Определение №60506/17.06.2021 по дело №709/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел. енергия след изменението на ЗЕ, в сила от 17.07.12 г. и при действието на чл.48,49,50 и 51 от ПИККЕ, в сила от 16.11.13 г.?

2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната ел. енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на ел. енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 12.05.21 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №709/21 г., намира следното:

Производството е по чл.288 ГПЛ, вр. с чл.280 ГПК.

История на спора

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Енерго Про – Продажби” АД, гр. Варна срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр.д. №2374/20 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е уважен предявения от К. С. срещу касатора иск по чл.124, ал.1 ГПК, като е прието за установено, че ищецът не дължи на ответника, сега касатор сумата от 8002 лв., представляваща корекция на потребена в посочения обект на ищеца за периода 1.12.17 г. - 30.11.18 г. електроенергия, която е неотчетена, неплатена и е остойностена с фактура от 22.10.2019 г.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 ГПК и чл. 280, ал.2 , пр.3 ГПК. Намира, че касационно обжалване на въззивното решение следва да се допусне по два въпроса от предмета на спора, които са разрешени в противоречие с цитираната практика на ВКС, а именно: 1.Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел. енергия след изменението на ЗЕ, в сила от 17.07.12 г. и при действието на чл.48,49,50 и 51 от ПИККЕ, в сила от 16.11.13 г. ?

2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната ел. енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на ел. енергия по реда на чл.183 ЗЗД?

Намира още, че въззивното решение е очевидно неправилно, поради погрешно дадените от въззивния съд отговори на горните въпроси.

По допускане на обжалването ВКС намира следното: За да уважи иска въззивният съд е приел в обобщение, че липсата на регламентиран в ПИККЕ / след отмяна на част от разпоредбите им с посочените решения на ВАС/ изричен ред, условия и процедура за установяване на предпоставките за извършване на корекцията, води до невъзможност за прилагане на действащите норми, уреждащи методологията при начисляването на допълнителните количества ел. енергия. Съответно може да бъде направен извод, че след отмяната на правилата в частта, регламентираща условията и редът за извършване на корекции на сметките на абонатите при констатирано неизмерване или неточно измерване на доставената от доставчика и потребена от абоната ел. енергия за минал период, липсва и нормативно уредена възможност за доставчиците да начисляват ел. енергия на това основание. При липса на предвидена в действащото законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период, същият не може да обосновава това право с действаща норма на чл. 50 ПИКЕЕ, на която се позовава ответникът. Затова и сумата, начислена на соченото основание, е недължима от абоната, а предявеният установителен иск е основателен и следва да бъде уважен, като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари