Определение №60649/26.07.2021 по дело №1035/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали намерението за увреждане по чл.40 ЗЗД от пълномощника към момента на сключване на договора винаги се установява от факта, че пълномощникът в качеството на купувач се облагодетелства от разликата между стойността на продаденото имущество и уговорената от него цена?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1035/2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. Б. А., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат М. Г., срещу решение №260091 от 18.12.2020 г. по гр. дело № 65/2020 г. на Врачанския окръжен съд, с което е потвърдено решение №1090/16.12.2019 г. по гр. дело №725/2019 г. на Врачанския районен съд. С първоинстанционното решение е уважен предявеният от Д. М. Н. срещу касатора иск с правно основание чл.40 ЗЗД и е прогласен за недействителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 57, том I, рег. № 1951, нот. дело № 24/2017 г. на нотариус Е. С., район на действие РС-Враца, рег. № 598 при НК на РБ, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. № 2205 от 03.05.2017 г., акт № 117, том 5, дело 885/2017 г., дв. вх. № 2203, с който Д. М. Н., действаща чрез пълномощника си А. Б. А., е продала на А. Б. А. притежавания от нея недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент №12 с идентификатор 12259.1010.20.5.12, находящ се в [населено място], по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № ИА-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК.

Предвид уважаването на главния иск, съдът не се е е произнесъл по предявения от ищцата против ответника в условията на евентуалност осъдителен иск с правно основаяние чл.79, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.200, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 9800.00 лева, посочена като продажна цена на имота в цитирания по- горе нотариален акт № 57.

Ответницата по касационната жалба Д. М. Н., [населено място], оспорва жалбата.

Мотиви

Въззивният съд е приел, че

ищцата е собственик на процесния имот. Страните по делото са живеели заедно на семейни начала, а от съвместното им съжителство имат родени две ненавършили пълнолетие деца. По силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 57, том I, рег. № 1951, нот. дело № 24/2017 г. ответникът по иска е придобил правото на собственост върху този срещу сумата от 9800, 00 лева. Данъчната оценка на имота е в размер на 15 361 лева към момента на сключване на сделката, а съгласно представеното по делото удостоверение за данъчна оценка става ясно, че към момента тя възлиза в размер на 12 387, 90 лева. От приложеното по делото пълномощно с нотариално заверен подпис с рег. № 1557/10.04.2017 г. и заверено съдържание с рег. № 1558/10.04.2017 г. на нотариус Е. С. се установява, че ищцата е упълномощила ответника да я представлява пред нотариус, като от нейно име и за нейна сметка се разпорежда /продава, дарява, заменя, ипотекира, купува и др./, както намери за добре и на когото намери за добре, на цена каквато договори, със собствения и процесен недвижим имот, включително има право да договаря сам със себе си при условията на чл.38 ЗЗД.

От представените по делото договор за встъпване в дълг, споразумение, уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение става ясно, че ответникът е встъпил като солидарен длъжник по сключения от ищцата с "ОББ" АД потребителски кредит, който към този момент е бил в размер на 1401, 50 лева, и се е задължил да го изплаща, както и че ищцата има дълг към "БТК" ЕАД, който е цедиран на друг кредитор и към 28.02.2019 г. все още

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари