Определение №738/04.11.2020 по дело №2034/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За критериите за определяне на съответствието на извършеното дисциплинарно нарушение с наложеното наказание.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.2034 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Администрация на Министерски съвет /АМС/ срещу решение №.813/30.01.20 по г.д.№.11137/ 19 на СГС, ІV Б състав – с което е потвърдено решение №.130289/3.06.19 за уважаване на предявените срещу касатора искове с правно основание чл.344 ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3.

Ответната страна Г. Д. Ф. оспорва жалбата; претендира разноски.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С атакувания акт съдът е приел, че страните са били обвързани от трудово правоотношение, което е било незаконосъобразно прекратено на основание чл.195 КТ вр. с чл.188 т.3 КТ. Ищецът е работил на длъжност „главен специалист“ в отдел „Техническо обслужване, снабдяване и транспорт“, дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности“; на 30.07.18 му е било наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ за осъществено на 3.07.17 поведение на основание чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ – за уронване на доброто име на предприятието – за това, че при откриване на 3.07.17 на пакет със съмнително съдържание в пощенските чували ищецът първоначално отрекъл да има нещо общо с пощенската пратка, което станало причина чрез ОДЦ-НСО да бъде задействана процедурата по обезвреждане на опасни материали и неоснователно спешно пристигане на коли с екипи от МВР и специалните служби към МВР и Центъра за спешна медицинска помощ; в интернет сайтовете се появили съобщения със снимки на полицейски коли, пожарна кола и линейка пред служебния вход на АМС със заглавие „Полиция и пожарна спешно пред Конституционния съд, „Сигнал за бомба“, „СОБТ, полиция и пожарна на крак пред Конституционния съд“. Съдът е намерил, че наказанието е било наложено при спазване на сроковете по чл.194 КТ/ доколкото за периода 12.07.18-28.07.18 вкл. ищецът е бил в отпуск поради временна нетрудоспособност и съгласно чл.194 ал.3 КТ сроковете по чл.194 ал.1 КТ не текат когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск/ и на процедурата на чл.193 КТ /изискани са били обяснения/; преодоляна е била предварителната закрила по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ /към датата на уволнението 30.07.18 ищецът е страдал от заболяване по Наредба №.5/87 (неинсулинозависим диабет, с определена 54% трайно намалена работоспособност с ЕР ТЕЛК от 3.11.17 и 18.06.18) и работодателят е изискал и получил разрешение от Инспекцията по труда – с писмо от 27.06.19 за уволнението му/; заповедта за уволнение е отговаряла на изискванията на чл.195 КТ /съдържа всички необходими реквизити/. От друга страна от доказателствата е установено, че на 3.07.17 при извършване на проверка на получените в АМС пощенски пратки е установено наличие на съмнителен пакет с адресат ищеца-за което той е бил уведомен от дежурния по охрана; след показване на рентгенова снимка на съдържанието на пакета е заявил, че не очаква пратка с подобно съдържание; това станало причина за предприемане на действия по обезвреждането й, за което от НСО е бил подаден сигнал до съответните специализирани служби. Съдът е намерил, че доколкото сградата на МС е стратегически обект за националната сигурност и е със специален пропускателен режим, то правилно при констатиране на пакет със съмнително съдържание са били предприети съответните действия от служителите на НСО за предприемане на действия за обезвреждане на пакета – в която връзка пред сграда са пристигнали екипи на МВР, ДОТИ, пожарна, ЦСМП, с включени звукови и светлинни сигнали; този инцидент е бил отразен в различни публикации в интернет пространството. При тези обстоятелства е прието, че с поведението си – първоначално отричане на обстоятелството, че въпросният пакет е адресиран до него, ищецът е станал причина за неоснователно ангажиране на специализираните екипи за обезвреждане на съмнителния пакет и задействане на протокола за действие при опасни ситуации от страна на органите по сигурността. Това нарушение представлява нарушение на трудовата дисциплина, доколкото в резултат на него е настъпил негативен ефект за работодателя, изразяващ се в това, че е злепоставен – доколкото на служебния вход са АМС са били ангажирани специални екипи, като по този начин е създадено напрежение и е ангажиран служебен ресурс на учреждения, без да е налице реална опасност. Същевременно, тежестта на същото не е пропорционална на наложеното най-тежко дисциплинарно наказание. Ищецът има чисто дисциплинарно минало /работи при ответника от 1998 и дотогава не е бил наказван за извършени от него нарушения на трудовата дисциплина/, през 2016г. оценката за работата му е била „изпълнението отговаря на изискванията“, нарушението е извършено не умишлено, а поради небрежност, като се е опитал да ограничи вредите /след като първоначално е отрекъл да очаква пратка със съдържание, съответно на това, показано му от служителя на охраната на рентгенова снимка, той е извършил проверка в електронната си поща, констатирал е наличие на поръчка със същия номер на товарителницата и за това обстоятелство е информирал служителите на НСО/; процесният случай е отразен в различни публикации в интернет пространството, но в нито една не е посочено името на работодателя и че именно поведение на служител на същия е станало причина за процесния инцидент – което да е довело до накърняване на репутацията на работодателя в обществото; нарушението не е проява на системно незачитане на възложените трудови задължения и не се е отразило по някакъв начин върху работата на останалите работници и служители, работния процес и на качеството на работа на ищеца. При тези обстоятелства е формиран извод за основателност на претенциите с правно основание чл.344 ал.1 КТ, т.1-т.3.

Касационен въпрос

Съгласно чл.280 ГПК, ал.1 и ал.2 въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките на разпоредбата за всеки отделен случай. Касаторът се позовава на чл.280 ал.1 т.1 ГПК и чл.280 ал.2 пр.3 ГПК във връзка с въпроси за критериите за определяне на съответствието на извършеното дисциплинарно нарушение с наложеното наказание и за кредитирането на „чистото дисциплинарно минало“; сочи практика /реш.№.108/21.04.15 по г.д.№.5516/14, ІІІ ГО, опр.№.86/3.02.220, ІІІ ГО/.

Настоящият състав намира, че касационно обжалване следва да се допусне във връзка с първия въпрос. Съгласно практика на ВКС, в това число цитираната, преценката на критерия „тежест на допуснатото нарушение“ по чл.189 ал.1 КТ следва да се основава на всички обстоятелства, имащи отношение към извършеното дисциплинарно нарушение; за тежестта на нарушението е от значение характерът на изпълняваната работа, степента на отговорност на възложените трудови функции, значимостта на неизпълнение на трудовите задължения с оглед настъпилите или възможните неблагоприятни последици за работодателя, субективното отношение на работника или служителя към неизпълнението. Не са необосновани твърденията на касатора за отклонение от така формираната практика във връзка с преценката по чл.189 КТ. С оглед на изложеното по първия въпрос следва да се допусне касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК, а вторият ще бъде взет предвид като касационен довод при разглеждане на касационната жалба по същество. На касатора трябва да бъдат дадени указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса в размер на 223,92лв. и за представяне по делото на вносния документ за това в установения от закона срок.

Диспозитив

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №.813/30.01.20 по гд.№.11137/ 19 на СГС, ІV Б състав.

ДАВА едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество в размер на 223,92лв /двеста двадесет и три лева и деветдесет и две стотинки/ и да представи доказателства за това в деловодството, като при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изпълнение на указанията на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване, или, при неизпълнение, за прекратяване.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми и термини