Определение №74/31.05.2021 по дело №882/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 74

  София, 31.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 882/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба, подадена от адв. А. М. като пълномощник на В. Л. К., против определение № 563 от 18.12.2020 г. по гр.д. № 2523/2020 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима подадената от В. Л. К. касационна жалба срещу въззивно решение № 3149 от 20.05.2020 г. по гр.д. № 6077/2019 г. на Софийски градски съд. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на определението, като се твърди неправилност на извода на състава на ВКС, че исковете за парични вземания следва да се разглеждат поотделно. Според жалбоподателката искът е един-за ремонт на един имот и претенцията е за една стойност.

  В отговор на частната жалба ответницата Я. Л. Д. изразява становище, че същата е неоснователна.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С влязло в сила решение № 11939 от 28.07.2016 г. по гр.д. № 64102/2015 г. на Софийски районен съд е допуснато извършването на съдебна делба между съделителите В. Л. К. и Я. Л. Д. при равни права на следните недвижими имоти: апартамент № 6, находящ се в [населено място],[жк], [улица], , [жилищен адрес] със застроена площ 93.93 кв.м, заедно със зимнично помещение и съответните идеални части от общите части на сградата, и на неурегулирано дворно място с площ 525 кв.м, находящо се в м.”Я.”- „Б.”, заснет през 1992 г. в кадастрален лист № Г.... описаните в диспозитива на решението недвижими имоти.

  В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата съделителката Я. Л. К. с писмена молба е заявила по реда на чл. 346 ГПК претенция за заплащане на сумата 9 514.14 лв., представляваща 1/2 ид. част от стойността на подобренията, извършени от нея в делбения апартамент, и за сумата 1 069.79 лв., представляваща половината от стойността на направените от нея необходими разноски за жилището, от които 564.50 лв. за текущи ремонти на общите части на входа, и 505.29 лв. платени данъци и такса битови отпадъци за апартамента.

  С въззивно решение № 3149 от 20.05.2020г. в.гр.д.№ 6077/2019г. Софийския градски съд, действащ като въззивна инстанция, е отменил частично решение № 192510 от 11.08.2017г. по гр.д. № 64102/2015г. на Софийския районен съд, като в отменената част е постановил друго, с което е осъдил по реда на чл.346 ГПК В. Л. К. да заплати на основание чл.61, ал.2 ЗЗД на Я. Л. Д. сумата 10 436 лв., представляваща половината от стойността на извършени през периода 2008г.-2016г. от ищцата подобрения в делбения имот, представляващ апартамент № 6, находящ се в [населено място], както и сумата 1 069, 79 лв. на основание чл.30, ал.3 ЗС, представляваща половината от направени неотложни разходи за имота в размер на 564,50 лв. и от заплатени данъци и такси за битови отпадъци за периода 2014г. – 2015г. в размер на 505, 29 лв.

  Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба от В. Л. К..

  С определение № 563 от 18.12.2020 г. по гр.д. № 2523/2020 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване в частта по претенцията по чл. 61, ал.2 ЗЗД. Касационната жалба е приета за недопустима и е оставена без разглеждане само в частта, с която се атакува решението по иска по чл. 30, ал.3 ЗС. Съставът на касационния съд е приел, че цената на този иск е под предвидения в чл. 280, ал.3, т.1 ГПК размер от 5000 лв., поради което решението по него не подлежи на касационно обжалване.

  Обжалваното определение е правилно.

  Претенциите по сметки, заявени за разглеждане във втората фаза на делбеното производство по реда на чл. 346 ГПК, по естеството си представляват осъдителни искове, които имат за предмет

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари