Решение №8/27.01.2020 по дело №1309/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Отговор

Искова молба е нередовна, тъй като дори и след уточнението, петитумът ѝ е останал неясен и противоречив: не е ясно дали ищците предявяват положителен установителен иск за установяване на тяхното право на собственост и ако предявяват такъв иск- за каква идеална част от трите имота; дали предявяват отрицателни установителни искове за правото на собстветност на ответниците и ако предявяват такива искове- за каква идеална част от имотите; дали предявяват положителни установителни искове за установяване правото на собственост на ответниците върху посочена от тях идеална част от имотите и ако предявяват такива искове- в какво се изразява правния интерес на ищците от предявяване на искове за установяване на чужди права; дали предявяват някакъв друг иск за установяване правното /вещнопрехвърлително/ действие на договора за дарение.
Исковата молба е останала нередовна до приключване на делото пред въззивната инстанция: исковата молба повече не е оставяна без движение и нейната нередовност не е била отстранена от ищците. Поради това обжалваното въззивното решение се явява недопустимо /като постановено по нередовна искова молба/ и като такова следва да бъде обезсилено.


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1309 по описа за 2019 г. приема следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

История на спора

Образувано по подадена от П. А. Г., Г. Ц. Г., М. Т. Г., С. Т. С., Р. Д. Р., С. К. Б., А. Н. Б. и М. А. Н. касационна жалба срещу решение № 154 от 11.10.2018 г. по в.гр.д.№ 375 от 2018 г. на Сливенския окръжен съд, гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 119 от 26.06.2018 г. по гр.д.№ 1 от 2018 г. на Районен съд- Нова Загора, с което е отхвърлен предявеният от П. А. Г., Г. Ц. Г., М. Т. Г., С. Т. С., Р. Д. Р., С. К. Б., А. Н. Б. и М. А. Н. установителен иск за признаване за установено по отношение на ответниците П. Н. М. и М. Д. А., че с удостоверената в нотариален акт за дарение на земеделски земи № …., том …., рег.№ 3832, дело № ….. от 07.10. ….. г. сделка П. Н. М. е дарила на М. Д. А. и тя е придобила и е станала собственица на 12/1728 идеални части, а не на 1/22 идеални части от следните три земеделски имота: 1. лозе с площ 8,002 дка в местността „П.“, трета категория, съставляващо имот № ….. по картата на възстановената собственост; 2. лозе с площ 3,998 дка в местността „П.“, четвърта категория, съставляващо имот № ….. по картата на възстановената собственост и 3. нива с площ от 53,034 дка,трета категория в местността „Н. с. от с.“, съставляваща имот № ….. по картата на възстановената собственост на [населено място], общ.Нова З..

В открито съдебно заседание касаторите П. А. Г., Г. Ц. Г., М. Т. Г., С. Т. С., Р. Д. Р., С. К. Б., А. Н. Б. и М. А. Н. не се явяват и не заявяват становище.

В писмен отговор от 29.01.2019 г. ответницата по касационната жалба П. Н. М. оспорва жалбата. Моли решението на Сливенския окръжен съд да не бъде допускано до касационно обжалване, а евентуално- да бъде оставено в сила и да й се присъдят направените по делото пред ВКС разноски.

Ответницата М. Д. А. не взема становище по касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение № 464 от 17.10.2019 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационно обжалване на решението по съмнение за неговата допустимост.

Мотиви

По допустимостта на обжалваното решение ВКС счита следното: С искова молба вх. № 5791 от 28.12.2017 г. ищците П. А. Г., Г. Ц. Г., М. Т. Г., С. Т. С., Р. Д. Р., С. К. Б., А. Н. Б. и М. А. Н. са поискали от съда да бъде признато за установено по отношение на ответниците П. Н. М. и М. Д. А., че с удостоверената в нотариален акт за дарение на земеделски земи № …., том …., рег.№ 3832, дело № ….. от 07.10. ….. г. сделка П. Н. М. е дарила на М. Д. А. и тя е придобила и е станала собственица на 12/1728 идеални части, а не на 1/22 идеални части от следните три земеделски имота: 1. лозе с площ 8,002 дка в местността „П.“, трета категория, съставляващо имот № ….. по картата на възстановената собственост; 2. лозе с площ 3,998 дка в местността „П.“, четвърта категория, съставляващо имот № ….. по картата на възстановената собственост и 3. нива с площ от 53,034 дка,трета категория в местността „Н. с. от с.“, съставляваща имот № ….. по картата на възстановената собственост на [населено място], общ.Нова З..

С уточнителна молба от 02.03.2018 г. ищците са посочили, че претендират за установяване, че П. Н. М. не е била собственик на 1/22 ид.ч., а на 12/1728 ид.ч. от процесните три земеделски имота и че с удостоверената в нотариален акт за дарение на земеделски земи № …., том …., рег.№ 3832, дело № ….. от 07.10. ….. г. сделка П. Н. М. е дарила на М. Д. А. и тя е придобила от нея не 1/22 ид.ч., а 12/1728 ид.ч.

Тази искова молба е нередовна, тъй като дори и след уточнението с молба от 02.03.2018 г. петитумът й е останал неясен и противоречив: не е ясно дали ищците предявяват положителен установителен иск за установяване на тяхното право на собственост и ако предявяват такъв иск- за каква идеална част от трите имота; дали предявяват отрицателни установителни искове за правото на собстветност на ответниците и ако предявяват такива искове- за каква идеална част от имотите; дали предявяват положителни установителни искове за установяване правото на собственост на ответниците върху посочена от тях идеална част от имотите и ако предявяват такива искове- в какво се изразява правния интерес на ищците от предявяване на искове за установяване на чужди права; дали предявяват някакъв друг иск за установяване правното /вещнопрехвърлително/ действие на договора за дарение от 07.10.2014 г.

Исковата молба е останала нередовна до приключване на делото пред въззивната инстанция: След отмяната на определението на първоинстанционния съд № 100 от 08.03.2018 г. за прекратяване на гр.д.№ 1 от 2018 г. с определение № 258 от 26.04.2018 г. по в.гр.д. № 217 от 2018 г. на Сливенски окръжен съд и връщането на делото на РС- Нова Загора, исковата молба повече не е оставяна без движение и нейната нередовност не е била отстранена от ищците. Въззивният съд, при разглеждане на подадената срещу първоинстнационното решение въззивна жалба, също не е оставил исковата молба без движение и не е отстранил тази нередовност. Поради това обжалваното въззивното решение се явява недопустимо /като постановено по нередовна искова молба/ и като такова следва да бъде обезсилено.

След обезсилването на решението делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за оставяне на исковата молба без движение и в зависимост от предприетите от ищците действия по отстраняване на нередовността на тази искова молба- за обезсилване на първоинстанционното решение и прекратяване на делото или за по-нататъшни процесуални действия и постановяване на решение по съществото на спора.

Диспозитив

Воден от горното, настоящият състав на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о.

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 154 от 11.10.2018 г. по в.гр.д.№ 375 от 2018 г. на Сливенския окръжен съд, гражданско отделение.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Сливенския окръжен съд.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми