Определение №637/20.11.2020 по дело №615/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 637

  гр. София, 20.11.2020 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и двадесета година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 615/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Бляк Сий Кепитъл България“ ЕООД със съдебен адрес в [населено място] срещу решение № 2772 от 13.12.2019 г., постановено по т. д. № 4188/2019 г. на Софийски апелативен съд. С посоченото решение е потвърдено решение № 933 от 16.05.2019 г. по т. д. № 4334/2019 г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлено възражението на „Бляк Сий Кепитъл България“ ЕООД срещу решение № ЗБН66-153/20.01.2016 г. на синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ с искане за допълване на списъка на приетите вземания на кредиторите в производството по несъстоятелност на „Корпоративна търговска банка” АД /н./ с включване на вземане на ищеца с размер 156 564.19 лв. - левова равностойност на 80 050 евро, предмет на сключен между „Бляк Сий Кепитъл България“ ЕООД и В. Д. Ш. договор за цесия от 26.03.2014 г., и на основание чл.78, ал.3 ГПК дружеството - ищец е осъдено да заплати на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ разноски по делото в размер на 450 лв., а по сметка на Софийски градски съд - държавна такса в размер а 1 565.64 лв.

  В касационната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК и за разрешаване на спора по същество с допълване на списъка на приетите вземания по смисъла на чл.68, ал.3 ЗБН с включване на вземането на „Бляк Сий Кепитъл България“ ЕООД в размер на 80 050 евро с левова равностойност 156 564.19 лв. с поредност на удовлетворяване по чл.94, ал.1, т.4 ЗБН. Касаторът поддържа, че въззивният съд законосъобразно му е признал качеството на титуляр на вземането, придобито по силата на сключения с цедента - вложител В. Ш. договор за цесия от 26.03.2014 г., но в противоречие с доказателствата и в нарушение на закона е формирал неправилен извод, че първоначално с възражението по чл.66, ал.6 ЗБН е бил предявен и отрицателен установителен иск за несъществуване на вземането на цедента на основание и в размер, идентични с тези на претендираното чрез възражението вземане, и че с прекратяване на производството по отношение на цедента е препятствана възможността за уважаване на положителния установителен иск на цесионера. Навежда оплаквания за несъответствие с разпоредбите на чл.66 - чл.68 ЗБН на изводите на въззивния съд относно последиците от неучастие на цедента В. Ш. като страна в производството за разглеждане на възражението. Излага доводи, че при приключване на производството с влязло в сила съдебно решение за уважаване на заявената с възражението претенция не би могло да се стигне до посочения от въззивния съд резултат - двукратно включване и удовлетворяване при бъдещи разпределения на събрани суми на едно и също вземане, тъй като вземането на цедента не е включено в списъка по чл.67, ал.2 ЗБН, а с оглед списъка по чл.66, ал.7, т.3 ЗБН за прието за удовлетворяване в производството по несъстоятелност ще се счита само вземането с титуляр „Бляк Сий Кепитъл България“ ЕООД.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК по отношение на следните въпроси : „1. Представлява ли искането за изключване на цедента по договор за цесия от списъка с приети от синдика вземания в производството по банкова несъстоятелност по своята същност отрицателен установителен иск, по който съдът, разглеждащ възражението по чл.66, ал.6 от ЗБН, да дължи произнасяне в производството по чл.68 от ЗБН; 2. При уважаване с влязло в сила съдебно решение на възражение, подадено от цесионер по договор за цесия, за допълване на списъка с приети от синдика вземания в производството по банкова несъстоятелност с придобитото от същия вземане по договор за цесия съществува ли пречка синдиците да съобразят

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове