Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли в мотивите на въззивната инстанция, като инстанция по същество, да се съдържа изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни или защо игнорира доказателства по делото, по които е налице противоречие с възприетата от него фактическа обстановка и с изградената въз основа на нея правна квалификация на спорното право?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При спазен срок по чл. 415 ГПК за предявяване на иска по чл. 422 ГПК, бездействието на кредитора за предприемане на изпълнение незабавно, респективно в разумен срок от издаването, респективно получаването, на заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК и изпълнителния лист има ли правно значение за прекъсване на давността, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, съгласно чл. 422, ал. 1 ГПК?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

За възможността ликвидирането на съсобствеността по реда на чл. 353 ГПК да се извърши в хипотеза, при която образуваните реални дялове включват имоти, които не са еднакви по вид и предназначение (еднородни).

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За наличието на предпоставките за уважаването на предявен по реда на чл. 49 ЗЗД иск (вреди, причинени на пострадалия; вредите да са причинени на пострадалия от лице, на което отговорният по чл. 49 ЗЗД ответник е възложил определена дейност и вредите да са причинени от действие или бездействие на това лице; работникът или служителят да има вина за причинените вреди, като причинната връзка между конкретното действие или бездействие на делинквента не се предполага, а се доказва, при което тежестта на доказване е на ищеца по делото).