Решение №8/22.02.2021 по дело №2741/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №520/01.10.2020 по дело №2741/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно в ОСА без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл.177 ТЗ? Дали наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции, е признато правото да участват лично в работата на ОСА на дружеството?

Съвместното упражняване на право на глас, което е допуснато в хипотезата на съпритежаване на дялове, допустимо ли е в хипотезата на съпритежание на акции по смисъла на чл. 177 ТЗ?

Недопускането до участие на ОСА на част от съпритежателите на акции, чийто глас няма да бъде зачетен при неучастието на останалата част на съпритежателите на тези акции на проведеното ОСА, опорочава ли проведеното ОСА и това може ли да се приеме за основание за отмяна на приетите на него решения?

Отговор

Не може да се отрече правото на част от съсобствениците на акция да присъстват лично на ОСА, но „чл. 177, изр. 2 ТЗ се отнася не до присъствието, а до участието като активно поведение на изявяване становища и предложения по включените в дневния ред въпроси и съответно гласуване по същите, което „участие” законодателят зачита само като изходящо от волята на всички съсобственици на акция. Дали отделният съсобственик на акция би бил лишен от възможност да присъства или присъствайки - лишен от правото да заяви становища и предложения по въпросите от дневния ред на ОСА, вкл. чрез пълномощник, но не такъв на всички съсобственици на акцията, съответно е бил лишен от правото да гласува, поради липса на общ с останалите съсобственици пълномощник, е без значение за законосъобразността на взетите решения.“. В решението е посочено, че „правото на глас е обективно обусловено от правото на участие в ОСА и само с тази им взаимосвързаност правото на участие е от значение за законосъобразността на взетите решения, доколкото с предоставянето му не е препятствано упражняване правото на глас“. Прието е, че правото на участие в ОСА, въпреки липса на предпоставки за упражнимо право на глас при вземане решенията на същото, не е самостоятелно защитимо с иска по чл. 74 ТЗ. След като участници в ОСА са само акционерите с право на глас, а самостоятелно такова не притежават само част от съсобствениците на акция, съгласно чл. 177, изр. 2 ТЗ, то недопускането на последните до работата на Общото събрание – лично или чрез техен, а не на всички съсобственици на акциите пълномощник, не е от естество да обоснове нарушение на членственото управленско право на глас, вкл. посредством осуетено право на участие в ОСА.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2741 по описа за 2019г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника „Бони Холдинг“ АД, [населено място] чрез „Т. и Д. Адвокатско дружество“ чрез адв. С. В. Б. срещу решение № 1977 от 31.07.2019г. по в. т. дело № 2102/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав, с което след отмяна на решение № 60 от 09.01.2019г. по т. дело № 2138/2017г. на Софийски градски съд, ТО са отменени всички решения, приети на общо събрание на акционерите на „Бони Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2017г. и обективирани в протокол от 30.06.2017г. като незаконосъобразни.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – чл. 281, т. 3 ГПК. Поддържа, че въззивният съд неправилно е приел, че недопускането на ищците до самостоятелно участие в заседанието на общото събрание на акционерите /ОСА/ на 30.06.2017г. в качеството им на акционери, съпритежатели на 1/6 идеални части от всяка от общо 341 003 поименни акции от клас А с право на глас представлява нарушение на материалноправните разпоредби, обезпечаващи правото на участие на акционера в управлението на дружеството; неправилно е приложил разпоредбата на чл. 177 ТЗ, като не е извършил съпоставка с разпоредбата на чл. 132 ТЗ; неправилно е приел, че недопускането на ищците до самостоятелно участие в заседанието на ОСА представлява нарушение и рефлектира върху законосъобразността на взетите от ОСА решения, поради което същите подлежат на отмяна; неправилно е приел, че чрез участието си в събранието акционерите ще реализират правото си да бъдат информирани за хода на дружествените работи, като не е съобразена разпоредбата на чл. 224 ТЗ и разликата й с разпоредбата на чл. 123 ТЗ; неправилно е приел, че при упражняването от съпритежател на акция на неимуществените членствени права по нея, а именно правото на участие в ОСА и правото на глас, се дерогира изискването на чл. 177 ТЗ за определяне на общ пълномощник, доколкото в противен случай биха се ограничили негови лични права от категорията на неотменимите права на акционерите; неправилно е отхвърлил възражението на ответното дружество, че пълномощникът на ищците не е участвал на процесното ОСА, доколкото е закъснял и го е изпуснал. Касаторът моли решението да бъде отменено, предявеният иск да бъде отхвърлен и претендира присъждане на направените разноски за трите съдебни производства.

Ответниците Б. Б. Н., Пресиана Б. Н. и Б. Б. Н. /ищци в първоинстанционното производство и въззивници във въззивното производство/, трите чрез майка си и законен представител А. П. Д. и чрез процесуални представители адв. М. Д. и адв. П. Д. оспорват касационната жалба и поддържат становище за правилност на въззивното решение. Излагат съображения, че разпоредбата на чл. 220 ТЗ урежда правото на участие в общото събрание на всеки акционер, който притежава право на глас, независимо дали притежава акции самостоятелно или в съпритежание, както и че разпоредбата на чл. 177 ТЗ също признава правата по акциите на съпритежателите на акции, включително правото им на глас. Поддържат, че са вписани в книгата на акционерите, поради което по аргумент на чл. 21, ал. 2 от устава могат да вземат участие в ОСА. Излагат твърдения, че възпрепятствайки достъпа до ОСА, касаторът е нарушил и чл. 12 от устава на дружеството, като е лишил представителя на малолетните ответници по касационната жалба от правото на информация за състоянието на дружеството, което право се упражнява на заседанията на ОСА. Ответниците молят касационната жалба да бъде оставена без уважение, а въззивното решение да бъде оставено в сила.

Касационни въпроси

С определение № 520 от 01.10.2020г. по т. дело № 2741/2019г. ВКС на РБ, ТК, състав на Второ отделение е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните материалноправни въпроси:

1. Дали на наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции, е признато правото да участват лично в работата на общото събрание на акционерите на дружеството? Намира ли приложение правилото на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата по акциите чрез определянето на общ пълномощник на съпритежателите им по отношение на упражняването на отделните права на участие в ОСА и право на глас?

2. Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно в ОСА без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл.177 ТЗ? Дали наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции, е признато правото да участват лично в работата на ОСА на дружеството?

3. Недопускането до участие на ОСА на част от съпритежателите на акции, чийто глас няма да бъде зачетен при неучастието на останалата част на съпритежателите на тези акции на проведеното ОСА, опорочава ли проведеното ОСА и това може ли да се приеме за основание за отмяна на приетите на него решения?

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди заявените касационни основания и релевираните доводи и прецени данните по делото, съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:

По релевантните материалноправни въпроси:

Съгласно константната практика на ВКС, обективирана в решение № 58 от 10.08.2020г. по т. дело № 101/2019г. на ВКС, ТК, 1 т. о., не може да се отрече правото на част от съсобствениците на акция да присъстват лично на ОСА, но „чл. 177, изр. 2 ТЗ се отнася не до присъствието, а до участието като активно поведение на изявяване становища и предложения по включените в дневния ред въпроси и съответно гласуване по същите, което „участие” законодателят зачита само като изходящо от волята на всички съсобственици на акция. Дали отделният съсобственик на акция би бил лишен от възможност да присъства или присъствайки – лишен от правото да заяви становища и предложения по въпросите от дневния ред на ОСА, вкл. чрез пълномощник, но не такъв на всички съсобственици на акцията, съответно е бил лишен от правото да гласува, поради липса на общ с останалите съсобственици пълномощник, е без значение за законосъобразността на взетите решения.“. В решението е посочено, че „правото на глас е обективно обусловено от правото на участие в ОСА и само с тази им взаимосвързаност правото на участие е от значение за законосъобразността на взетите решения, доколкото с предоставянето му не е препятствано упражняване правото на глас“. Прието е, че правото на участие в ОСА, въпреки липса на предпоставки за упражнимо право на глас при вземане решенията на същото, не е самостоятелно защитимо с иска по чл. 74 ТЗ. След като участници в ОСА са само акционерите с право на глас, а самостоятелно такова не притежават само част от съсобствениците на акция, съгласно чл. 177, изр. 2 ТЗ, то недопускането на последните до работата на Общото събрание – лично или чрез техен, а не на всички съсобственици на акциите пълномощник, не е от естество да обоснове нарушение на членственото управленско право на глас, вкл. посредством осуетено право на участие в ОСА.

По основателността

По правилността на въззивното решение:

Съгласно решение № 62 от 28.06.2017г. по т. д. № 298/2016г. на ВКС, ТК, I т. о., което настоящият състав споделя, ищците в качеството си на наследници на акционер в ответното дружество са легитимирани да предявят иск по чл. 74 ТЗ за отмяна на решения на общото събрание на дружеството, дори и да притежават идеални части от акции в дружеството.

Предявеният иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на всички решения, приети на общо събрание на акционерите на „Бони Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2017г. и обективирани в протокол от 30.06.2017г., като незаконосъобразни, е основан на твърдения, че упълномощеният от ищците, всеки от които притежава по 56 833 броя обикновени поименни акции клас А с право на глас, представител не е допуснат от ответника да присъства на проведеното на 30.06.2017г. общо събрание и че общото събрание е проведено в нарушение на чл. 220, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 181, ал. 1 ТЗ и чл. 5, ал. 4 от устава на дружеството.

С оглед дадения отговор на релевантния материалноправен въпрос настоящият съдебен състав счита, че решението на Софийски апелативен съд е неправилно. Ищците като наследници на праводателя си Б. Н. са придобили по 1/6 идеална част от притежаваните от него акции в капитала на ответното дружество. Съгласно разпоредбата на чл. 177, изр. 2 ТЗ, когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Независимо от обстоятелството, че ищците като акционери, притежаващи идеални части от акции, имат правото за присъстват лично на общото събрание на акционерите, съгласно императивната норма на чл. 177, изр. 2 ТЗ те нямат право на това общо събрание да упражняват самостоятелно, лично или чрез упълномощен само от тях представител правата по съпритежаваните с останалите наследници акции. При липса на общ с останалите наследници пълномощник ищците не могат да упражнят самостоятелно правото на глас, произтичащо от всяка акция съгласно чл. 181, ал. 1 ТЗ. В процесния случай неупражненото от ищците право на глас е последица от липсата на упълномощен съгласно изискването на чл. 177, изр. 2 ТЗ представител на всички наследници, притежаващи идеални части от акциите на наследодателя си, или личното участие, съпътствано с еднопосочно гласуване на всички наследници. Обстоятелството, че ищците са били лишени от правото да присъстват на общото събрание на акционерите, не може да обоснове извод за отмяна на взетите решения, доколкото не са били налице предпоставки за самостоятелно упражняване от ищците лично или чрез упълномощен само от тях пълномощник на право на глас при вземане на решенията. Вписването на ищците в книгата на акционерите не дерогира изискването на чл. 177, изр. 2 ТЗ за определяне на общ пълномощник на съпритежателите на акциите.

Доводът на ищците, че възпрепятствайки достъпа до ОСА, касаторът /ответни по иска/ е нарушил чл. 12 от устава на дружеството, като е лишил ищците от правото на информация за състоянието на дружеството, не следва да бъде обсъждан, тъй като искът по чл. 74, ал. 1 ТЗ не е обоснован в исковата молба с нарушение на посочената клауза от устава. Недопустимо е след изтичане на предвидения в чл. 74, ал. 2 ТЗ срок с отговора на касационната жалба ищците да въвеждат ново основание за отмяна на решенията на ОСА, проведено на 30.06.2017г.

Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че въззивното решение е неправилно, постановено е в нарушение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено и вместо това предявеният иск за отмяна на решенията на Общото събрание на акционерите на „Бони Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2017г. и обективирани в протокол от 30.06.2017г. като незаконосъобразни, трябва да бъде отхвърлен като неоснователен.

С оглед изхода на спора на основание чл. 78, ал. 2 ГПК ответниците по касационната жалба /ищци/ трябва да заплатят на касатора /ответник по иска/ сума в размер общо 10 920 лв., представляваща направени разноски за всички съдебни производства, както следва: 3 600 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение с ДДС за първоинстанционното производство; 50 лв. – внесен депозит в първоинстанционното производство; 3 600 лв. – платено адвокатско възнаграждение с ДДС за въззивното производство; 3 600 лв. – платено адвокатско възнаграждение с ДДС за касационното производство; 70 лв. – държавна такса за касационното производство.

Диспозитив

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1977 от 31.07.2019г. по в. т. дело № 2102/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав и вместо това постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Б. Б. Н., Пресиана Б. Н. и Б. Б. Н., трите чрез майка си и законен представител А. П. Д., срещу „Бони Холдинг“ АД иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на всички решения, приети на общо събрание на акционерите на „Бони Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2017г. и обективирани в протокол от 30.06.2017г., като незаконосъобразни, като неоснователен.

ОСЪЖДА Б. Б. Н. с ЕГН [ЕГН], Пресиана Б. Н. с ЕГН [ЕГН] и Б. Б. Н. с ЕГН [ЕГН], трите чрез майка си и законен представител А. П. Д. с ЕГН [ЕГН], всички с адрес [населено място], [улица], ет. 6, ап. 12 да заплатят на „Бони Холдинг“ АД с ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] на основание чл. 78, ал. 2 ГПК сума в размер общо 10 920 лв. /десет хиляди деветстотин и двадесет лева/, представляваща направени разноски за всички съдебни производства.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №520/01.10.2020 по дело №2741/2019 1
  Определение №520/01.10.2020 по дело №2741/2019
  Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно в ОСА без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл.177 ТЗ? Дали наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции,…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №58/10.08.2020 по дело №101/2019
  Защитимо ли е по реда на чл. 74 ТЗ, чрез отмяна на решението на ОСА, право на участие на част от съсобствениците на акция, в случай че няма упълномощен от всички съсобственици на акцията пълномощник по чл. 177 ТЗ, за участие в ОСА? Упражнимо ли е право на глас от…
 • Решение
  Решение № 62 от 28.06.2017 г. по т. д. № 298 / 2016 г.
  Налице ли е процесуална легитимация на част от сънаследниците на поименни акции за предявяване на иск за защита на членствените им права в акционерно дружество?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми и термини

0 0 глас
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари