Определение №60607/14.07.2021 по дело №1067/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60607

  ГР. София, 14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение в закрито заседание на 19.05.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №1067/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на В. М. срещу въззивното решение на Градски съд София по гр.д. №11455/19 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са отхвърлени исковете на касатора срещу Висш съдебен съвет / ВСС/ с пр. осн. чл.344, ал.1,т.1, 2 и 3 КТ, с които е оспорена законността на уволнението на ищеца от длъжността „директор на дирекция „Дисциплинарна дейност” в администрацията на ВСС, на осн. чл.328, ал.1,т.2 КТ, поради съкращаване на щата, извършено със заповед от 13.12.18 г., считано от 28.12.18 г.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.3 и ал.2, пр.3 ГПК. Намира, че въззивното решение е очевидно неправилно, защото въззивният съд не е съобразил, че новото щатно разписание е утвърдено със заповед №14342/27.11.18 г., като дата на влизане в сила на структурните промени се сочи 28.12.18 г., а заповедта за съкращаване длъжността на ищеца е от 13.12.18 г., т.е. преди да е влязло в сила новото щатно разписание. На осн. чл.11 от ЗА броят, функциите и числеността на дирекциите като нормативно установена структура в администрацията се определят от съответния устройствен правилник, в случая ПОДВССНА, който е нормативен акт и подлежи на обнародване в ДВ. Затова на осн. чл.15, ал.3 ЗНА дирекцията може да бъде закрита само с нормативен акт, а не с решение на овластения за издаването му орган. Или въззивният съд не е съобразил факта, че решението на Пленума на ВСС за закриване на дирекцията не може да породи целеното действие преди да бъде завършена процедурата по приемането и обнародването на нов ПОДВССНА за предприетата структурната промяна.

  В този контекст поставя като значими за спора, но и за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото следните правни въпроси от предмета на делото: 1. Може ли датата на прекратяване на тр. правоотношение да предхожда датата на влизане в сила на новото щатно разписание, т.е. към датата на влизането му в сила да са освободени вече лицата, чиито длъжности са съкратени и/ли закрити? 2.Следва ли да се съобрази при преценка за законосъобразност на съкращаването на щата наличието на влязъл в сила подзаконов нормативен акт – ПОДВССНА или правата на работодателя по чл.355, ал.1,т.5 ЗСВ са неограничени от други нормативни актове? 3.Решенията по чл.30, ал.2, т.9 ЗСВ подлежат ли на незабавно изпълнение, когато касаят нормативно установени структури на организация на администрацията / по см. на чл.4 ЗА/ или това следва да стане при условията на чл.11 от ЗА и чл.30, ал.2,т.15 ЗСВ? 4.Представлява ли ПОДВССНА подзаконов нормативен акт по см. на чл.7 ЗНА, с всички произтичащи от това последици, във вр. с чл.30, ал.2, т.15 ЗСВ ?

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: За да отхвърли исковете въззивният съд е приел, че на осн. чл.30, ал.2, т.9 ЗСВ Пленумът на ВСС определя организацията и структурата на администрацията на ВСС. На осн. т.15 Пленумът приема правилник за организацията на дейността си и за дейността на администрацията на ВСС, който се обнародва в ДВ. Съгласно чл.341, ал.3 ЗСВ Пленумът издава класификатор за длъжностите на съдебните служители в администрацията на ВСС, в който се определят наименованията и другите изисквания за заемане на съответната длъжност.На осн. чл.341, ал.4 ЗСВ броят на съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет се определя от Пленума на Висшия съдебен съвет по предложение на съответния ръководител. На осн. чл.355, ал.1 и 5 ЗСВ администрацията на ВСС се ръководи от главен секретар, който назначава и освобождава служителите

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари