Решение № 643 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 3320/1977 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Отговор

Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.


В решението законосъобразно и обосновано се приема, че както покупко-продажбата по нотариален акт № 39, том III, н. д. № 353/1969 г. на С. нотариус, така и постигнатата съдебна спогодба за предоставяне апартамента в дял на Б. С. Н. по гр. дело № 377/1969 г. на С. районен съд, са перфектни. По силата на тях ответникът Б. С. Н. е станал изключителен собственик на процесния имот, поради което и неговата делба не е допусната. Това е така, защото при извършването на тези сделки е налице едно овластяване на С. Н. Х. – пълномощник на съпругата си Г. С. Н., да прехвърли отначало 1/5 ид. част от този апартамент на техния син Б. С. Н., а след това в делбеното производство по гр.дело № 377/1969 г. пак чрез същия пълномощник се постига спогодба, по силата на която апартаментът се възлага на съделителя Б. С. Н., а за уравнение на дела на съделителката Г. С. Н. към нея и за съпруга й (пълномощника С. Н. Х.) се поемат срещу паричната сума задълженията: за гледане и издръжка и право на обитаване на същото жилище до края на живота им.

Изразена е воля при участието на съпруга в тези действия на разпореждане с недвижимия имот чрез подписването на тези актове, което подписване има характер на писмена форма с нотариално заверени подписи, защото освен с неговия подпис като пълномощник на съпругата си същите са били скрепени и с подпис от нотариуса и от районния съдия. Съгласието, изразено по този начин, е валидно, дадено е при спазване на изискуемата по чл. 13, ал. 7 СК 1968 /отм./ форма. Законът визира даване на съгласие за извършване на действия, за които се предвижда тези действия да се извършат в нотариална форма, това съгласие да има писмена форма с нотариално заверен подпис. Щом съгласно закона тази форма на брачния партньор в писмена форма с нотариално заверен подпис веднъж е била вече дадена, не може да се иска провъзгласяване нищожността на договорите съгласно чл. 26 ЗЗД. Следователно и при конкретния случай разпореждането с процесния апартамент от единия съпруг е осъществено при дадено съгласие от другия, и то при спазване на изискуемата от закона форма, чрез подписване лично от него на актовете, които имат прехвърлително действие. Изразеното съгласие по този начин е било съобразено от С. градски съд в постановеното решение, затова и последното е законосъобразно и обосновано.


Свързани съдебни актове

Решение №128/23.10.2019 по дело №418/2019 Докладчик: съдия Бранислава Павлова Дали представлява съгласие по смисъла на чл. 13, ал. 7 СК 1968 /отм./ участието на съпруга на дарителката в сделката и подписването на нотариалния акт за прехвърляне на имот – съпружеска имуществена общност , ако съпругът е подписал нотариалния акт в качеството на законен представител на надарения?

Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите