Определение №7/13.01.2021 по дело №1892/2020

Спорът е разрешен с Решение №60212/22.10.2021 по дело №1892/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли за последица несъществуване на вземането по запис на заповед при посочване от ищеца на каузално правоотношение, но недоказването му?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 1892 по описа за 2020г. и приема следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на адвокат Р.К. като процесуален представител на Г. Й. Г. от София срещу въззивното решение на ОС Пловдив от 16.12.2019г. по в.гр.д. № 1911/2019г.

Ответникът по жалбата Р. П. Д. от [населено място], област П., в отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК чрез адвокатСт.С. е заел становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване поради липса на твърдяното противоречие със задължителна съдебна практика.

Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на касационно обжалване въззивен съдебен акт.

Мотиви

За да се произнесе по допускането на касационно обжалване, ВКС съобрази следното:

С атакуваното решение ПОС е отменил решението на РС Пловдив от 11.04.2019г. по гр.д. № 10697/2018г. и вместо него е постановил друго, с което е отхвърлил предявения от Г. Г. срещу Р. Д. иск за установяване, че Д. дължи на Г. 25000лв. – вземане, произтичащо от запис на заповед от 01.03.2016г. в София, с падеж на задължението 30.05.2016г. и място на плащане в София, съдържащ клауза „безусловно“ и „без протест“, и в тежест на ищеца са присъдени разноски.

За да постанови решението, въззивният съд е приел за установено, че издаденият запис на заповед /ЗЗ/ е редовен от външна страна и обективира действителна абстрактна сделка. Доказването на каузално правоотношение като причина за издаването на ЗЗ е необходимо само в случай на въведени от страните твърдения и възражения за обвързаността му с конкретно такова правоотношение, от което длъжникът черпи възражения , относими към погасяване на вземането. В такъв случай всяка от страните следва да докаже фактите, на които основава твърденията и възраженията си. Възражението на ответника за въвеждането му в заблуждение при подписването на ЗЗ не е доказано. Основателно е обаче възражението му, че твърдяното от ищеца каузално правоотношение не е доказано. В исковата си молба и в отговорите си по чл.176 ГПК ищецът твърди, че ЗЗ е резултат от предоставен от него на ответника заем по устно сключен договор, без представени в тази връзка документи. При това твърдение ищецът следва да докаже фактите, обуславящи претендираното право с оглед т.17 от ТР № 4/2013г. на ОСГТК, доказателствената му тежест за което му е изяснена с определението по чл.140 ГПК и в първото съдебно заседание, но е заявил, че няма такива доказателства и не може да ги представи на съда. При твърдение, чу сумата по ЗЗ е резултат само от сключен договор за заем с дадена сума 24960лв., от които 24000лв. на ръка и 960лв. преведени по дело, по което Д. е осъден от „Дженерали застраховане“, съдът е длъжен да събере доказателства за това и да обсъди възраженията на ответника, че такава сума не е давана в заем и той не дължи връщането й. Връзката на ЗЗ с това каузално правоотношение е недвусмислено въведена в процеса от ищеца. По делото липсват каквито и да било доказателства ищецът да е давал или превеждал на ответника в заем 24960лв., с оглед на което предявеният иск е неоснователен.

В изложението на касатора по чл.287 ал.1 ГПК се сочи произнасяне от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС по въпросите: 1. След като ищецът в първото съдебно заседание заявява, че не поддържа твърденията в исковата молба относно каузалното правоотношение и същевременно ответникът не въвежда възражения относно каузалната връзка, има ли задължение съдът да се произнася по каузалното правоотношение и съответно да отхвърли иска само поради недоказването на такова; 2. /уточнен от съда/ има ли за последица несъществуване на вземането по ЗЗ при посочване от ищеца на каузално правоотношение, но недоказването му.кс

Първият от поставените въпроси е неотносим към изхода на спора, тъй като въззивният съд не е формирал извод относно значението на изявлението на ищеца, че оттегля твърдението си за сключен с ответника договор за заем, ввъ връзка с който е издаден ЗЗ, и същевременно е приел, че ответникът е навел възражения относно наличието на каузално правоотношение.

Касационен въпрос

Касационно обжалване на въззивното решение следва да бъде допуснато по втория въпрос, разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решения по т.д. № 2642/2015г. І ТО, по т.д. № 116/2014г. ІІ ТО, по т.д. 304/18 І ТО, по т.д. 1151/17 І ТО и др.

На касатора следва да бъде указано в едноседмичен срок да представи доказателства за внесени по сметката на ВКС 500лв. д.т., дължими за касационното обжалване, както и че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще му бъде върната.

Диспозитив

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решението на Пловдивския окръжен съд, ГО, десети състав, № 1515 от 16.12.2019г. по в.гр.д № 1911/2019г.

УКАЗВА на Г. Й. Г. чрез адвокат Р. К. в едноседмичен срок да представи доказателства за внесени по сметката на ВКС 500лв. държавна такса, както и че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще му бъде върната.

Определението не подлежи на обжалване.

След осъществяване на процедурата във връзка с даденото указание делото да се докладва за преценка на следващите се процесуални действия по него.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари