Определение №640/27.10.2020 по дело №1843/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл. 48 ПИКЕЕ - чл. 51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.?


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 1843 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД със седалище в [населено място] срещу решение № 507 от 13.4.2020 г, постановено по гр.дело № 149/20 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 5086/21.11.2019 г по гр.дело № 9223/19 г на Районен съд-Варна, 48 състав.С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на касатора, че Ц. Н. Т. от [населено място] не дължи сумата 10 863, 89 лв, за която е издадена фактура № [ЕГН]/4.6.19 г за периода 31.5.17 г-30.5.18 г.

В касационната жалба се подържа, че решението е неправилно, необосновано, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Ответницата по касационната жалба Ц. Н. Т. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния й представител адв.В. Г. от ВАК. Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол. Претендира разноски, сторени в това производство, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 900 лв.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Мотиви

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.С въззивното решение е прието, че ищцата е потребител на електрическа енергия за обект в [населено място], абонатен № [ЕГН].Установено е от протокол за монтаж, че на 17.6.2015 СТИ /средство за търговско измерване/ в обекта е монтиран с нулеви показатели за първа и втора тарифа.На 30.5.18 г е извършена техническа проверка на СТИ на адреса на ищцата. От констативен протокол от 21.5.19 г на БИМ, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел-Русе е установена външна намеса в тарифната схема при софтуерното четене. Отразена е преминала електроенергия по тарифа ТЗ-059363.9 кВтч, които не са визуализирани на дисплея. Установено е от заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза, че процесното СТИ е от одобрен тип, в метерологична годност. Същият е програмиран да отчита по две тарифи-дневна и нощна. Натрупването в тарифи 1.8.3 е резултат на софтуерно проникване в паметта на електромера. Доколкото става дума да близо 60 000 киловатчаса ел.енергия, същото е невъзможно да бъде потребено от битов абонат за една година. Вероятно става дума за период от 2-3 години, от момента на монтиране на електромера. Натрупаното количество не е било визуализирано в посочените две тарифи-дневна и нощна и съответно не е било заплащано от потребителя. Въззивният съд е приел, че се касае за неправилно вмешателство в програмата за параметризиране на СТИ и по-точно на тарифната схема. Ответното дружество се позовава на предвидената в чл.50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ обн.ДВ.бр.98, в сила от 16.11.13 г/ възможност за коригиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при установено посредством метрологична експертиза несъответствие на данните на параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от ищеца количества ел.енергия. Цитираните Правила са издадени от председателя на ДКЕВР и имат правната характеристика на подзаконов нормативен акт. Съгласно чл.50 от ПИКЕЕ в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея операторът на съответната мрежа коригира количествата ел.енергия като разлика между отчетено количество и преминало количество за времето от допускане на грешката до установяването й за период не по-дълъг от 1 година. Към датата на извършване на проверката-30.5.18 г е отменена разпоредбата на чл.47 ПИКЕЕ, към която пряко препраща чл.50 относно реда за установяване на несъответствието чрез съставяне на констативен протокол като предпоставка за извършване на корекционната процедура, последната е приета от съда за незаконосъобразна и не е основание за ангажиране на отговорността на потребителя. СТИ е собственост на оператора на електропреносната мрежа или на оператора, а данните за измерването, съхранявани в измервателната система са защитени от пряк локален или дистанционен достъп, чрез пароли,определени от собственика. Ответникът не е доказал кога натрупаната в скритите тарифи енергия е доставена на абоната и, че ответното дружество е доставило на ищцата и тя е потребила фактурираното количество ел.енергия, предмет на извършената корекция. Предвид на изложеното е потвърдено първоинстанционното решение, с което предявеният иск е отхвърлен като неоснователен.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК са посочени касационните основания по чл.280 ал.1 т.1 ГПК и чл.280 ал.2 ГПК-очевидна неправилност.

Касационен въпрос

Формулирани са следните въпроси :

1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.

2. Когато е повдигнат спор пред гражданския съд във връзка с обществени отношения по доставка и потребление на ел.енергия, отчетена в скрит регистър в резултат на доказано софтуерно неправомерно вмешателство, по отношение на които отношения липсва относима материалноправна норма в специална нормативна уредба, следва ли съдът да приложи чл.46 ал.2 от ЗНА и да установи съществуващи разпоредби, които се отнасят до подобни случаи.

Сочи се, че тези въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 124 от 18.6.2019 г на ВКС, Трето ГО и решение № 150 от 26.06.2019 г по гр.дело № 4160/18 г на ВКС, Трето ГО. С посочените решения е прието, че : В решение № 21/01.03.2017г. по гр.д. № 50417/2016 г. на ВКС, I г.о. се съдържа разрешение на правния въпрос за времето преди измененията в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /обн. ДВ бр. 54/2012г./ и преди приемането на ПИКЕЕ от 2013г., според което е допустимо електроразпределителното дружество да преизчислява сметките за потребена електрическа енергия за минал период, когато действително доставената енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер.

Касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по първия повдигнат въпрос. Той е обусловил изхода на спора и обжалването трябва да бъде допуснато за проверка съответствието на разрешението в обжалваното решение с посочената от касатора практика на ВКС, обективирана в решение № 124 от 18.06.2019 г. по гр.д. № 2991/2018 г. на ВКС, III г.о.

Диспозитив

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 507 от 13.4.2020 г, постановено по гр.дело № 149/20 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение.

УКАЗВА на касатора, в едноседмичен срок от съобщението, да заплати държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 217,30 лв. лв. по сметка на Върховния касационен съд, като в указания срок изпрати по пощата, или депозира в канцеларията на Върховния касационен съд, доказателства за това.

При неизпълнение в срок, касационната жалба ще бъде върната.

Ако указанието бъде точно изпълнено, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018
  Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл.…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №21/01.03.2017 по дело №50417/2016
  Има ли законово основание преди новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ от 2013 г. операторът на електропреносната или разпределителна мрежа да извършва преизчисляване на сметките на потребителите за минал период, ако не е установена намеса в СТИ, а се касае до неточно изчисление от страна на оператора,…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми