регламентираното време за почивка, което е от 12.00ч. до 12.30ч. което е нарушение на трудовата дисциплина. Тези констатации са записани в оценъчния лист на ищеца, който е неразделна част от протокол от 10.06.2019г. от работата на комисията. Именно и поради тази причина получена оценка по горепосочения критерии е 2 точки.

Комисията е извършила подбора и е оценила и класирала участвалите лица въз основа на съдържащите се в трудовите им досиета документи. В нито едно друго трудово досие, освен в досието на ищеца, не се съдържат документи, които да разкриват елементи от дисциплинарното минало, респективно само за ищеца има доказателства под формата на докладна, извадка от входно- изходните портали и обяснение от което е видно, че не спазва установеното работно време и се случва да закъснява. Комплексната оценка е сбор от всички точки по критерии съгласно одобрената методика. В крайното класиране Л. С. получава оценка която е по-висока от тази на ищеца, поради причината, че тя е работила по-добре по критерии „Качество и начин на изпълнение на възложените задачи и спазване на трудовата дисциплина“ .

Недоволен от решението е жалбоподателят С. Н. Т., [населено място], който го обжалва в срок, като счита, че въззивният съд се е произнесъл по следните правни въпроси:1. В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник или служител, работодателят следва ли да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора – основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК/ТР № 3 от 16.01.2012 г. по т.д. № 3 /2011 г. на ОСГК на ВКС и решение №297 от 27.06.2012 г. по гр. дело №1733/11 г. на ВКС, IV г.о./. 2. Относно обективните признаци на критерия ниво на изпълнение на трудовите задължения по чл.329 КТ – основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

Освен това се твърди, че обжалваното решение е очевидно неправилно.

Ответникът по касационната жалба „Пристанище Варна” ЕАД, [населено място], оспорва жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.

Касационен въпрос

Касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по първия повдигнат въпрос. Той е обусловил изхода на спора и обжалването трябва да бъде допуснато за проверка съответствието на разрешението в обжалваното решение с посочената от касатора практика на ВКС.

Диспозитив

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №333 от 28.02.2020 г. по гр.д. №256/2020 г. на Варненския окръжен съд.

Делото да се докладва на Председателя на ІII г.о. на ВКС за насрочване в открито заседание.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми