Определение №641/27.10.2020 по дело №1728/2020

Спорът е разрешен с Решение №53/12.05.2021 по дело №1728/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

След отмяна с решения на ВАС на нормативен акт в частта, регламентиращ възможността за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период (чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ), енергоснабдителното предприятие има ли възможност и по кой ред да извършва корекция в цената на доставената електроенергия и да претенедира доплащане?

Отговор

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 1728 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД със седалище в [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адв.Н. Б. от АК-В. срещу решение № 366/6.3.2020 г, постановено по гр.дело № 2471/2019 г на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено решение № 5311/29.11.2019 г по гр.дело № 12019/19 на Варненски районен съд.С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на ищеца, че ответникът Б. В. Й. не дължи сумата 7 536, 86 лв, представляваща начислена електроенергия по фактура № [ЕГН]/29.5.19 г за периода 22.5.17 г-21.5.18 г на основание чл.124 ал.1 ГПК.

В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно, незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон и е необосновано.

Ответникът по касационната жалба Б. В. Й. от [населено място] оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.Ц. Д. от АК-В..Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол. Претендира разноски.

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт поради което е процесуално допустима.

Мотиви

Предявеният иск е с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

С обжалваното въззивно решение е прието, че ищецът е потребител на електрическа енергия за стопански нужди, като имотът, в който е монтиран процесния електромер е присъединен към електропреносната мрежа, поради което за потребителят произтича задължение да заплаща използваната електрическа енергия. Въз основа на констатациите от съставен констативен протокол от 21.5.18 г е начислено допълнително количество ел.енергия за обект с аб.№ [ЕГН] за периода 22.5.17 г-21.5.18 г, въз основа на осъществен прочит на СТИ, при който е установено неотчетено количество ел.енергия. Издадена е фактура за сумата 7536, 86 лв. Установена е външна намеса в тарифната схема на електромера-наличие на преминала енергия на Тарифа1.8.3, която не е визуализирана на дисплея. Според неоспореното заключение на съдебно-техническата експертиза е налице софтуерно вмешателство, констатирано от БИМ, софтуерно препрограмиране/претарифиране/ на СТИ със специализирана техника и известна парола да достъп, с която т.нар „невидим регистър“ се пренасочва за записване на част от потребената ел.енергия ; извършените изчисления са математически точни с определените за периода цени на ел.енергия на КЕВР.За да възникне правото на ответното дружество едностранно да коригира сметката на потребителя следва да се установи неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия. След отмяната на чл.41-чл.44 и чл.47 от ПИКЕЕ липсва ред и предпоставки за извършване на проверка за метереологична, функционална и техническа изправност на СТИ, както специални изисквания за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия. Следователно ответникът няма право да преизчислява сметка на потребителя въз основа на извършената на 21.5.18 г проверка. Доставчикът би могъл да коригира сметката на крайния потребител, при установеност по делото, че отклонението в показателите на консумираната енергия се дължи на неправомерно действие от страна на потребителя, периода на грешното измерване и отчетената реално консумирана ел.енергия за миналия период, което в случая не е доказано. Не е установена грешка при измерване на консумираната енергия, която следва да се отчита на тарифите, въз основа на които се извършва отчитането на ел.енергия и които са видими за потребителя. Не е установен и дефект в тарифния превключвател. В резултат на намесата в софтуера част от ел.енергията е отчитана по невизуализирана и недостъпна за потребителя тарифа, която освен, че не осигурява възможност за контрол на показанията на средствата за търговско измерване, което е в нарушение на нормативните изисквания, но и липсват данни в кой часови диапазон е потребявана натрупаната в скрития регистър ел.енергия и дали изобщо е потребена от ищеца, а не от предходен абонат, тъй като липсват данни към датата на монтиране на СТИ тази тарифа да е била нулирана. За да възникне обаче правото на ответното дружество едностранно да коригира сметката на потребителя следва да се установи неизмерена, неточно и/или неправилно измерена електрическа енергия. След отмяната на чл.41-44 и чл.47 ПИКЕЕ, липсва ред и предпоставки за извършване на проверка на метрологичната, функционална и техническа изправност на СТИ, като специални изисквания за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. При това положение правото на ответника да преизчислява сметка на потребителя въз основа на констатациите на извършената на 21.5.18 г годишна проверка е отречено изцяло.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК е посочено касационното основания по чл.280 ал.1 т.1 ГПК

Формулирани са следните въпроси :

1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.

2. Има ли право доставчикът на ел.енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ , както и при сега действащите ПИКЕЕ при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия на доставчика, в които не е предвиден изричен ред за уведомяване при извършване на колекция по смисъла на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ

Сочи се, че тези въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 124 от 18.06.2019 г на ВКС, Трето ГО и решение № 150 от 26.06.2019 г по гр.дело № 4160/18 г на ВКС, Трето ГО.

Въпросите са включени в предмета на спора, но не са точни.

Касационен въпрос

Противоречието с посоченото от касатора решение е в извода на състава на ВКС, че когато не могат да се прилагат специалните правила относно процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия, поради липса на такива или отмяната им, приложение намират общите норми, уреждащи продажбата по ЗЗД. Въззивният съд е приел обратното – към датата на проверката, извършена електромера, монтиран за отчитане на ел.енергията в обекта на ищеца, са постановени решение № 1500 от 06.02.2017 г. на ВАС по адм.д. № 2385/2016 г. на 5чл. състав, с което са отменени ПИКЕЕ, с изключение на чл. 48—51 и решение № № 2315/21.01.2018 г. на ВАС по адм.д. № 3879/2017 г. на IV отделение, с което са отменени и чл. 48, 49, 50 и 51 от Правилата. Направен е извод, че липсващата нормативна уредба не може да бъде заместена по аналогия с правни норми, съществуващи в други източници на правото, тъй като съгласно чл. 1 ЗЕ процесните обществени отношения се уреждат именно със специален закон.

Следователно уточнен относимият правен въпрос, разрешен в обжалваното решение в противоречие с практика на ВКС, е: след отмяна с решения на ВАС на нормативен акт в частта, регламентиращ възможността за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период (чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ), енергоснабдителното предприятие има ли възможност и по кой ред да извършва корекция в цената на доставената електроенергия и да претенедира доплащане.

Налице е хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и касационно обжалване следва да се допусне

Диспозитив

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 366/6.3.2020 г, постановено по гр.дело № 2471/2019 г на Окръжен съд-Варна,

УКАЗВА на касатора, в едноседмичен срок от съобщението, да заплати държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 150,75 лв. лв. по сметка на Върховния касационен съд, като в указания срок изпрати по пощата, или депозира в канцеларията на Върховния касационен съд, доказателства за това.

При неизпълнение в срок, касационната жалба ще бъде върната.

Ако указанието бъде точно изпълнено, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018
  Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл.…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…

Цитирано в

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №53/12.05.2021 по дело №1728/2020
  Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари