Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1 / 2008 от 21.05.2009 г. по тълк. д. № 1/2008...

Дължи ли се от общините внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост, с оглед разпоредбата на чл. 84, т. 3 ГПК?
Решение

Решение № 406 от 21.05.2010 г. по гр.д. № 1169/2009 г.

При какви условия се прекратява трудовото правоотношение на учителите по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, по чия инициатива може да стане това ? Допустимо ли е работодателят да иницира пенсиониране на учител при условията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване (КСО) или това е само право на учителя ?
Решение

Решение № 66 от 19.05.2009 г. по т.д. № 832/2009 г.

Относно частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска с правно основание чл. 74 ТЗ за незаконосъобразност на решението по т. 4 от дневния ред на О. събрание от 16.07.2008 г. на търговско дружество “П” А. , гр. В.. П. е, че въведените в чл. 237 ТЗ ограничения и забрани за участие в органи на акционерното дружество, начинът на уведомяване от страна на предложените кандидати за членове и на узнаване от самото дружество, чрез визираните от закона механизми пред общото събрание, както и възможностите за неприлагането на ограничения по изричната воля на събранието и законовата регламентация в ал. 3 и 4 на чл. 237 ТЗ се нуждаят от отграничаване на отделните хипотези в светлината на дружественото право при отсъствие на практика ВКС.
Решение

Решение № 76 от 15.05.2009 г. по търг. д. № 802/2008 г.

Може ли страна, чужда на правния спор, да обжалва постановеното решение, с което е разрешен спор между други страни, който въпрос обуславя преценката за валидност на въззивното решение?
Решение

Решение №426/14.05.2009 по дело №308/2008

Произнасяйки се по непредявен иск за прогласяване на нищожността на вписването на ипотеката при заявен петитум на исковата молба за прогласяване нищожност на самата ипотека, първоинстанционният съд е постановил едно недопустимо решение. Макар в мотивите на решението да е разгледана нищожносттта на ипотеката по чл.26 от ЗЗД, диспозитивът на решението, от който се формира силата на пресъдено нещо на съдебните решения, е за нищожност на вписването на ипотеката, което както бе изложено по-горе е налице само при наличието на някое от посочените в чл. 472 ГПК /отм./ основания. Като е оставил в сила горепосоченото недопустимо решение на първоинстанционния съд, въззивният съд също е постановил недопустимо решение.