Определение №681/11.11.2020 по дело №1561/2020

Спорът е разрешен с Решение №46/31.05.2021 по дело №1561/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и на всички събрани доказателства?

Отговор

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1561 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез пълномощника му адв. Н. Г. против решение № 180/11.02.2020 г. по в.гр.д. № 108/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 5593 от 10.12.2019 г., постановено по гр.д. № 9165/2019 г. по описа на Районен съд Варна, е уважен предявения от В. Д. Т. против ответника -касатор отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК, като е прието за установено между страните, че ищцата не дължи на ответника сумата от 7827,34 лв., представляваща стойността на доставена, но неотчетена ел.енергия за периода от 11.05.2017 г. до 10.05.2018 г. по партида с кл.№ [ЕГН], аб. № [ЕГН] за обект на адрес: [населено място],[жк], [улица], за която сума е издадена фактура № [ЕГН] от 30.05.2019 г. и в тежест на ответника са възложени разноските по делото.

Мотиви

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване, тъй като е постановен по гражданскоправен спор, с цена на иска над 5 000 лв..

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност на същото, поради нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК. Поддържа се, че при постановяване на решението въззивният съд е допуснал нарушение на чл.236, ал.2 ГПК, като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба. В нарушение на материалния закон, въззивният съд е приел, че към момента на установяване на неправомерното софтуерно въздействие върху процесния електромер, ПИКЕЕ не представляват приложим закон. Този извод е неправилен, тъй като към момента на проверката – 10.05.2018 г., са действали разпоредбите на чл.48 до чл.51 ПИКЕЕ, които са отменени едва с решение от 21.02.2018 г., постановено по адм.дело № 3879/2017 г. от петчленен състав на ВАС, обнародвано в ДВ, бр. 97/23.11.2018 г. Дори и да се приеме, че чл.50 ПИКЕЕ е неприложим в случая, доколкото тази разпоредба не визира софтуерно вмешателство в електромера, то процесната сума се дължи на основание чл.183 ЗЗД, тъй като в случая се касае до точно установено количество на реално потребена енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на договора за покупко-продажба на ел. енергия, но съдът не се е произнесъл изобщо по този довод.

В изложението на касационните основания се поставят следните въпроси: 1/ Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства и 2/ След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм.дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 ПИКЕЕ, като се поддържа, че тези въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПКрешение № 222 от 27.03.2018 г. по т.д. № 505/2017 г. на ВКС, II т.о. решение № 150/26.06.2019 г., постановено по гр.д. № 4160/2018 г. на ВКС III г.о. и решение № 124 от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове