Последни актове

Определение №36/14.02.2020 по дело №4818/2019

Подлежи ли на вписване влязло в сила съдебно решение за отнемане на незаконно придобито имущество, ако предмет на отнемането не е недвижим имот?

Решение №260/14.02.2020 по дело №449/2019

Длъжен ли е съдът да обсъди какви са законовите условия и ред за подлагане на медицинска дейност по установяване и лечение на психично заболяване, когато по иска с правна квалификация чл. 49 ЗЗД ищецът твърди, че те са били нарушени от лекари в състава на ответното лечебно заведение и претендира обезщетение за неимуществени вреди?

Решение №20/11.02.2020 по дело №247/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.

Определение №73/11.02.2020 по дело №156/2020

Относно начина на отчитане на датата, на която изтичат сроковете, които са определени в седмици, съгласно чл.60 ал.4 ГПК.

Определение №118/14.02.2020 по дело №3038/2019

При постигнато в предварителния договор съгласие на продавача да бъде учредено право на ползване върху прехвърляемия обект, следва ли това съществено условие да бъде възпроизведено в диспозитива на съдебното решение?