Определение №60507/10.08.2021 по дело №2317/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60507

  София, 10.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2317 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Мини Марица-изток”ЕАД, [населено място] срещу решение № 11786 от 04.08.2020г. по в.т.д.№ 606/2018г. на Софийски апелативен съд, ТК, 9 състав, с което е потвърдено решението по т.д. № 1502/2015г. на СГС, VІ-5 състав, за обявяване на основание чл.59,ал.5 ЗБН за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „КТБ”АД изявление за прихващане вх.№ 10330/31.10.2014г., изходящо от „Мини Марица-изток”ЕАД.

  В касационната жалба се поддържа твърдение, че решението е постановено в противоречие с материалноправните норми. Поддържа се, че правнорелевантно за действителността на процесното прихващане като едностранна правна сделка е, дали към момента на достигане на изявлението за компенсация до банката, законът е позволявал и е било допустимо да се извърши това прихващане. Поддържа се, че нормата на чл.59,ал.5 ЗБН /ред.ДВ бр.98/2014г., в сила от 28.11.2014г./ е материалноправна и може да се прилага за отношения, възникнали преди влизането й в сила, само, ако за това е предвидена изрична разпоредба, а такава в ЗИД на ЗБН ДВ бр.98/2014 не се съдържа. Посочва се, че разпоредбата в нейната редакция до 28.11.2014г. не намира приложение за процесното прихващане, извършено на 31.10.2014г., тъй като неговият фактически състав е завършен преди изменението на разпоредбата от 28.11.2014г. и правните последици на изявлението са настъпили с достигането му до банката на 31.10.2014г. Посочва се, че действалата и приложима за спора разпоредба в редакцията й до 28.11.2014г. не е осъществима по отношение на процесното прихващане и не го засяга, тъй като тя визира единствено прихващания, извършени от банката длъжник, а не прихващания, извършвани от кредитор, какъвто е „Мини Марица-изток”. Оспорва се правилността на извода, че с разпоредбата на пар.8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22/13.03.2018г./ изрично е придадено обратно действие на нормата на чл.59,ал.5 ЗБН и на извода, че нормата е действаща и следва да бъде приложена от съда. За неправилно касаторът счита и становището на съда за основателност на иска независимо, че банката е признала и одобрила последиците на извършеното прихващане с издадените на ответника писма и удостоверения като изрично е посочила в банково удостоверение, че дружеството няма задължения по договор за кредит № МТ-318 от 29.09.2010г. Поддържа се, че действията на банката по осчетоводяване на извършеното прихващане обективират признаване на погасителния ефект на прихващането. Искането е за отмяна на решението и отхвърляне на иска. В изложението по чл.284,ал.1,т.3 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите при допълнителната предпоставка на т.3 на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК: І.1.Коя е приложимата редакция на чл.59,ал.5 ЗБН към прихващания, извършени до влизане в сила на изменението с нормата на пар.9 от ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22, в сила от 28.11.2014г./ и пар.8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /ДВ 22/13.03.2018г./; І.2.Длъжен ли е съдът след датата на прихващането да съобрази в производството по чл.59,ал.5 ЗБН изменението на тази норма, ако не й е придадено обратно действие; І.3.С предявяване на иск по чл.59,ал.5 ЗБН, с който се иска да бъде обявено за относително недействително изявление за прихващане от кредитополучател, оспорва ли се действителността на извършеното прихващане въз основа на правна норма, която е приета след изявлението за прихващане и може ли да доведе до преуреждане на възникналото въз основа на това прихващане правоотношение. І.4.При предявяване на иск по чл.59,ал.5 ЗБН към кой момент следва да се извърши преценка дали извършеното прихващане е относително недействително - датата на извършване на прихващането/получаването от банката на изявлението за прихващане, или друга дата, и защо; При същата допълнителна предпоставка се иска

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари