Решение №79/30.11.2020 по дело №4420/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Дали се смята за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовност на искова молба, ако молбата, с която се отстранява нередовността, е подадена по поща в последния ден на изтичане на срока?

Отговор

Едноседмичният срок, установен в чл.129 ал.2 ГПК за изпълнение указанията на съда за отстраняване нередовност на исковата молба е преклузивен и пропускането му обвързва съда да прекрати производството по делото, а ако нередовността на исковата молба е констатирана от въззивната инстанция, постановеното първоинстанционно решение подлежи на обезсилване. За изчисляване на срока е приложима разпоредбата на чл. 62 ГПК. Съгласно чл.62 ал.1 ГПК последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. От това правило се съдържа изключение в ал.2, според което срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. В този случай за дата на подаването на молбата се счита не датата на фактическото й постъпване в регистратурата или канцеларията на съда, а датата на постъпване в пощата , отразена на пощенското клеймо или на друг документ, удостоверяващ приемането й. В практиката на ВКС се приема, че това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря Даниела Никова като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело № 4420/2019 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл. ГПК.

История на спора

„Алекс-64” ЕООД [населено място] чрез процесуалния представител адв. Е. Р. е обжалвал въззивното решение на Смолянския окръжен съд от 30.07. 2019 г. по въззивно гражданско дело № 180/2019г. , с което е обезсилено решението на Смолянския районен съд № 573 от 21.11.2017г.,постановено по гражданско дело № 1187/2016г. по предявения иск с правно основание чл. 124 ал.1 ГПК от „А.-64” Е. [населено място] против „Боб Тони“ ООД [населено място].

Ответникът „Б. Т.“ О. [населено място] изразява становище, че решението на въззивния съд е правилно.

Касационен въпрос

Касационната жалба е приета за допустима с определението по чл. 288 ГПК № 218 от 05.05.2020г. и е допусната за разглеждане по същество по процесуалноправния въпрос дали се смята за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовност на искова молба, ако молбата, с която се отстранява нередовността, е подадена по поща в последния ден на изтичане на срока. Констатирано е противоречие между изводите на въззивния съд за недопустимост на производството поради неотстраняване в срок нередовността на исковата молба на „А.-64” Е. с практиката на ВКС – решение № 172 от 12.10.2016г. по гр.д.№ 1424/2016г. на ВКС, I г.о. , обуславящо приложното поле на чл. 280 ал.1 т.1 ГПК.

Мотиви

По подадената касационна жалба, след обсъждане на доводите на страните, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, намира следното:

В изпълнение на указанията, дадени в отменителното решение на Върховния касационен съд, второ гражданско отделение № 22 от 09.05.2019г. по гр.д.№ 2136/2018г, при повторното разглеждане на делото, Смолянският окръжен съд е оставил първоначалната, подадена от „А.-64” Е. [населено място], и насрещната, подадена от „Б. Т.“ О. [населено място] искови молби без движение и е дал указания на всеки от ищците по тях да отстранят нередовностите по чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК, като изложат обстоятелствата, на които се основават предявените от тях отрицателни установителени искове и въведат твърдения за фактите, обуславящи възникването на твърдяното от всяка от страните право на собственост върху процесната сграда с идентификатор ….., построена върху държавна земя. Съдът им е указал също, че при неотстраняване в срок на посочената нередовност по подадените от тях искова и насрещна искова молби, същите ще бъдат върнати, а постановеното първоинстанционно решение – обезсилено.

Съобщенията с указанията за оставяне на първоначалната и насрещната искова молба без движение са получени съответно на 22.05.2019г. от „А.-64” Е., [населено място] и на 27.05.2019г. от „Б. Т.“ О. [населено място].

Ищецът по насрещния иск „Б. Т.“ О. [населено място] не е предприел процесуални действия по отстраняване нередовността на своята /насрещната/ искова молба.

Ищецът по първоначалния иск „А.-64” Е. [населено място] е подал молба, заведена в съда с вх.№ 2436 от 31.05.2019г. , в която е посочил обстоятелствата, на които основава правото си на собственост върху процесната сграда. След като е насрочил делото и е изслушал страните в съдебното заседание, въззивният съд е приел в обжалваното решение, че ищецът „А.-64” Е. [населено място] не е отстранил своевременно, в законоустановения седмодневен срок нередовността на исковата молба, тъй като при получено съобщение на 22.05.2019г., срокът по чл. 129 ал.2 ГПК е изтекъл на 29.05.2019г. , а молбата заведена с вх. № 2436/31.05.2019г. е просрочена.

По тези съображения, на основание чл. 129 ал. 3 ГПК и във връзка с разясненията на т.5 от ТР № 1/09.12.2013г.на ВКС, ОСГК и ТК въззивният съд е обезсилил първоинстанционното решение № 573/21.11.2017г., постановено по гр.д.№ 1187/2016г. на Смолянския районен съд като недопустимо, поради постановяването му по нередовни първоначално и насрещна искови молби, и ищците не са изпълнили указанията за отстраняване нередовностите, дадени от съда по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК и е прекратил производството по делото.

Както е прието с определението за допускане на касационното обжалване, изводът на съда за неспазване на едноседмичния срок за отстраняване нередовността на първоначалната искова молба на „А.-64” против „Б. Т.“ О. , с която е предявен отрицателен установителен иск за собственост с правно основание чл. 124 ал.1 ГПК, е постановeн при несъблюдаване на разпоредбата на чл. 62 ал.2 ГПК според тълкуването й в практиката на ВКС, което представлява процесуално нарушение – отменително основание по чл. 281 ал.1 т.3 ГПК.

Едноседмичният срок, установен в чл.129 ал.2 ГПК за изпълнение указанията на съда за отстраняване нередовност на исковата молба е преклузивен и пропускането му обвързва съда да прекрати производството по делото, а ако нередовността на исковата молба е констатирана от въззивната инстанция, постановеното първоинстанционно решение подлежи на обезсилване. За изчисляване на срока е приложима разпоредбата на чл. 62 ГПК. Съгласно чл.62 ал.1 ГПК последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. От това правило се съдържа изключение в ал.2, според което срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. В този случай за дата на подаването на молбата се счита не датата на фактическото й постъпване в регистратурата или канцеларията на съда, а датата на постъпване в пощата , отразена на пощенското клеймо или на друг документ, удостоверяващ приемането й. В практиката на ВКС се приема, че това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги – решение № 56 от 25.06.2013 г. т. д. № 1201/2011 г., на ВКС , I т. о.

По основателността

В разглеждания случай, както се посочи, съобщението за отстраняване нередовността на исковата молба на „А.-64” Е., [населено място] е получено на 22.05.2019г. Съответно едноседмичният срок по чл.129 ал.2 ГПК е изтекъл на 29.05.2019г. В кориците на гр.д.№180/2019г. по описа на Смолянския окръжен съд на л.10 е приложена товарителница, издадена от „Булпост“ , от която се установява, че молбата на „А.-64” Е., [населено място] е подадена 29.05.2019г. – в последния ден от седмодневния срок, в 16.24ч. с фиксиран час на доставка 31.05.15.30ч. Този документ не е оспорен от ответника, поради което съдът е бил длъжен да го съобрази при преценката си дали е спазен срокът за отстраняване нередовността на исковата молба. При доказано с писмен документ на пощенски оператор подаване на молбата чрез него, отразяването на печата на съда, че пратката е подадена „на гише“, не води до извод, че това е датата на отстраняване нередовността на исковата молба, спрямо която срокът по чл.129 ал.2 ГПК не е спазен. Доказателство за подаване на молбата по пощата в последния ден на едноседмичния срок е и представеният документ, удостоверяващ връчването на молбата на Г. Ч. на 31.05.2019г. в 15.28ч. Както се посочи по правилото на чл. 62 ал.2 ГПК , релевантна с оглед броенето на срока е именно датата на постъпването на молбата за отстраняване нередовността на исковата молба в офиса на пощенския оператор.

От изложеното следва, че изводът на съда за неотстраняване в срок нередовността на исковата молба, подадена от „А.-64” [населено място] е неправилен, постановен в нарушение на процесуалните правила, поради което въззивното решение следва да се отмени и делото да се върне на Смолянския окръжен съд за разглеждане на въззивната жалба на „Б. Т.“ О. [населено място] по същество срещу решението по първоначалната искова молба. Въззивното решение като необжалвано е влязло в сила в останалата част, в която е прекратено производството по насрещната искова молба .

При новото разглеждане на делото, на основание чл. 294 ал.2 ГПК въззивният съд следва с оглед изхода на делото да съобрази и разноските, направени пред настоящата инстанция.

Диспозитив

Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Смолянския окръжен съд от 30.07. 2019 г. по въззивно гражданско дело № 180/2019г. , с което е обезсилено решението на Смолянския районен съд по гражданско дело № 1187/2016г. по първоначалния отрицателен установителен иск, предявен от „Алекс-64” ЕООД, [населено място] и

ВРЪЩА делото на Смолянския окръжен съд за ново разглеждане, от друг състав.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми и термини