Определение №771/12.11.2020 по дело №2189/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За функцията на задатъка и основанието за задържането му.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.2189 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Б. А. Х. – Х. и Р. Р. Х. срещу решение №.90/24.03.20 по г.д.№.37/20 на ОС Смолян – с което, след отмяна на реш.№.158/18.12.19 по г.д.№.245/19 на РС Мадан, касаторите са осъдени да платят на основание чл.93 ал.3 ЗЗД 6000евро двоен размер на задатък по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Ответната страна С. П. Н. оспорва жалбата; претендира разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирани за това лица, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

Мотиви

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С обжалваното решение въззивният съд e приел, че страните са били обвързани от предварителен договор за продажба на недвижим имот /сключен на 27.12.19/, цената по който е била платима както следва /чл.2 ал.1 т.1/ – 3000евро капаро в двудневен срок от подписването, 42900евро в срок до 15.02.19; съгласно чл.3 ал.2 продавачите са се задължили да прехвърлят собствеността върху имота, като се задължават да се снабдят с всички необходими документи за извършване на сделката и да прехвърлят имота без тежести; предвид чл.2 от договора за неизпълнение на поетите задължения изправната страна може да се откаже от изпълнението на договора, при което другата страна, която е неизправна, губи капарото, а неизправната страна продавач дължи връщане на капарото в двоен размер; с анекс от 15.02.19 срокът на договора е продължен до 8.03.19. Съдът е посочил, че по делото има многобройна кореспонденция, от която е видно, че продавачите още преди сключването му са знаели, че ищцата ще плати чрез банков кредит, както и че са й обещали, че ще й съдействат в представянето на документи за отпускането на кредита. На 7.03.19 тя изпратила по електронна поща уведомление, в което заявявала, че по силата на договора ответниците са имали задължение да й предоставят нужните документи за установяване на собствеността и липса на тежести-които са й били изначално необходими за кандидатстване за кредит за заплащане на продажната цена; към момента, поради неизпълнение на тяхното задължение /предоставяне на удостоверение за тежести и забавено изпращане на посочените документи/ била поставена в обективна невъзможност да придвижи искането си за кредит; забавата на ответниците поглъща нейната забава за изпълнение на договора; срокът за изпълнение на техните задължения веднъж е бил продължен, но те пак са останали неизпълнени; поканила е ответниците най-късно в 7-дневен срок от получаване на поканата да й предоставят удостоверение за тежести по партида на имота за 10г. назад, от което да е видно, че върху него няма тежести, и в случай, че не изпълнят задължението си отново, да считат уведомлението за прекратяване по тяхна вина на предварителния договор; сочи, че ако се представят в срок изискуемите документи, срокът на договора следва да бъде продължен с един месец, който е обичайно необходимия срок за кандидатстване и одобрение на кредит пред банка. Съдът е отразил, че ответниците изпратили на ищцата отговор по електронната поща, с който я уведомяват, че отказват да представят удостоверение за тежести и заявяват, че това е необходимо само при изповядване на сделката; отказват и да продължат срока на договора. На 21.03.19 ищцата им изпратила уведомление, с което, с оглед прекратяването на сключения договор по тяхна вина, ги кани да изпълнят задължението си по чл.2 ал.1 пр.1 да върнат полученото капаро в двоен размер по посочена банкова сметка; на 22.03.19 ответниците изпратили покана до ищцата да се яви на 25.03.19 в 11.30 в кантората на нотариус Н.В. за изповядване на сделката. При тези обстоятелства съдът е приел от правна страна, че това уведомление е изпратено след разваляне на предварителния договор от ищцата на 7.03.19, като поставя и абсолютно невъзможен срок за събиране на документите по сделката и отпускане на кредита. Отразил е, че необосновано районният съд е приел, че в договора нямало клауза, по силата на която изпълнението му да е поставено под условие, че ще бъде отпуснат банков кредит, като за сбъдването на това условие продавачите да представят определени документи. Приел е, че в случая чрез тълкуване се установява, че съществува уговорка за задатък. За да има право на същия, ищецът следва да установи освен виновно неизпълнение на договорното задължение на насрещната страна – ответниците, и своето качество на изправна страна по облигационното правоотношение. След изтичане на срока за сключване на окончателния договор-в случая 7.03.19, правото на купувача да се откаже от договора по облегчения ред на чл.93 ЗЗД и да се възползва от договорната кауза за плащане на задатъка в двоен размер вече е било възникнало. При тази хипотеза на развален предварителен договор по вина на продавачите за купувача не може да възникне задължение за плащане на остатъка от продажната цена на имота. Ищцата е изпълнила престацията си за авансово плащане на част от цената и е изправна страна по договора-поради което разполага с правото по чл. 93, ал. 2, изр. 2 ЗЗД и може да иска връщане на задатъка в двоен размер. При тези обстоятелства претенцията като основателна е уважена.

Съгласно чл.280 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките на разпоредбата за всеки отделен случай. Касаторите се позовават на чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.2 по въпроси във връзка с тълкуването съгласно чл.20 ЗЗД на отделните уговорки от договор, функцията на задатъка и основанието за задържането му, упражняване правото на разваляне, правото на двоен размер на задатъка; сочат практика /реш.№.865/23.12.10 по г.д.№.1831/09, ІV ГО, реш.№.1184/25.01.08 по г.д.№.4089/09, ІІІ ГО, реш.№.12340/18.11.15 адм.д.№.12458/14, ВАС, VІІІс., реш.№.85/4.07.18 по г.д.№.4262/17, ІІІ ГО, реш.№.134/20.12.17 по т.д.№.405/16, ІІ ТО, реш.№.292/24.11.16 по г.д.№.1784/16, ІV ГО/.

Касационен въпрос

Настоящият състав намира, че касационно обжалване следва да се допусне във връзка с въпроса за функцията на задатъка и основанието за задържането му. Съдът се е произнесъл по същия като неговият извод е обусловил изхода на спора. С оглед на изложеното той съставлява правен въпрос по смисъла на чл.280 ал.1 ГПК /т.е. материалноправен или процесуалноправен въпрос, разрешен от въззивния съд, който е от значение за решението по конкретното дело, за решаващата воля на съда и е обусловил изхода на делото – т.1 от ТР №.1/09 от 19.02.10, ОСГТК на ВКС/. Поради това е налице общо основание за допускане на решението до касационно обжалване и за проверка съответствието му с посочената задължителна практика на ВКС – реш.№.865/23.12.10 по г.д.№.1831/09, ІV ГО. Това съставлява основание по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване, а останалите въпроси ще бъдат взети предвид като касационен довод при разглеждане на касационната жалба по същество.

На касаторите трябва да бъдат дадени указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса в размер на 234,70лв. и за представяне по делото на вносния документ за това в установения от закона срок.

Диспозитив

Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №.90/24.03.20 по г.д.№.37/20 на ОС Смолян.

ДАВА едноседмичен срок на касаторите да внесат по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество в размер на 234,70лв /двеста тридесет и четири лева и седемдесет стотинки/ и да представят доказателства за това в деловодството, като при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изпълнение на указанията на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване, или, при неизпълнение, за прекратяване.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми