Определение №695/23.10.2019 по дело №1776/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря .., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.1776 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. И. Б. и Н. А. Б. срещу решение №.168/21.01.19 по г.д.№.3646/18 на Апелативен съд София, 7с. – с което е потвърдено решение №.3496/1.06.18 по г.д.№.15473/15 на СГС, І-16с., за отхвърляне на предявения от касаторите иск с правно основание чл.135 ЗЗД.

Ответните страни П. В. Г. и П. П. Г., К. Т. Г. и П. И. Г. оспорват жалбата; претендират разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

Мотиви

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С обжалваното решение въззивният съд е намерил предявения иск с правно основание чл.135 ЗЗД за неоснователен и е потвърдил първоинстанционното решение за отхвърлянето му. За да достигне до този извод е приел, че предпоставките на чл.135 ЗЗД за обявяване на недействителност на атакуваната сделка не са налице, тъй като, дори да се приеме, че ищците притежават качеството кредитор /доколкото имат вземане за извършени от тях подобрения (под формата на вложени средства в строителство и довършителни работи) преди развалянето на договор за суперфиция в собствения на ответника П.Г. имот/, не е доказано знание за увреждането от страна на приобретателя. Посочил е, че действително същият е племенник на прехвърлителя, но тази родствена връзка не попада сред категориите лица по чл. 135, ал. 2 ЗЗД, за които знанието за увреждане се презумира. Установяването му е в доказателствена тежест на ищците, а от събраните доказателства, в това число показанията на всички свидетели, такова знание не се установява по несъмнен начин.

Съгласно чл.280 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките разпоредбата за всеки отделен случай. Касаторите се позовават на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК във връзка с въпроса „Съставлява ли процесуално нарушение едностранното и непълно обсъждане на събрани по делото доказателства, които са релевантни за спора при постановяване на съденото решение?“ /реш.№.149/3.07.12 по г.д. №.1084/11, ІІІ ГО, реш.№.411/27.10.11 по г.д.№.1857/10, ІV ГО, реш.№.264/ 18.12.13 по г.д.№.915/12, ІV ГО/ и на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК /очевидна неправилност/.

Касационен въпрос

Настоящият състав намира, че касационно обжалване следва да бъде допуснато за проверка за вероятна недопустимост на постановеното въззивно решение /чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК, т.1 ТР 1/09 ОСГТК на ВКС/. Въззивната инстанция е потвърдила първоинстанционното решение, като същевременно по делото има данни за наличие на висящ процес с предмет вземането на ищците, с което обосновават качеството си на кредитори по иска с правно основание чл.135 ЗЗД /г.д.№.10125/15 на СГС, І-12 с./. От друга страна в т.2 ТР 2/17 от 09.07.19 на ОСГТК на ВКС е прието, че е налице връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявен иск по чл.135 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора, а в т.1 ТР 1/17 от 9.07.19 на ОСГТК на ВКС – че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо.

На касаторите трябва да бъдат дадени указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса в размер на 987,88лв. и за представяне по делото на вносния документ за това в установения от закона срок.

Диспозитив

Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №.168/21.01.19 по г.д.№.3646/18 на Апелативен съд София, 7с.

ДАВА едноседмичен срок на касаторите да внесат по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество в размер на 987,88лв. и да представят доказателства за това в деловодството, като при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изпълнение на указанията на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване или, при неизпълнението им, за прекратяване.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Тълкувателно решение 1/2017 от 09.07.2019 г. по тълк. д. 1/2017 г. Докладчик: съдия Маргарита Георгиева 1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК?
2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?

Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019 г. по тълк. д. № 2/2017 г. Докладчик: съдия Майя Русева І. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
ІІ. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?
ІІІ. Какъв е редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?

Решение № 149 от 03.07.2012 г. по гр. д. № 1084/2011 г. Докладчик: съдия Олга Керелска Съставлява ли процесуално нарушение едностранното и непълно обсъждане на събрани по делото доказателства, които са релевантни за спора при постановяване на съдебното решение?
Решение № 411 от 27.10.2011 г. по гр. д. № 1857/2010 г. Докладчик: съдия Владимир Йорданов Относно доказателствените средства за установяване съществуването на трудовото правоотношение.
Решение № 264 от 18.12.2013 г. по гр. д. № 915/2012 г. Докладчик: съдия Светла Цачева Допустим ли е иск по чл. 135 ЗЗД, когато правната промяна е настъпила по силата на други факти, както и относно правното значение на момента на възникване на вземането, легитимиращо ищеца като кредитор, явяващи се от значение за точното приложение на закона и развитието на правото? Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат съображения по всички доводи и възражения на страните и представените по делото доказателства, разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд ?

Цитирани норми