loader image
Страницата се зарежда...

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

При преизчисляване на количеството електрическа енергия, измерено чрез средството за търговско измерване, кой има право да получи от крайния битов клиент, начислената в резултат на корекцията сума-операторът на електроразпределителната мрежа или крайният снабдител? (По положителни установителни искове, с които ищецът „Електроразпределение Юг“ ЕАД иска да установи, по отношение на ответника дължимостта на суми, представляваща стойността на допълнително начислена електрическа енергия, в резултат на извършена корекция)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За задължението на съда да обсъди всички относими към спора доказателства, събрани по делото, поотделно и в съвкупност. За приложимостта на правилото на чл. 92 ЗС спрямо второстепенни постройки, които не са изрично упоменати при извършване на разпореждане с поземления имот. (По установителен иск за собственост, предявен както на основание наследствено правоприемство, така и на основание придобивна давност.)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24 - часови дежурства, некомпенсиран с почивка, и от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение?

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

в изложението, да се отмени въззивното решение и делото да бъде върнато за ново разглеждане от въззивния съд или ВКС да постанови решение по същество, с което да уважи предявения иск. Поддържа, че въззивният съд не е отстранил допуснатите от първоинстанционния съд нарушения при разпределение на доказателствената тежест с доклада по делото, въпреки направените оплаквания във въззивната жалба, като жалбоподателят-ищец е останал задължен да доказва договора, от който е възникнало вземането на ответника обезпечено с издадения запис на заповед, а така също и развалянето на този договор. Твърди още, че въззивният съд е нарушил разпоредбите на чл. 164 и чл. 165 ГПК за недопустимост на свидетелските показания и изключенията от тази недопустимост, като според жалбоподателя недопустимо било чрез свидетелски показания да се доказва единствено факта на договора, но не и обстоятелствата при които е издаден записът на заповед. Според жалбоподателя въззивният съд не се е произнесъл по доводите и възраженията изложени във въззивната му жалба, което е основание за отмяна на решението, а така също и по наведено твърдение за изтекла погасителна давност.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!