Решение №80/31.05.2021 по дело №1069/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №37/29.01.2021 по дело №1069/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Установеният в, ал. 2 на чл. 632 от ТЗ едногодишен срок за възобновяване на производството по несъстоятелност, счита ли се спазен с подаване на молбата, съдържаща искането за възобновяване или в рамките на този срок трябва да бъдат представени и доказателствата, удостоверяващи наличието на достатъчно имущество, респ. за внасяне на необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ?

Отговор

Предвиденият в чл. 632, ал. 2 ТЗ едногодишен срок, е относим към датата на подаване молбата за възобновяване на спряното по реда на ал. 1 производство по несъстоятелност, а не към задължението за представяне на доказателства за наличието на достатъчно имущество, респ. за внасяне на необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ. Посочените две предпоставки подлежат на доказване в самото производство и преценката за наличието или за отсъствието им е въпрос, касаещ основателността на молбата по чл. 632, ал. 2 ТЗ. Когато искането за възобновяване на производството по несъстоятелност е мотивирано с готовност за предплащане на началните разноски, за осъществяването на тази предпоставка е необходимо съдействие от съда, изразяващо се в определяне размера на сумата, която молителят следва да предплати и посочване на сметката, по която същата следва да бъде депозирана.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 1069 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Национална агенция за приходите обжалва решение № 73 от 08.1.2020 г. по в.т.д. 4187/19 г., Апелативен съд – София, 9 състав, с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на подадената от НАП молба вх. № 61749 от 13.05.2019 г., депозирана на 10.05.2019 г., с която е поискано възобновяване на производството по несъстоятелност на „Рема трейд“ ЕООД в несъстоятелност, [населено място].

Излага съображения за основанията, на които е предявил искане за възобновяване на производството по несъстоятелност, сочейки, че констатацията на съда относно липсата на доказателства за наличието на достатъчно имущество, сама по себе си е ирелевантна за основателността на молбата, доколкото не е свързана с наличието на другата предпоставка за възобновяване на производството по несъстоятелност, а именно предплащане на определената сума за разноски в определения от съда по несъстоятелност срок с определението с акта на съда, с който е оставена без уважение молбата за възобновяване на база наличие на достатъчно имущество за покриване на разноските по несъстоятелност. Посочването на доказателства за наличие на достатъчно имущество за покриване на разноските е самостоятелно основание за възобновяване на производството по несъстоятелност, каквото е и предплащането на разноски за възобновяване на производството по несъстоятелност, като и молбата за възобновяване на спряното производство. Нямало разпоредба, която да определя срока за предпалащане на разноски, както и да регламентира, че разноските следва да бъдат предплатени в 1 годишния срок за възобновяване на производството по несъстоятелност. Достатъчно условие била депозираната в срок молба. Освен това нормата на чл. 632, ал.2 от ТЗ препращала към чл. 629б от ТЗ, според която съдът не само определял сумата, необходима за покриване на началните разноски, но и давал срок за изпълнение.

Ответникът длъжник „Рема трейд“ не е подал в срок отговор на касационната жалба.

„Дунарит“ АД сочи, че следва да се отмени решението по съображенията, изложени от НАП.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С решението си въззивният съд е потвърдил решение № 1045 от 07.06.2019 г. по т.д. 3082/17 г., СГС, с което е оставено без уважение искането на НАП за възобновяване на производството по несъстоятелност на "Рема трейд" ЕООД, на основание чл. 632, ал. 2 от ТЗ. Въззивният съд е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари