Решение №67/12.05.2021 по дело №1939/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 67

  гр. София, 12.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при секретаря Ани Давидова, като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1939 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Н. Б., против въззивно решение № 501 от 13 април 2020 г., постановено по в.гр.д. № 2386/2019 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 4893 от 13 ноември 2019 г., постановено по гр.д. № 9596/2019 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е признато за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че П. Й. Т., с адрес в гр. Варна, не дължи на дружеството сумата от 5599,44 лева, представляваща стойност на служебно начислена електрическа енергия за периода 08.05.2017 г.-07.05.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място], [улица], вх. „Б”, ет. 7, ап. 46.

  С определение № 810 от 21 декември 2020 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, за да се провери съответствието на даденото от въззивния съд разрешение на въпроса следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисляване на сметката му след влизане в сила на измененията на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и след влизане в сила на ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98/2013 г., в сила от 16.11.2013 г.), с практиката на ВКС според решение № 118 по т.д. № 961/2016 г., II т.о., и решение № 115 по т.д. № 1156/2016 г., II т.о.

  В посочените решения на ВКС се приема, че по силата на чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 5 ЗЕ (обн. ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за периода след влизане в сила на новите ПИКЕЕ е предвидено законово основание за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите, само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електроенергия. Уредената в ПИКЕЕ корекционна процедура се отнася за случаите, при които липсва средство за търговско измерване; при които при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата (чл. 48, ал. 1); при които при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване (чл. 48, ал. 2); при които е установена повреда или неточна работа на тарифния превключвател (чл. 49). Следователно с изменението на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г. ) и приетите въз основа на законовата делегация ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98/2013 г., в сила от 16.11.2013 г.) е предвидена възможност за доставчика на електрическа енергия да коригира едностранно сметките на потребителите във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия, като с оглед конкретната причина за неизмерването или неточното измерване е предвиден начин на извършване на корекцията. Тази процедура въвежда обективни правила за измерване на доставената, но неизмерена или неточно измерена електрическа енергия, като освобождава доставчика от задължението да докаже периода на неточното измерване и реално потребеното количество електроенергия, а в тежест на потребителя е при оспорване на установените по този ред данни да ангажира доказателства за установяване на потребеното количество електроенергия с оглед намиращите се в обекта електроуреди и режима на използването им. Във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия обаче правото на доставчика на електрическа

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари