Определение №146/25.09.2020 по дело №2590/2020

Следва ли да се спре в неговата втора фаза, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, производството по делба, развиващо се между двама съделители, ако след влизане в сила на решението за допускане на делбата единият съделител е придобил с постановление за възлагане дела на другия съделител, докато производството по обжалване на постановлението за възлагане по реда на чл. 435, ал. 3 ГПК, инициирано от другия съделител, не приключи с влязло в сила решение?

Определение №563/28.09.2020 по дело №1293/2020

За правомощията на въззивния съд при обжалване на първоинстанционно решение, постановено по нередовна искова молба и за изискванията за редовност на исковата молба за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 74 ЗОПДНПИ, ал. 1 и 2.
За значително несъответствие между имуществото, с което ответниците са разполагали в началото и в края на изследвания (за всеки от тях) период и по-специално подлежат ли на отнемане парични средства по банкови сметки, които не са налични в края на изследвания период.

Определение №370/25.09.2020 по дело №1416/2020

Следва ли помещение от приземен етаж, което по архитектурен проект за приземния етаж е предвидено като складово помещение /маза/ и което е оставено извън предмета на прехвърлителна сделка за първия етаж и част от приземния етаж, да се приеме, че е принадлежност към втория жилищен етаж, към който с прехвърлителната сделка, въз основа на която е придобит, не е прехвърлено складово помещение /маза/ от приземния етаж?

Определение №501/23.09.2020 по дело №2298/2019

Допустимо ли е въззивният съд основе решението си на обстоятелства, на които страните не са се позовали в хода на първоинстанционното производство, които не са били установени от първоинстанционния съд и по отношение на които страните не са изложили доводи във въззивната жалба, респ. отговора срещу нея?

Определение №503/23.09.2020 по дело №2561/2019

Изрично пълномощно означава ли да бъде конкретизирано не само за кое събрание се отнася упълномощаването, но и конкретните действия на представителя при реализиране правото на участие и правото на глас на упълномощилия го съдружник?
Съдът трябва ли да прецени всички събрани по делото доказателства, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните?
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент