Определение №64/12.05.2021 по дело №1363/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Задължително ли е представянето на скица, респ. схема на недвижим имот към молбата за вписване на законна ипотека върху него, когато този имот се намира в район с одобрена кадастрална карта и данните, предвидени в чл. 60 ЗКИР, т.1-7, се съдържат в представения към молбата и вписан вече в службата по вписванията нотариален акт за покупко-продажба на имота?

Отговор

Изискванията, на които трябва да отговаря молбата за учредяване на законна ипотека, са посочени в чл.16, ал.1 ПВ: да бъде подадена в два еднакви екземпляра и да бъде придружена с акта за отчуждението или делбата в оригинал или препис. Относно необходимото съдържание на молбата разпоредбата препраща към чл.167, ал.2 ЗЗД- молбата следва да съдържа следните данни: трите имена, местожителството и занятието на кредитора и на длъжника, а така също и на собственика на имота, ако ипотеката се учредява за чуждо задължение, като ако някое от тези лица е юридическо лице, следва да е посочено точното наименование на ЮЛ; имотът, върху който се учредява ипотеката; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и сумата, за която се учредява ипотеката, ако вземането не е парично. В горепосочените чл.16, ал.1 ПВ и чл.167, ал.2 ЗЗД изискванията към молбата за вписване на законна ипотека са изчерпателно посочени и сред тях не е прилагането на скица, скица-копие, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Спорът за прилагането на скица-копие към молбата за вписване възниква в контекста на изискването на чл.6, ал.3 ПВ относно описанието на имота в подлежащия на вписване акт. Съгласно тази разпоредба, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 ЗКИР, т.1-7, като в тези случаи към акта се прилага скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от АГКК, или нотариално удостоверени преписи от такива. При систематичното тълкуване на чл.6, ал.3 ПВ и чл.16, ал.1 ПВ става ясно, че първата разпоредба касае съдържанието на подлежащите на вписване актове по чл.4 ПВ, но не и молбите за вписване на законна ипотека, чието съдържание е предмет на изрична регламентация в чл.16, ал.1 ПВ и чл.167, ал.2 ЗЗД. Логично в разпоредбите на чл.16, ал.1 ПВ и чл.167, ал.2 ЗЗД не се изисква към молбата за учредяване на законна ипотека да се представят скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от АГКК, или нотариално удостоверени преписи от такива /както изисква чл.6, ал.3 ПВ при вписването на актовете по чл.4 ПВ/, тъй като изискването на чл.6, ал.3 ПВ за представяне на такива скици е въведено с цел точна индивидуализация на имота- предмет на вписвания акт, каквато точна индивидуализация на имота при вписване на законната ипотека по чл. 168, ал. 1, т. 1 ЗЗД вече е направена при предхождащото вписване на акта за отчуждението на имота, оригинал или препис от който съгласно чл.16, ал.1 ПВ се представя към молбата за вписване на законната ипотека.


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 1363 от 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Спешъл Инвест“ ЕАД срещу определение № 263662 от 23.02.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 1109 от 2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Д въззивен състав, с което е потвърдено определение № 7 от 06.01.2021 г. на съдия по вписванията при Софийския районен съд, с което е отказано вписването на законна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Хора Дива“ ООД .

Мотиви

В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.1 ГПК, т.1

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари