Определение №766/12.11.2020 по дело №2676/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 2676 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., чрез процесуалният представител адвокат М. против въззивно решение № 603 от 27.05.2020г. по в.гр.д. № 220 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 5313 от 29.11.2019г. по гр.д. № 10617/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че М. Г. Т. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 5 640.44лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 28.06.2017г. до 27.06.2018г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица][жилищен адрес] за която е издадена фактура № [ЕГН] от 27.06.2019г., на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски.

Мотиви

Към касационната жалба е приложено изложение, в което са поставени следните въпроси, на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства? Въпросът се поставя във връзка с твърдението на касатора, че въззивният съд – след като е изключил възможността за приложение на чл.50 от ПИКЕЕ, не е обсъдил въпроса за приложимостта на общите правила на ЗЗД., 2. След отмяната на чл.1 ПИКЕЕ до чл.47 ПИКЕЕ и чл.52 ПИКЕЕ до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/6.02.2017г.по адм.д.№ 2385/2016г.на 5-чл.състав на ВАС, приложими ли са разпоредбите на чл.48 ПИКЕЕ до чл.51 от ПИКЕЕ? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решение по гр.д.№ 4160/2018г.на ІІІ г.о., 3. Следва ли крайният снабдител на електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната след като е доказал неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ /ДВ бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./и след влизане в сила на правилата на Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия /ПИКЕЕ/, обн.ДВ бр.98/2013г.,в сила от 16.11.2013г.? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решения по т.д.№ 1650/2014г.на І т.о. и по т.д.№ 1156/2016г. на ІІ т.о.

Срещу подадената касационна жалба не е постъпил отговор.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следното:

Въззивният съд е счел предявеният иск за неоснователен и недоказан, като е приел, че към датата на проверката е липсвал нормативен ред за установяване на корекционна процедура и за начин на проверка на използваните СТИ. Дори и да се приеме, че съставеният от служител на „Енерго-Про Продажби”АД констативен протокол, ценен като частен свидетелстващ документ и протоколът на метрологичната експертиза установяват наличието на неотчетено при редовните месечни отчети количество ел. енергия, то не са налице основания за извършеното преизчисляване, защото не е налице нито една от изискуемите се хипотези – неточно измерване /неизмерване на СТИ, липса на СТИ или промяна в схемата на свързване, надлежно констатирани при извършена по реда на чл.47 ПИКЕЕ проверка, установени от независим орган. Отделно не е установен точния момент, от който електромерът, настроен за двутарифен отчет е започнал да отчита потребената енергия в регистър 1.8.3, периодът на неотчитане на реално потребеното количество енергия, както и не е установено виновно поведение на конкретно лице.

Касационен въпрос

Настоящият съдебен състав счита, че касационно обжалване следва да се допусне по първият поставен от касатора въпрос, доколкото същият е свързан с решаващите мотиви /т.е. отговаря на изискванията за общо основание за допустимост/ и е възможно да е разрешен от въззивния съд в противоречие с установената съдебна практика по чл.290 ГПК, обусловена от принципното положение, че когато е налице реално потребление на електрическа енергия, се дължи нейното заплащане /включително и в случаите, когато е доставено определено количество енергия, но поради грешка или други причини е отчетена енергия в по-малък размер и е заплатена по-малка цена/.

Диспозитив

Мотивиран от изложеното, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 603 от 27.05.2020г. по в.гр.д. № 220 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна.

УКАЗВА на „Енерго-Про Продажби“ АД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: гр. Варна, бул.“Вл.Варненчик“ № 258, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., че следва в едноседмичен срок от получаване на препис от определението, да представи в деловодството на касационния съд доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 113лв. /сто и тринадесет лева/, като в противен случай касационната жалба ще бъде върната, а производството пред касационния съд ще бъде прекратено.

След представяне на доказателства за внесена държавна такса касационната жалба да се докладва за насрочване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение
  Решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650 / 2014 г.
  Следва ли да се приеме, че съществува законово основание крайният снабдител едностранно да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия след изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр.54/12г.?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №115/20.09.2017 по дело №1156/2016
  Следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми