Определение №772/12.11.2020 по дело №2777/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНО

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 2777 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

История на спора

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., чрез процесуалният представител адвокат Л. против въззивно решение от 9.06.2020г. по в.гр.д. № 330 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 5397 от 4.12.2019г. по гр.д. № 8922/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че С. Т. Т. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 12 169.31лв., представляваща стойността на доставена, но неотчетена електрическа енергия за периода от 26.05.2017г. до 25.05.2018г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [община], на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски.

Мотиви

Към касационната жалба е приложено изложение, в което са поставени следните въпроси, на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК: 1. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД? Твърди противоречие с решения по чл.290 ГПК по гр.д.№ 4160/2018г. на ІІІ г.о., гр.д.№ 50417/2018г. на І г.о., 2. След отмяната на чл.1 ПИКЕЕ до чл.47 ПИКЕЕ и чл.52 ПИКЕЕ до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/6.02.2017г.по адм.д.№ 2385/2016г.на 5-чл.състав на ВАС, приложими ли са разпоредбите на чл.48 ПИКЕЕ до чл.51 от ПИКЕЕ?

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от С. Т. Т., чрез процесуалния представител адвокат Е., с който се оспорват нейната допустимост /поради липса на посочените основания/ и основателност. Счита, че в случая не е установено по делото, че претендираното количество електроенергия реално е доставена на абоната. Отделно се позовава и на липса на процедурни правила в ПИКЕЕ, въз основа на които да е възможно служебно начисляване на допълнителни количества енергия. Относно разпоредбите на чл.48 ПИКЕЕ до чл.51 от ПИКЕЕ, във връзка с които е втория поставен въпрос счита, че същите са неприложими за процесния случай. Изразява становището си и по съществото на спора.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следното:

Въззивният съд е счел предявеният иск за неоснователен и недоказан, като е приел, че „Енерго-Про Продажби”АД не е доказал годно основание за начисляване на стойност на електрическа енергия, поради липса на установено реално потребление, измерено чрез изправно СТИ, за съответния период като юридически факт, кумулативно изискуем, за да възникне правото на ищеца да получи претендираната цена на енергия от 66 674 кВТч за период от една година, отчетена чрез специален софтуер в невизуализиран на дисплея тарифен регистър 4. Отделно, след 14.02.2017г. /когато е обнародвано решението на 5-чл.състав на ВАС/ не е налице законоустановена възможност за доставчик на ел. енергия да извършва едностранни корекции в сметките на абонатите за минал период и е недопустимо въз основа на общите правила на ГПК да се установява факта на конститатирано неизмерване или неточно измерване на доставена до абонатите енергия.

Касационен въпрос

На настоящият съдебен състав е служебно известно, че по първият поставен от касатора въпрос вече са налични дела, по които е допуснато касационно обжалване /напр.по гр.д.№ 1174/2020г.на ІV г.о., гр.д.№ 1096/2020г.на ІІІ г.о./ По същият начин следва да се процедира и в този случай, не само за да се избегне противоречивото разрешаване на идентични случаи, но и доколкото поставеният въпрос е свързан с решаващите мотиви и е обусловил част от решаващите правни изводи на въззивния съд за уважаване на предявения отрицателен установителен иск /т.е. отговаря на изискванията за общо основание за допустимост/ и е разрешен в противоречие с цитираната от касатора съдебна практика по чл.290 ГПК, обусловена от принципното положение, че когато е налице реално потребление на електрическа енергия, се дължи нейното заплащане /включително и в случаите, когато е доставено определено количество енергия, но поради грешка или други причини е отчетена енергия в по-малък размер и е заплатена по-малка цена/.

Диспозитив

Мотивиран от изложеното, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение 9.06.2020г. по в.гр.д. № 330 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна.

УКАЗВА на „Енерго-Про Продажби“ АД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: гр. Варна, бул.“Вл.Варненчик“ № 258, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., че следва в едноседмичен срок от получаване на препис от определението, да представи в деловодството на касационния съд доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 244лв. /двеста четиридесет и четири лева/, като в противен случай касационната жалба ще бъде върната, а производството пред касационния съд ще бъде прекратено.

След представяне на доказателства за внесена държавна такса касационната жалба да се докладва за насрочване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Определение №772/12.11.2020 по дело №2777/2020 1
  Определение №462/10.06.2020 по дело №1174/2020
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача…
 • Определение №772/12.11.2020 по дело №2777/2020 2
  Определение №393/08.05.2020 по дело №1096/2020
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми