Определение №781/14.12.2020 по дело №2605/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Кой е релевантният момент за преценка спазени ли са изискванията за предварителна закрила по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3, вр. чл. 333, ал. 2 КТ и за отговора има ли значение, че след връчването на заповедта за уволнение е констатирана техническа грешка от инспекцията по труда в разрешението, а от трудово-експертната комисия - в предварителното мнение?


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2605 по описа за 2020 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 117/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 148/ 2020 г., с което Шуменски окръжен съд е отменил решение № 63/ 26.02.2020 г. по гр.д. № 144/ 2019 г. на Районен съд – Нови пазар и по исковете на Р. Й. Я.:

· е признал за незаконно и е отменил уволнението със заповед № 201/ 26.11.2018 г., с която изпълнителният директор на Болницата е прекратил трудовото правоотношение с Я. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр. 2 (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ);

· е възстановил Я. на длъжността „касиер“ с работно място звено „Администрация“ на Болницата – [населено място] пазар (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ) и

· е присъдил сумата 4 314.60 лв. – обезщетение за оставане без работа в периода 28.11.2018 г. – 28.05.2019 г., ведно със законната лихва от 25.01.2019 г. (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ).

Касационен въпрос

Решението се обжалва от Болницата с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (обща и допълнителна) по следния материално-правен въпрос: Кой е релевантният момент за преценка спазени ли са изискванията за предварителна закрила по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3, вр. чл. 333, ал. 2 КТ и за отговора има ли значение, че след връчването на заповедта за уволнение е констатирана техническа грешка от инспекцията по труда в разрешението, а от трудово-експертната комисия – в предварителното мнение? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване и твърди, че въззивният съд ги е разрешил в противоречие с решение № 83/ 11.04.2011 г. по гр.д. № 1784/ 2009 г. на ВКС, IV-то ГО и с решение № 93/ 31.05.2013 г. по гр.д. № 519/ 2013 г. на ВКС, IV-то ГО. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради нарушение на чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3, а и на чл. 333, ал. 3 КТ. Претендира разноските по делото.

Ответникът по касация Р. Й. Я. възразява, че повдигнатите въпроси нямат претендираното значение, а решението е правилно. Претендира разноските пред касационната инстанция.

Мотиви

Настоящият състав приема, че касационната жалба е с допустим предмет (решението е въззивно, по трудов спор по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 – 3), подадена от процесуално легитимирана страна (касатор е ответникът), спазен е срокът по чл. 283 ГПК и всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, а повдигнатият въпрос има претендираното значение. Съображенията са следните:

Въззивният съд е решил спора по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, съобразно предвиденото в чл. 344, ал. 3 КТ. Той е приел, че уволнението на ищеца и обстоятелството, че той се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и т. 3, изискват към момента на връченото предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр. 2 (поради съкращение в щата) работодателят да е поискал и получил предварителното разрешение от инспекцията по труда, а и мнение на ТЕЛК. Към релевантния момент такива има, но в разрешението, а и в мнението компетентните органи се приели, че закрилата на ищеца е по чл. 333, ал. 1, т. 1 КТ. Грешки са били констатирани от инспекцията, а и от ТЕЛК, но това е станало след връченото предизвестието. Следователно разрешението на инспекцията и мнението на ТЕЛК не касаят ищеца (неговия случай), а исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, т. т. 1 – 3 са основателни.

При тези мотиви на въззивния съд повдигнатият от касатора въпрос обуславя решението, а начинът по който въззивният съд му е отговорил, противоречи на двете решения, на които касаторът се позовава. Противоречието осъществяват спестените мотиви, доколко техническата грешка касае случая на ищеца. Посоченото от въззивния съд основание за закрилата, от която ищецът в действителност се е ползвал, е недостатъчно, за да обуслови извода неговият или различен случай е бил обсъден от инспекцията по труда и от ТЕЛК.

Диспозитив

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 117/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 148/ 2020 г. на Шуменски окръжен съд.

Указва на касатора в 1-седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на Върховния касационен съд държавна такса от 116.29 лв.

Делото да се докладва за насрочване или прекратяване в зависимост от представянето на платежния документ в дадения срок.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми