Определение №796/17.11.2020 по дело №2542/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпроси

1. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради незаписването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?

2. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.52 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 6.02.17г.по адм.дело № 2385/16г.от петчленен състав на ВАС,могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително?


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІІІ г.о.в закрито заседание на единадесети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 2542 по описа за 2020 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД [населено място] срещу решение № 630 от 2.06.20г.по в.гр.дело № 315/20г.на Варненския окръжен съд,с което е потвърдено решение № 5587 от 10.12.19г.по гр.дело № 12023/19г.на Варненския районен съд.С него е прието за установено в отношенията между страните,че Т. Т. Г. не дължи на дружеството сумата от 5093.36 лв, представляваща начислена в резултат на извършена корекция на сметката на потребителя стойност на електроенергия за периода от 3.07.17г.до 2.07.18г.за обект, находящ се в [населено място], клиентски № 1100307333, абонатен № 0100302046, за която сума е издадена фактура № 0282084242, на основание чл.124 ал.1 ГПК.

В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК жалбоподателят сочи основанията по чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по следните правни въпроси: При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради незаписването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД; След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.52 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 6.02.17г.по адм.дело № 2385/16г.от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 ПИКЕЕ до чл.51 ПИКЕЕ  включително.

В отговор по чл.287 ГПК ответницата по жалбата Т. Т. Г. чрез адв.Р. С. от АК Варна счита,че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

С обжалваното решение въззивният съд е приел за установено,че ищцата Т. Г. е потребител на електрическа енергия за обект, находящ се в [населено място], клиентски № 1100307333, абонатен № 0100302046, като процесната сума е начислена като корекция на сметката й. При извършена проверка на електромера е установена външна намеса в тарифната схема,като е налице преминала енергия на тарифа 3 – 027369.1 квч,която не е визуализирана на дисплея. Въз основа на това е издадена фактура № 0282084242/11.07.19г.за сумата 5093.36 лв,която не е заплатена. От съдебно-техническата експертиза е установено,че при нормална схема на присъединяване на абонат към електроразпределителната мрежа цялото количество потребена ел.енергия преминава през измервателната схема на средството за техническа измерване, като в случая няма данни за намеса в схемата и следователно цялото количество електроенергия, отчетено в тарифа ТЗ в размер на 27369 квч е преминало през СТИ. Според вещото лице, вероятно е посоченото потребление да е за период по-продължителен от една година. Посочило е, че стойността на количеството ел.енергия по процесната фактура е изчислена математически точно и в съответствие със заложените цени от КЕВР.

При тези данни по делото въззивният съд е уважил предявения отрицателен установителен иск по съображения,че ответникът е начислил исковата сума на несъществуващо правно основание.Към датата на проверката -2.07.18г.,с решение № 1500 от 6.02.17г.на ВАС по адм.дело № 2385/16г.,5 –членен състав, в сила от 14.02.17г.,разпоредбите на чл.1-47 и чл.52-56 от ПИКЕЕ са били отменени. След отмяната на чл.40-47 от ПИКЕЕ липсва ред за извършване на проверка на метрологичната и техническа изправност на СТИ, респективно за установяване на случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел.енергия. Освен това, са изложени съображения, че по делото не е установено отклоненията в показателите на доставената ел.енергия да се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, както и не би могъл да се установи точния период, в който е натрупано отчетеното количество.

Касационни въпроси

Върховният касационен съд,състав на Трето гражданско отделение,като направи преценка за наличие на предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК,намира,че посочените от жалбоподателя въпроси :1. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради незаписването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД; 2. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.52 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 6.02.17г.по адм.дело № 2385/16г.от петчленен състав на ВАС,могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително, са разрешени в противоречие с практиката на ВКС – решение № 124 от 18.06.2019 г. по гр.дело № 2991/18г.; на Трето г.о.; решение № 150 от 26.06.2019 г. по гр.дело № 4160/18г.на Трето г.о.на ВКС, решение № 21 от 01.03.2017 г. по т.д.№ 50417/16г.на Първо г.о.на ВКС.

Налице е основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на въззивното решение до касационен контрол,поради което

Диспозитив

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до касационно обжалване решение № 630 от 2.06.20г.,постановено по в.гр.дело № 315/20г.на Варненския окръжен съд.

УКАЗВА на жалбоподателя „Енерго-Про Продажби“АД [населено място] да внесе държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 101.90 лв по сметка на ВКС и да представи доказателства за това в едноседмичен срок от съобщението.

След внасяне на държавната такса делото да се докладва за насрочване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018
  Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл.…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №21/01.03.2017 по дело №50417/2016
  Има ли законово основание преди новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ от 2013 г. операторът на електропреносната или разпределителна мрежа да извършва преизчисляване на сметките на потребителите за минал период, ако не е установена намеса в СТИ, а се касае до неточно изчисление от страна на оператора,…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини