Определение №762/25.10.2019 по дело №2435/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Въпрос

Следва ли да бъде конституиран органа по настойничеството,когато лицето е поставено под запрещение в производството по делото?


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СТОИЛ СОТИРОВ, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр.дело № 2435/2019 год.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба,подадена от адв.Р.Н. – процесуален представител на Е. В. Б., против въззивно решение № 142/16.01.2019 г. по гр.д. № 4299/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 01.06.2016 г. по гр.д.№ 11502/2009 г.по описа на Софийски градски съд,с което е обявен за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД предварителен договор от 02.10.2009 год.,с който А. Т. Б. и Е. В. Б. са се задължили да продадат на С. П. М. собствения си апартамент,находящ се в [населено място], [улица],ет.5,ведно с прилежащото избено и таванско помещение.

В жалбата се съдържат аргументирани оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение,поради нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила.Иска се отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане или решаване на спора по същество – отхвърляне на предявения иск и присъждане на разноски.

Касаторът се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване във връзка със следните формулирани въпроси: 1. Следвало ли е САС в проведеното на 5.12.2018 г.открито съдебно заседание да разгледа молбата ми от 4.12.2018 год.,в качеството на процесуален представител на Е. В. Б.,към която са приложени писмени доказателства,за това,че със съдебен акт същата е поставена под ограничено запрещение и да се произнесе по направеното искане за отлагане на делото за друга дата,с оглед горното обстоятелство и настъпилите за доверителката ми нови правни последици. 2.Включват ли се в наследствената имуществена маса обещанията дадени от наследодателя приживе и обвързват ли тези обещания наследниците по закон. 3.Възможно ли е лице,което не е собственик на недвижим имот да се яви пред нотариус и да сключи договор за покупко-продажба на същия този имот, под формата на нотариален акт,с трето лице,на което някога е обещал да продаде имота.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от пълномощника на С. П. М. – адв.П.С., в който се твърди, че не са налице основания за допускане до касационно обжалване, а по същество жалбата е неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

Касационната жалба е подаденa в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна с правен интерес да обжалва атакуваното решение, поради което е процесуално допустима.

За да постанови решението, въззивният съд е възприел крайните изводи на първоинстанционния съд, че липсват доказателства за опорочена воля на страните,подписали предварителния договор и същият отговаря на изискванията за валидност за постигане на целения резултат – прехвърляне правото на собственост и с оглед непротивопоставимостта на дарението на имота след предявяване на конститутивния иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е обявил договора за окончателен.Приел е исканията на въззивника/касатор – за отлагане на откритото съдебно заседание ,поради поставянето й под ограничено запрещение,докладвани след обявяване на делото за решаване за неотносими относно допустимостта на проведените от съда действия,тъй като осъществените от адв.Н. процесуални действия са правно валидни и не се нуждаят от потвърждаване от определения попечител на страната.

Касационен въпрос

Налице е основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК във връзка с уточнения и конкретизиран от настоящия състав правен въпрос: Следва ли да бъде конституиран органа по настойничеството,когато лицето е поставено под запрещение в производството по делото.

Касаторът е освободен от заплащане на държавна такса.

Диспозитив

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 142/16.01.2019 г. по гр.д. № 4299/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд .

Делото да се докладва на председателя на ІV г.о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите