Определение №79/05.02.2021 по дело №2817/2020

Спорът е разрешен с Решение №125/13.07.2021 по дело №2817/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г. и при действието само на чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на девети декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело №2817 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. С. С., чрез процесуален представител адв.К., срещу решение от 29.06.2020г., постановено по в.гр.д.№189/2020г. на Добрички окръжен съд, с което е потвърдено решение от 24.01.2020г. по гр.д.№3159/2019г. на Добрички районен съд, за отхвърляне на предявения от С. С. С. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

Касаторът счита, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез процесуален представител адв.Банков, оспорва наличието на основание за допусане на касационно обжалване. Претендира разноски.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение, с което е отхвърлен предявения от С. С. С. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че С. С. С. не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата 6 621,26 лв. по фактура №.../27.08.2019г., съставляваща коригирана стойност на електроенергия за периода 04.10.2017г. – 03.10.2018г. за обект на потребление, находящ се в [населено място], на основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Установено е, че ищецът е потребител на електроенергия, доставяна в обект в [населено място]. Прието е, че между страните по спора съществува облигационно правоотношение, по силата на което ответникът доставя, а ищецът дължи да заплаща доставената електроенергия и че по своята същност правоотношението между страните съставлява договор за продажба на електроенергия при публично известни общи условия; че това договорно правоотношение се развива при действащите в съответния момент общи условия и е регламентирано от специалния Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, а за неуредените случаи се прилагат общите норми на ЗЗД. Посочено е, че в периода след отмяната на ПИКЕЕ /ДВ бр.98/2013г./ и преди влизане в сила на ПИКЕЕ /ДВ бр.35/2019г./ липсва специална уредба за преизчисляване на сметки за електроенергия за минал период поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребеното и е прието, че в такъв случай следва да се приложат общите норми на ЗЗД касателно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия и че в съответствие с общата норма на чл.183 от ЗЗД, когато е доставено определено количество енергия, но по грешка то е отчетено в по-малко и съответно е заплатена по-малка от реално дължимата цена, купувачът дължи доплащане на разликата. Прието е от съда, че дори да липсва специална правна уредба, този извод следва от общото правило, че купувачът дължи заплащане на цената на доставената стока, и от общия правен принцип за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари