Начало Съдебни актове
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №158/18.01.2021 по дело №382/2020

Спазено ли е изискването за „пълно описание на непаричната вноска“ в акт на държавен орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в акционерното дружество, за апорт на недвижим имот, постановен при действието на отменения чл. 172, т.5 ТЗ имотът е принадлежаща земя към сгради, индивидуализиран с неговия административен адрес?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №246/18.01.2021 по дело №1156/2020

За начина, по който се индивидуализират трудовите функции на служителя, за изпълнението на които се е задължил.

Определение №17/18.01.2021 по дело №2730/2020

Може ли в делбено производство да се обсъжда довод за нищожност на доброволна делба по чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ / отм. 2002 г./, извършена след решение по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ /отм/, въз основа на която са постановени решения по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за всеки от съделителите по отделно, съобразно уговореното в делбата.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №78/15.01.2021 по дело №3617/2019

По приложението на чл. 269 ГПК и задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №249/15.01.2021 по дело №4069/2019

Налице ли е противоправност на законодателна дейност на НС, изразяваща се в приемане на закон, който е обявен за противоконституционен с решение на КС, и на бездействие на НС за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен закон съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗКС? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, предл. 1)
Когато искове за обезщетения за вреди, причинени от законодателна дейност на НС, изразяваща се в приемане на закон, който е обявен за противоконституционен с решение на КС, и от бездействие на НС за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен закон, са предявени в едно и също производство срещу Държавата и НС, кой от тях е надлежният, процесуално легитимиран ответник да отговаря по тези искове? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)