Определение №73/12.02.2020 по дело №4051/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Следва ли липсата на съгласие на неучаствувал в сключен предварителен договор съпруг да се материализира само по съдебен ред по реда на чл.24, ал.4 СК или е достатъчно да липсват доказателства за дадено съгласие, за да не се обяви предварителния договор за окончателен?


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ:
Мими Фурнаджиева, Велислав Павков

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4051 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. Д. С. и Н. Г. С. против решение №1231/23.05.2019 г., постановено по гр.д.№ 4387/2018 г. от 2-ри състав на САС.

Ответникът оспорва касационната жалба с писмен отговор.

Касационната е подадена в срок и е процесуално допустима.

Мотиви

С обжалваното решение, съдът е приел, че предявеният иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД е основателен и е потвърдил постановеното в този смисъл решение на СГС.

Съдът е приел, че разпореждането с имот, под режим на съпружеска имуществена общност, следва да се осъществи със съгласието и на двамата съпрузи (чл. 24, ал. 3 СК). Посочено е, че по делото няма доказателства за наличието на учредена от Н. Г. С. в полза на съпругата му представителна власт по повод на конкретното договаряне, като е прието, че по делото е представена писмена декларация от 22.05.17 г., подписана от Н. Г. С., с която се изказва несъгласие с ефекта на предварителния договор, предмет на конститутивния иск. Съдът е приел, че изходът на спора, свързан с липсващото съгласие на съпруга, следва да се реши не на доктринарно ниво, а се предопределя от липсата на доказателства за завеждане на иск за оспорване действителността на предварителния договор, сключен на 15.07.14 г. Съдът е обосновал изводите с твърдението, че за да произведе несъгласието на съпруга конститутивно действие, преобразуващото право следва да се реализира по съдебен ред, като в това производство ще се установи моментът на узнаване на сделката от неучаствалия в нея съпруг, наличието на представителна власт за разпореждане със съпружеското имущество в полза на осъществилия разпореждането съпруг, а съдебното решение ще преобразува сделката от действителна в недействителна. Поради това, съдът е приел, че писменото изявление за несъгласие, представено по делото не обосновава надлежно упражнено потестативно право за преобразуване на сделката в недействителна.

Касационен въпрос

В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване се твърди, че съдът се е произнесъл по правен въпрос, в противоречие с практиката на ВКС – касационно основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Правният въпрос, е следва ли липсата на съгласие на неучаствувал в сключен прадварителен договор съпруг да се материализира само по съдебен ред по реда на чл.24, ал.4 СК или е достатъчно да липсват доказателства за дадено съгласие, за да не се обяви предварителния договор за окончателен. Разрешението, дадено от САС противоречи на разрешението, дадено с решение № 196/08.04.2009 г. по гр.д.№ 6367/2007 г. на ІІ г.отд. на ВКС, поради което касационното обжалване следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

На касаторите следва да се укаже да внесат държавна такса по сметка на ВКС в размер на 171 лева.

Диспозитив

Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №1231/23.05.2019 г., постановено по гр.д.№ 4387/2018 г. от 2-ри състав на САС.

Указва на касаторите да внесат държавна такса в размер на 171 лева по сметката на ВКС, като в едноседмичен срок представят доказателства за внасянето, в противен случай касационното производство ще бъде прекратено.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми