Решение №681/22.03.2010 по дело №2424/2008


Класификация

  • Вид съдебен акт: Незадължителна практика
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато по реда на ГПК /отм./, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА, МАРИО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Райна Пенкова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Красимира Харизанова дело № 2424/2008 година по описа на V гр.отделение

Производството е по §2 ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на ГПК във връзка с чл. 218а ал.1 б.”а” от ГПК/отм./.

Образувано е по касационна жалба на П. М. Р. от САЩ, О. В. , К. , чрез адв. Р от Софийската адвокатска колегия срещу въззивното решение на Софийския градски съд от 10. Х.2007 г. постановено по в.гр.д. № 492/2004 г. Поддържат се оплаквания за неправилно прилагане на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Подадената от Р. Х. Б., Б. Х. Б., В. Г. Н. и С. Д. Г. касационна жалба вх.29103/21. ХІ.2007 г. е оттеглена преди постъпването на делото пред ВКС с молби от 16 и 17.VІ.2008 г.

Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 218а и сл. от ГПК/отм./ и съобразно поддържаните доводи и релевираните касационни основания за отмяна.

Жалбата е подадена в срока по чл. 218в ал.1 от ГПК/отм./ и поради това е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

П. М. Р. е предявил положителен установителен иск за собственост с правно основание чл. 97 ал.1 от ГПК/отм./ срещу Р. Х. Б., Б. Х. Б., Й. И. М., С. Д. Г., В. Х. М. и В. Г. Н., всички от гр. С. по отношение на недвижим имот в гр. С. местн. Изток-изток, представляващ дворно място от 9628 кв.м. съставляващо имот пл. №1 в кв. 26 (стар, по-стар кв. 44), а понастоящем кв. 54 по плана на София, включващо и обособените като самостоятелни имоти неусвоени части от имота с площ от 350 кв.м., западно от училището и с площ 800 кв.м.в най-западната част от имота (ъгъла между ул. Фр. Ж. К. и ул. Д. шосе), както и построените в дворното място сгради: триетажна къща със зимник със застроена площ от 74 кв.м., двуетажна масивна постройка със застроена площ от 120 кв.м. с тавански етаж и едноетажен склад със застроена площ от 199 кв.м. Този имот е бил отчужден на основание Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия (ЗНЧИМП) и Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост(ЗОЕГПНС) от наследодателката на ищеца Х. М. Р. , който му е възстановен по силата на чл. 1 и 2 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ). Ответниците в качеството им на наследници на бившите акционери в АД “М” му оспорват правото на собственост, претендирайки, че те са собственици на същия имот. С решението на Софийския районен съд, ГК, 2 г.о., 45 състав от 27.ІІІ.2003 г. постановено по гр.д. № 6857/2001 г. искът е уважен по отношение на първите две сгради и части от дворното място с площи 350 кв.м. и 800 кв.м.,индивидуализирани по скицата на вещото лице на л. 276 от делото, като претенцията е отхвърлена за останалата част от процесния имот като неоснователна.

По въззивни жалби и на двете страни по делото – на ищеца в отхвърлената част на иска, а на ответниците Р в уважената част, Софийският градски съд, въззивна колегия, ІІ в отделение с решение от 10. Х.2007 г. постановено по гр.д. № 492/2004 г. е отменил първоинстанционния съдебен акт в неговата уважена част и вместо това е отхвърлил претенцията като неоснователна. Оставил е в сила решението в частта, с която районния съд е отхвърлил иска. Въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано поради следните съображения:

От фактическа страна

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари