Определение №782/14.12.2020 по дело №2513/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр. дело № 2513/2020 год.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез адв. В. М., против въззивно решение № 580/22.05.2020 г., постановено по гр. д. № 305/2020 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 5116/22.11.2019 г. по гр. д. № 5773/2019 г. по описа на Районен съд – Варна, с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК е прието за установено в отношенията между страните, че С. П. В. не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата 11 677,13 лева, представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за периода от 15.12.2016 г. до 14.12.2017 г. за обект с адрес на потребление в [населено място], [улица] са присъдени съдебни разноски.

В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск.

В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване, касаторът се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3. Формулира следните въпроси: 1. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?” и 2. „След отмяната на чл.1 до чл. 47 и чл. 52 до чл. 56 ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм. дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 до чл. 51, включително?”. Сочи, че съдът се е произнесъл по първия въпрос в противоречие с приетото в решение № 222/27.03.2018 г. по т. д. № 505/2017 г. по описа на ВКС, II т.о., a по втория въпрос в противоречие с приетото в решение № 150/26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г. по описа на ВКС, III г.о.,както и поддържа , че този въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касационната жалба – С. П. В., чрез адв. Д. П., в който излага съображения, че не са налице предпоставките за допускане до касационно обжалване, а по същество обжалваното решение е правилно. Претендира разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 283 ГПК, срещу решение на въззивен съд, подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

За да потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е приел, че „Енерго – Про Продажби“ АД не е доказало, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания едностранна корекция на сметката на ищеца. По делото е установено, че на 14.12.2017 г. е извършена проверка на СТИ, отчитащо потреблението в обекта на ищеца, като предвид констатираните показания в регистър 1.8.3. и регистър 1.8.0. е извършена подмяна на електромера и монтиране на нов. Изготвена е метрологична експертиза на СТИ от БИМ, ГД МИУ – РО Варна, за което е съставен КП № 880 от 01.04.2019 г., в който е документирано, че е осъществявана външна намеса в тарифната схема на електромера, като е установено наличие на преминала електроенергия, която не е визуализирана на дисплея. Електромерът съответства на метрологичните характеристики и изискванията за точност при меренето, но не и на техническите изисквания. Със становище за начисление на електроенергия от 04.04.2019 г. е одобрено начисляването на допълнително количество електроенергия в размер на 70 273 кВтч за периода 15.12.2017 г. – 14.12.2018 г. Корекцията е извършена на основание софтуерно прочитане паметта на СТИ. Въз основа на това становище по партидата на абоната е било начислено допълнително количество електроенергия за посочения период в посочения размер, за остойностяване на която е издадена фактура от 05.04.2019 г. за сумата от 11 677,13 лева, посочено е основание „служебно“. От заключението по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, включително с обясненията, дадени от вещото лице при изслушването му е установено, че СТИ е от одобрен тип, в метрологична годност. Практически е невъзможно да се определи началният момент, от който е започнало натрупването на електроенергия по трета тарифа, още повече че абонатът е битов и СТИ е тарифирано да отчита само по две тарифи. Наличието на данни, записани в регистър 1.8.3. и регистър 1.8.0. се дължи на неправомерно софтуерно вмешателство в програмата за параметризация на измервателния уред и по-точно в тарифната схема. Въззивният съд е посочил, че съществуващите договорни отношения между страните се регламентират от действащите Закон за енергетиката, ОУ по договора за доставка и продажба на електроенергия, одобрени с решение № ОУ–061 от 07.11.2007 г. на ДКЕВР /сега КЕВР/, както и от разпоредбите на ПИКЕЕ, обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 98 от 12.11.2013 г. С решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2016 г., постановено от петчленен състав на ВАС, ПИКЕЕ са отменени с изключение на чл. 48 – чл. 51, като решението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 15 от 14.02.2017 г. Съгласно чл. 195, ал. 1 АПК подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение. Съгласно чл. 195, ал. 2 АПК правните последици от акта се уреждат от компетентния орган /в случая КЕВР/ в срок до три месеца от влизане в сила на съдебното решение. Към настоящия момент КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. Поради това и с оглед действието във времето на решението на ВАС относно извършената на 14.12.2017 г. проверка на средството за търговско измерване въззивният съд е приел, че отменените ПИКЕЕ не представляват приложим закон. Приел е, че съгласно изменението на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ като необходимо съдържание на ОУ е предвидено и задължително уреждане на реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметки съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, каквото изискване липсва в ОУ на ответника, които не са представени по делото, но на съда е служебно известно тяхното съдържание. Посочил е, че едностранната корекцията на оператора е допустима при наличието на следните предпоставки: предвиждане в ОУ на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка; наличието на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електроенергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия; спазването на правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване,а по делото не е установено наличието на първата и третата предпоставки.

Допускането на касационното обжалване предпоставя произнасяне на въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешаването на който е обусловило правните му изводи, постановени в основата на обжалвания съдебен акт. По отношение на този въпрос трябва да е налице някое от допълнителните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК – да е решен в противоречие със задължителната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на ВКС, да е решен в противоречие с актовете на КС на РБ или на Съда на ЕС, или да е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

Касационен въпрос

Налице е основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК във връзка с формулираният в изложението първи процесуален въпрос относно правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията й да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства. Въззивният съд се е произнесъл по формулирания въпрос в противоречие с Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 217/09.06.2011 г. по гр. д. № 761/2010 г. по описа на ВКС, IV г. о., решение № 261/05.06.2015 г. по т. д. № 2857/2013 г. по описа на ВКС, I т. о., решение № 331/04.07.2011 г. по гр. д. № 1649/2010 г. по описа на ВКС, IV г. о., решение № 45/20.04.2010 г. по т. д. № 516/2009 г. по описа на ВКС, II т. о., решение № 130/23.06.2016 г. по т. д. № 748/2015 г. по описа на ВКС, I т. о., решение № 75/20.06.2016 г. по т. д. № 1608/2015 г. по описа на ВКС, II т. о. и др.

Вторият поставен въпрос не обуславя допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК и ще бъде обсъден при решаване на делото по същество.

Диспозитив

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 580/22.05.2020 г., постановено по гр. д. № 305/2020 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

УКАЗВА на касатора „Енерго – Про Продажби“ АД да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 233,54 лв. в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящото определение и да представи в същия срок платежен документ за внесената държавна такса.

Делото да се докладва на председателя на ІV г. о. на ВКС за насрочване след представяне на документ за внесена държавната такса, а в противен случай делото да се докладва на съдията – докладчик за прекратяване на производството.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение №222/27.03.2018 по дело №505/2017 1
  Решение №222/27.03.2018 по дело №505/2017
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение
  Решение № 217 от 09.06.2011 г. по гр. д. № 761/2010 г.
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение
  Решение № 261 от 05.06.2015 г. по т. д. № 2857 / 2013 г.
  Относно задълженията на съда да обсъди и извърши преценка на всички доказателства и доказателствени средства при постановяване на решението.
 • Решение
  Решение № 45 от 20.04.2010 г. по т.д. № 516/ 2009 г.
  Относно правната квалификация на иска, която следва да бъде определена съобразно фактите по делото и твърденията, на които ищецът основава своето право, и за задължението на съда да се произнесе по правния спор, с който е сезиран с исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 130 от 23.06.2016 г. по т. д. № 748 / 2015 г.
  При ясно изразена в първоинстанционното решение правораздавателна воля на първоинстанционния съд, липсата на мотиви, лаконичното изложение на такива, съответно противоречие или непълнота на мотиви на първоинстанционния съд, може ли да бъде основание за обезсилване на първоинстанционното решение и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 75 от 20.06.2016 г. по т. д. № 1608 / 2015 г.
  Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Следва ли съдът да приложи правилата за…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми