Определение №60616/03.08.2021 по дело №906/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60616

  София, 03.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 906 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Г. П. и Е. Т. П., представлявани от адв. С. Т., против въззивно решение № I-250 от 30 октомври 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1613/2020 г. по описа на Окръжен съд Бургас, с което е потвърдено решение № 17 от 21 февруари 2020 г., постановено по гр.д. № 129/2015 г. по описа на Районен съд Средец, с което на основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД е прогласен за относително недействителен по отношение на „Трансвагон“ АД сключеният между ответниците „ЕП-комерс“ ООД и касаторите договор за прехвърляне на недвижим имот за погасяване на задължение, обективиран в нотариален акт № 118, том VI, рег.№ 3476, дело № 1019 от 15.11.2014 г. на нотариус В. К., рег. № *** на Нотариалната камара, за следните недвижими имоти: поземлен имот с начин на трайно ползване – пасище с храсти, съставляващ имот № *** в землището на [населено място], [община], ЕКАТТЕ ***, местност „К. д.“, с площ 792,383 дка, от които категория девета – 678,797 дка, категория четвърта – 106,208 дка, категория трета – 7,378 дка, при граници, описани в решението, и поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, съставляващ имот № ****, в землището на [населено място], [община], ЕКАТТЕ ****, местност „Т. н.“, с площ 120,714 дка, от които категория девета – 114,789 дка и категория пета – 5,925 дка.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е недопустимо като постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - наличието на висящо производство с предмет съществуване на вземане, с което ищецът „Трансвагон“ АД се легитимира като кредитор. Освен това се правят оплаквания за нередовност на исковата молба поради противоречиви твърдения на ищеца относно действителността на оспорената сделка. Твърди се, че не са налице всички изискуеми от закона предпоставки за уважаване на иска по чл. 135 ЗЗД. Оспорва се качеството „кредитор“ на дружеството ищец, тъй като вземането му било погасено към момента на приключване на съдебното дирене. Също така ищецът не бил увреден от атакуваната сделка, тъй като с нея не била намалена платежоспособността на „ЕП Комерс“ ООД. Поддържа се още, че воденето на настоящото дело представлявало злоупотреба с материални и процесуални права. Освен изложените доводи за вероятна недопустимост на въззивното решение, в изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпроси от приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

  Насрещната страна „Трансвагон“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, представлявано от В. Д. В., чрез адв. Х. Т., в отговора на касационната жалба заявява становище за липса на предпоставки за допускане на касационното обжалване и за правилност на обжалваното решение.

  В срока за отговор „ЕП-комерс“ ЕООД, представлявано от Г. П. и Е. Т. П., не взема становище по жалбата.

  За да постанови обжалвания акт, окръжният съд приема за установено от фактическа страна, че по силата на нотариален акт № 118, том VI, рег.№ 3476, дело № 1019 от 15.11.2014 г. на нотариус В. К., рег. № *** на Нотариалната камара, „ЕП-комерс“ ООД е прехвърлило на касаторите собствените си поземлен имот № **** в землището на [населено място], [община], ЕКАТТЕ ***, местност „К. д.“, с площ 792,383 дка, и поземлен имот № ***, в землището на [населено място], [община], ЕКАТТЕ ***, местност „Т. н.", с площ 120,714 дка, за сумата от общо 115000 лева,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари