Определение за допускане

Определение №188/02.04.2020 по дело №1423/2019

С оглед вероятността въззивното решение да е частично недопустимо поради нарушаване на диспозитивното начало на гражданския процес, изразяващо се в уважаване на иска за неимуществени вреди в размер, по-голям от претендирания.
Решение

Решение №172/02.04.2020 по дело №2905/2018

Приложимо ли е правилото на чл.3, параграф 1, ал.3 от Регламент № 2988/1995г. по отношение на процедурите, свързани с определяне на финансови корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани в РБългария със средства от Европейския съюз, представляващи административни мерки по смисъла на чл.4 от Регламент № 2988/1995г., или случаите на прекъсване и спиране се уреждат от съответните разпоредби на националното право?
Определение

Определение №188/01.04.2020 по дело №4423/2019

Длъжен ли е въззивният съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните, при твърдения за забава на кредитора поради неоказано съдействие за изпълнение на задълженията?
Определение за недопускане

Определение №177/01.04.2020 по дело №346/2019

1/ Длъжен ли е съдът, при въведено с отговора на исковата молба възражение за наличие на конкретно каузално правоотношение, обезпечено със записа на заповед, да разгледа като част от предмета на делото направените във връзка с каузалното правоотношение релативни възражения на ответника?
2/ Доказва ли се изпълнението на парично задължение с неоспорена от насрещната страна разписка?
3/ Как се разпределя доказателствената тежест при представена разписка за плащане на претендираното задължение?
4/ При установено само едно задължение за плащане на пари, плащането на длъжника на цялата или част от сумата доказва ли погасяване именно на спорния дълг, независимо, дали кредиторът е направил изрично отдебязване по чл.77 ал.3 ЗЗД?
5/ Редовен ли е от външна страна запис на заповед, в който изрично е посочено, че плащането се извършва на предявяване на конкретно лице /предвид нормата на чл.535 т.2 ТЗ/?