Определение №759/08.12.2020 по дело №2562/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Запис на заповед ли е документът при уговорка „без протест и разноски“ с уточнение „платим на предявяване“, ако в текста падежът на поетото с издаването му парично задължение е на определен ден и доколко съдържанието върху лицевата част на документа след подписа на издателя е от значение за реквизитите на записа на заповед?


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2562 по описа за 2020 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 78: 30.04.2020 г. по гр.д. № 580/ 2019 г., с което Кюстендилски окръжен съд, потвърждавайки решение № 483/ 30.07.2019 г. по гр.д. № 791/ 2019 г. на Районен съд – Дупница е отхвърлил иска, предявен при условията на чл. 422 ГПК, да се признае за установено по отношение на Н. П. Б., че О. Н. М. й дължи сумата 10 000 лв. – главница по запис на заповед от 28.08.2018 г. (част от вземане в пълен размер 35 000 лв.), за която е издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК от 18.01.2019 г. по ч.гр.д. № 117/ 2019 г. на Районен съд – Дупница.

Мотиви

Решението се обжалва от Н. П. Б. с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка на неговата правилност по следния материално-правен въпрос (обобщен от повдигнатите два и конкретизиран съгласно т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГТК на ВКС): Запис на заповед ли е документът при уговорка „без протест и разноски“ с уточнение „платим на предявяване“, ако в текста падежът на поетото с издаването му парично задължение е на определен ден и доколко съдържанието върху лицевата част на документа след подписа на издателя е от значение за реквизитите на записа на заповед? Касаторът счита, че въпросите обуславят въззивното решение, а допълнителната предпоставка за допускане на касационния контрол по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довод, че въззивният съд го е разрешил в противоречие с т. 3 от ТР № 1/ 28.12.2005 г. по тълк.д. № 1/ 2004 г. ОСГК на ВКС, а и с решение № 105/ 23.10.2012 г. по т.д. № 515/ 2011 г. на ВКС, I-во ТО, решение № 213/ 22.12.2014 г. по т.д. № 2700/ 2013 г. на ВКС, II-ро ТО и решение № 246/ 15.01.2015 г. по т.д. № 2879/ 2013 г. на ВКС, I-во ТО. По същество се оплаква, че въззивното решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон. Претендира разноските по делото.

Ответникът О. Н. М., ответник и по касация, възразява, че повдигнатият въпрос няма претендираното значение, а решението е правилно. Претендира разноските пред настоящата инстанция.

Настоящият състав намира жалбата с допустим предмет. Решението е въззивно, по спор от абстрактна търговска сделка (задължение по запис на заповед), но поемателят и издателят са физически лица. Следователно за делото се прилага ниският праг на касационно обжалване по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, а цената на частичния иск е над 5 000 лв. Жалбата е от надлежна страна. Касатор е ищецът. Спазен е срокът по чл. 283 ГПК. Налице са всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, а повдигнатия въпрос има претендираното значение. Съображенията са следните:

Касационен въпрос

За да потвърди първоинстанционното решение и да счете за неоснователен иска, предявен при условията на чл. 422 ГПК, въззивният съд е приел, че не е запис на заповед документът по издадената заповед за изпълнение. Според текста на документа, на 28.08.2018 г. ответникът О. М. се е задължила да заплати на ищеца Н. Б. сумата 35 000 лв. на определен ден – 29.12.2018 г. Уточнението „платим на предявяване“ преди уговорката „без протест и разноски“ е под наименованието „запис на заповед“. Въззивният съд го е свързал със съдържание в долната му лицева част след подписа на издателя. Цитиран е бил чл. 536, ал. 2 от ТЗ: „Запис на заповед, в който не е посочен падежът, се смята платим на предявяване.“ Поради това въззивният съд е заключил, че в записа на заповед са посочени два падежа – на определен ден и на предявяване. Той не отговаря на изискванията на закона (чл. 536, ал. 2 ТЗ, вр. чл. 535, т. 3 ТЗ и чл. 537 ТЗ, вр. чл. 486, ал. 1 ТЗ), а е нищожен (чл. 486, ал. 2 ТЗ). След като менителничното задължение за сумата 35 000 лв. не е възниквало, то не съществува и в размера за сумата 10 000 лв., до който е издадена заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК.

При тези мотиви на въззивния съд повдигнатият материално-правен въпрос обуславя решението, а начинът, по който въззивният съд му е отговорил, е в противоречие с тълкувателното решение и с каузалната практика на Върховния касационен съд, посочени в изложението по чл. 284, ал. 3 ГПК. Осмислянето на извършеното нормативно и казуално тълкуване в аспекта на конкретния въпрос, обуславя допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Диспозитив

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 78/ 30.04.2020 г. по гр.д. № 580/ 2019 г. на Окръжен съд – гр. Кюстендил.

УКАЗВА на касатора в 1-седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на Върховния касационен съд държавна такса 200.00 лв.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание или за връщане на жалбата в зависимост от представянето на платежния документ в дадения срок.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г.
  1. За да е редовен записът на заповед от външна страна, достатъчно ли е изразът "запис на заповед" да е посочен само в заглавието или следва да е включен и в съдържанието на документа по чл. 535, т. 1 ТЗ? 2. Изразите "безусловно обещавам" или "безусловно се задължавам" абсолютно условие…
 • Решение
  Решение № 105 от 23.10.2012 г. по търг. д. № 515/2011 г.
  Дали при възражение от страната на длъжника за липса на каузално правоотношение, /а не за наличие на такова/ кредитора следва да доказва в хода на процеса конкретна каузална сделка, обезпечена от менителничния ефект, или длъжникът носи доказателствена тежест да обори задължението си по записа на заповед, при условие, че никоя…
 • Решение
  Решение № 246 от 15.01.2015 г. по търг. д. № 2879/2013 г.
  Нередовен ли е като сочещ повече от един падеж на задължението,запис на заповед съдържащ конкретна дата на падеж и фразата „ без задължение последният да не бъде представен за плащане„ / т.е. при задължение записа на заповед да бъде представен за плащане,както логично следва да се възприеме израза съдържащ двойно…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №213/22.12.2014 по дело №2700/2013
  За предмета на делото и разпределението на доказателствената тежест в производството по чл.422, ал.1 ГПК при предявен иск за съществуване на парично вземане по запис на заповед, въз основа на който е издадена заповед за незабавно изпълнение в хипотезата на чл.417, т.9 ГПК.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми