Определение №60542/30.06.2021 по дело №3210/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60542

  София, 30.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3210 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на И. М. П., с адрес в [населено място], М. М. К. и С. М. П. – двете с адрес в [населено място], представлявани от адв. А. А., против въззивното решение № 1025 от 20 май 2020 г., постановено по гр.д. № 5399/2018 г. по описа на апелативния съд в [населено място], с което се потвърждава решение № 177 от 8 юни 2018 г., постановено по гр.д. № 252/2013 г. по описа на окръжния съд в [населено място], с което „Бетон-99“ АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], и касаторите И. П., М. К. и С. П., по иска на С. Г. Н. по чл. 79, ал. 1, предл. първо ЗЗД, при условията на солидарност са осъдени да завършат сградата с индентификатор ..........., находяща се в [населено място], и да снабдят С. Н. с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.) и удостоверение за въвеждане в експлоатация (съгласно чл. 177, ал. 3 ЗУТ), и в тежест на касаторите са присъдени разноски.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е недопустимо, а ако е допустимо – то страда от всички пороци по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Сочи се, че от касаторите като ответници по иска е направено искане за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – изпълнението на наложените на касаторите задължения по силата на първоинстанционното решение ще е невъзможно предвид нищожността на издадените за строежа книжа (инвестиционния проект и разрешението за строеж); нищожността на сочените книжа като правни последици означава липса на строителни книжа, а съгласно ЗУТ не могат да се изпълняват строежи, за които няма строителни книжа; със заповед № ДК-10-ЮЗР-92/07.09.2018 г. на началника на РДНСК-Югозападен район, е прогласена нищожността именно на инвестиционния проект от 27.07.2006 г. и издаденото въз основа на този проект разрешение за строеж; предвид предмета на делото, производството по адм.д. № 826/2018 г. на административния съд в [населено място] е преюдициално, тъй като от изхода на спора по това дело ще зависи дали въз основа на инвестиционния проект, одобрен на посочената по-горе дата, може да се изпълни предмета на суперфициарния договор. Решението е недопустимо и поради висящо съдебно производство по адм.д. № 838/2017 г., също по описа на административния съд в [населено място], чийто предмет е оспорване на заповед № 01-347/14.09.2005 г. на кмета на [община], с която е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на имота, в който е било учредено правото на строеж; този извод следва от чл. 180 ЗУТ, като възможно е да се строи само ако е налице влязъл в сила подробен устройствен план, а извод за влязъл такъв при висящо съдебно производство по оспорване на заповедта на кмета, не може да се направи. Посоченото в решението, че е неоснователно възражение за погасяване на правото на строеж поради това, че сградата е изпълнена на етап груб строеж в срока по чл. 67 ЗС, е неотносимо към действително направеното възражение за незаконност на изпълнения строеж въз основа на нищожни строителни книжа, а с изпълнение на незаконен строеж правото на строеж не може да се счита за реализирано. Оспорва се изводът на съда, че е неоснователно възражението за нищожност на суперфициарния договор поради невъзможен предмет в частта, в която е учредено право

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари