Определение №60373/21.10.2021 по дело №2851/2021

Длъжен ли е въззивният съд при повторно разглеждане на спора да прецени правилността на правната квалификация на иска, дадена с доклада на първоинстанционния съд по делото и следва ли да обезпечи правилното приложение на материалния закон, като даде указания относно релевантните факти и разпределението на доказателствената тежест? Длъжен ли е въззивният съд да отстрани пороците на доклада по делото, направен от първоинстанционния съд , изразяващи се в неточна правна квалификация , ако въззивната жалба съдържа оплакване в тази смисъл? Длъжен ли е да доведе до знанието на страните променената правна квалификация и да им предостави възможност за процесуални действия във връзка с тях?
Има ли конститутивно действие решение на ОбСЗ за възстановяване собствеността на земеделски земи в стари (реални) граници , попадащи в терен по par. 4 ПЗР ЗСПЗЗ , издадено преди изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ( ДВ. бр.68/99 г.) , ако в него липсват посочени граници и местонахождение на имота? Тече ли придобивна давност спрямо лице , чието право на възстановяване на собствеността в територия по par. 4 ПЗР ЗСПЗЗ е признато , кой е началният момент и какви са правните последици на изтеклата на изтеклата до приключване на административната процедура по възстановяване на собствеността върху земеделската земя придобивна давност?

Определение №60509/21.10.2021 по дело №2225/2020

Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.

Определение №60377/21.10.2021 по дело №2042/2021

Относно обезщетението на основание чл. 31, ал. 2 ЗС.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60192/20.10.2021 по дело №3699/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и на всички събрани доказателства?

Определение №60127/20.10.2021 по дело №2866/2021

През коя година следва да е подписана от прехвърлителите декларация по чл. 264 ДОПК, когато прехвърлянето на наследствени имуществени права върху недвижими имоти и вписването на прехвърлителната сделка в Агенция по вписванията се осъществяват в различни календарни години - годината, през която е подписан договор за прехвърляне на имуществените права от страните по сделката пред нотариус или годината, през която вече подписаният договор е заявен за вписване?