Определение №60573/16.07.2021 по дело №922/2021


Класификация


Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

- 2 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60 573

гр. София, 16.07.2021 година.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 12.05.2021 (дванадесети май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател: Зоя Атанасова

Членове: Борис Илиев

Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 922 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 9/07.01.2021 година, подадена от Р. М. М., против решение № 121/26.11.2020 година на Апелативен съд Варна, постановено по гр. д. № 318/2020 година.

С обжалваното решение съставът на Апелативен съд Варна е потвърдил първоинстанционното решение № 74/09.03.2020 година на Окръжен съд Добрич, постановено по гр. д. № 147/2017 година, с което по иск с правно основание чл. 31, ал. 1 от ЗЗД, предявен от Й. Х. Р. (починала в хода на производството и заместена от законните си наследници Х. И. Р. и Ц. И. Р.-В.) против Р. М. М. е унищожен договора за дарение на недвижим имот, сключен на 16.06.2014 година и оформен с нотариален акт № ..., том ... рег. № ...., дело № ..../..... година на Ю. Д.-К.-нотариус с район на действие района на Районен съд Добрич, вписана под № .... в регистъра на Нотариалната камара, с който Й. Х. Р., като дарител е прехвърлила на Р. М. М., като дарен, правото на собственост върху 6/10 идеални части от поземлен имот-дворно място, намиращо се в [населено място]., бул. „25-ти септември“ № 26, ЦГЧ, с площ от 290.00 м2 по документ за собственост и 308.00 м2 по скица, с идентификатор №..... по КК на града, както и от построената в имота сграда с идентификатор № ..... по КК на града с площ от 173.00 м2.

В подадената от Р. М. М. касационната жалба се излагат доводи за това, че решението на Апелативен съд Варна е недопустимо или евентуално е постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявения против него иск с правно основание чл. 31 от ЗЗД да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК, а също така и по ал. 2, пр. 2 и пр. 3, на чл. 280 от ГПК за допускане на обжалваното решение до касационен контрол.

Ответникът по касационната жалба Х. И. Р. е подал отговор на същата с вх. № 124/25.02.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решение № 121/26.11.2020 година на Апелативен съд Варна, постановено по гр. д. № 318/2020 година, поради което и такова не трябва да се допуска, а ако се допусне жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано тя да бъде оставена без уважение, а въззивното решение да се потвърди.

Ответницата по касационната жалба Ц. И. Р.-В. не е подала отговор на същата, както и не е изразила становище относно допустимостта и основателността й.

Р. М. М. е бил уведомен за обжалваното решение на 07.12.2020 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 9/07.01.2021 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари