Определение №67/23.02.2021 по дело №3629/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

  Анотация

  Въпрос

  Противопоставимо ли е на ипотекарния кредитор решение по дело, по което е прогласена за нищожна сделката, с която учредителят на ипотеката е придобил ипотекирания имот, ако ипотекарният кредитор не е бил страна по това дело?


  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  като изслуша докладваното от съдия Т. Гроздева гр.д.№ 3629 по описа за 2020 г. приема следното:

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  История на спора

  Производството е по реда на чл.288 ГПК във връзка с чл.280 ГПК. Образувано е по касационна жалба на „Р. /България/“ ЕАД срещу решение № 176 от 13.07.2020 г. по в.гр.д.№ 229 от 2020 г. на Ловешкия окръжен съд, граждански състав, с което е потвърдено решение № 529 от 13.12.2019 г. по гр.д.№ 592 от 2018 г. на Троянския районен съд за уважаване на предявения от И. К. П. срещу К. А. И., М. Х. И. и „Р. /България/“ ЕАД отрицателен установителен иск, че К. А. И. не е собственик на 1/2 ид.ч. от следния недвижим имот: апартамент с площ от 105,66 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.4, представляващ имот с идентификатор….. по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

  Пълномощникът на касатора твърди, че решението на въззивния съд е недопустимо и неправилно- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1 ГПК, т.2 и т.3.

  Мотиви

  Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК /съмнение за недопустимост на решението/ и 280, ал.1, т.1 ГПК- противоречие на въззивното решение с посочена от него практика на ВКС /решение № 127 от 26.10.2018 г. по гр.д.№ 897 от 2017 г. на ВКС, ГК, II г.о., определение № 509 от 13.12.2019 г. по гр.д.№ 2493 от 2019 г. на ВКС, ГК, II г.о., определение № 240 от 27.05.2018 г. по ч.гр.д.№ 1772 от 2019 г. на ВКС, ГК, IV г.о., решение № 65 от 01.08.2017 г. по гр.д.№ 4046 от 2016 г на ВКС, ГК, II г.о., решение № 133 от 07.01.2020 г. по гр.д.№ 3439 от 2018 г. на ВКС, ГК, II г.о., решение № 114 от 17.09.2018 г. по гр.д.№ 1950 от 2017 г. на ВКС, ГК, IV г.о., определение № 283 от 28.05.2018 г. по гр.д.№ 4663 от 2017 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 173 от 18.07.2019 г. по гр.д.№ 2906 от 2018 г. на ВКС, ГК, IV г.о./ по следните правни въпроси:

  1. Допустим ли е иск от трето лице по чл.440 ГПК, ако третото лице е придобило или би придобило собствеността върху имота след вписване на възбраната от взискателя ?

  2. Допустим ли е иск от трето лице по чл.440 ГПК, ако третото лице е придобило или би придобило собствеността върху имота след вписване на ипотека от кредитора ?

  3. Следва ли въззивният съд, при наведени твърдения за недопустимост на първоинстанционното решение, да се произнесе изрично по тези твърдения ?

  4. При признаване на страната на неизгодни за нея факти следва ли съдът служебно да приложи самопризнанието или е необходимо насрещната страна да посочи признанията с цел съдът да направи правните изводи ?

  5. Противопоставимо ли е на ипотекарния кредитор решение по дело, по което е прогласена за нищожна сделката, с която учредителят на ипотеката е придобил ипотекирания имот, ако ипотекарният кредитор не е бил страна по това дело ?

  В становище от 16.10.2020 г. и в писмен отговор от 09.11.2020 г. ответницата по жалбата И. К. П. оспорва касационната жалба. Моли касационното обжалване на решението на Ловешкия окръжен съд да не бъде допускано.

  Останалите ответници К. А. И. и М. Х. И. не вземат становище по жалбата.

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение по допустимостта на жалбата и наличието на основания за допускане на касационното обжалване счита следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ответник по делото/, в срока по чл.283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск за собственост на недвижим имот, което съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280 ГПК, ал.1 и ал.2, независимо от цената на иска.

  За да постанови решението си за потвърждаване решението на първоинстанционния съд за уважаване на предявения отрицателен установителен иск за собственост, въззивният съд е приел, че от представения по делото нотариален акт № ….. от 22.07.1975 г. се установява, че ищцата И. К. П. е собственик на 1/2 ид.ч. от процесния апартамент с площ от 105,66 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.4. Приел е, че ответникът К. А. И. не е придобил този имот на основание договора за дарение, обективиран в нотариален акт № ….. от 27.10.1981 г., тъй като този договор бил прогласен за нищожен с влязло в сила решение № 77 от 26.03.2018 г. по гр.д.№ 1132 от 2017 г. на Троянския районен съд. По възражението на „Р. /България/“ ЕАД, че решението по гр.д.№ 1132 от 2017 г. не може да й се противопостави, тъй като банката не е участвала като страна по това дело, въззивният съд е приел дословно: Действително банката не е участвала в производството по установяване на нищожността на договора за дарение, но тъй като нищожността, като абсолютна недействителност, има действие по отношение на всички, то и съдебното решение, с което е призната, има такова действие.

  Касационен въпрос

  Предвид тези мотиви на съда и установено по делото касационното обжалване на решението следва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК /поради противоречието му с практиката на ВКС- решение № 173 от 18.07.2019 г. по гр.д.№ 2906 от 2018 г. на ВКС, ГК, IV г.о./ по петия поставен от касатора правен въпрос: Противопоставимо ли е на ипотекарния кредитор решение по дело, по което е прогласена за нищожна сделката, с която учредителят на ипотеката е придобил ипотекирания имот, ако ипотекарният кредитор не е бил страна по това дело ? По този въпрос в решение № 173 от 18.07.2019 г. по гр.д.№ 2906 от 2018 г. на ВКС, ГК, IV г.о. е прието, че ако искът за прогласяване нищожността на сделката, от която учредителят на ипотеката черпи правото си на собственост върху ипотекирания имот, е предявен след учредяване на ипотеката, решението по този иск може да се противопостави на ипотекарния кредитор само ако искът е бил насочен и срещу него или ако установеният порок може да му бъде противопоставен, независимо от поредността на вписванията /например унищожаемост поради недееспособност или нищожност поради липса на съгласие, но не и унищожаемост поради крайна нужда или нищожност поради симулация/. В обжалваното решение е прието обратното: че решението по гр.д.№ 1132 от 2017 г. на Троянския районен съд за прогласяване на нищожността на договора за дарение от 27.10.1981 г. /поради противоречие със закона и невъзможен предмет/ може да се противопостави на ипотекарния кредитор „Р. /България/“ ЕАД, въпреки че банката не е била страна по това дело.

  Диспозитив

  Воден от горното, настоящият състав на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до касационно обжалване решение № 176 от 13.07.2020 г. по в.гр.д.№ 229 от 2020 г. на Ловешкия окръжен съд, граждански състав.

  ДАВА едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на жалбата в размер на 118 лв. /сто и осемнадесет лева/.

  УКАЗВА на същия, че в случай на невнасяне на таксата в срок касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея дело на ВКС- прекратено.

  След изтичане на горепосочения срок делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание или евентуално на докладчика- за прекратяване.

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

  Цитирани норми и термини

  0 0 глас
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари