Определение за недопускане

Определение №178/01.04.2020 по дело №789/2019

Задължителните реквизити, идентифициращи бенефициера, наредителя, обезпеченото валутно правоотношение и пр., които трябва да бъдат посочени от бенефициера в подаденото от него искане за плащане, следва ли да бъдат напълно идентични с посочените в банковата гаранция или може да не са еднакви с тях, но да не им противоречат?
При извършването от страна на банката – гарант на преценката относно редовността на искането за плащане, подадено от бенефициера до нея, длъжна ли е банката да съобразява представени й документи, стоящи извън искането, вкл. и представени документи с предходни, нередовни искания за плащане, в случай, че представянето на тези документи не се изисква от условията на гаранцията или банката е ограничена от разпоредбата на чл.19, б. А от Еднообразните правила за гаранциите на поискване и следва ли да извърши проверката за редовност само въз основа на данните, съдържащи се в самото искане?
Задължен ли е гарантът да посочва изчерпателно всички основания за отказ за плащане на бенефициера още преди получаване на писменото искане за плащане, в случай, че гаранцията установява писмена форма за действителност и редовност на искането.
Решение

Решение №117/23.03.2020 по дело №3192/2018

В хипотезата на иск, с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ, за преценка на предпоставката - „даденото значително надхвърля по стойност полученото„ - по атакувана сделка цесия, съпоставими ли са единствено номиналните стойности на прехвърленото вземане и насрещно дължимата цена по цесията или за определяне на действителната стойност на насрещните вземания са от значение и други обстоятелства, като обезпечеността на прехвърленото вземане и разсроченото плащане на цената по цесията?
Определение

Определение №200/31.03.2020 по дело №1666/2019

Относно приложението на чл. 28в ЗК, ал. 1 и ал. 2.
Определение

Определение №174/30.03.2020 по дело №1881/2019

За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
Решение

Решение №28/30.03.2020 по дело №891/2019

Относно периода, за който застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите дължи законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди в случай, че е направил доброволно плащане на пострадалото лице, но последното е върнало получените суми.