Определение №60499/04.08.2021 по дело №2068/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2068 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МВ Трейдинг-2008“ЕООД срещу решение № 898/22.04.2020г. по т.д. № 5087/2019г. на Софийски апелативен съд, с коeто e потвърдено решение № 1223/04.07.2019г. по т.д. № 14490/2018г. на Софийски градски съд в частта, с която касаторът е осъден, на осн. чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН, пр.2, да върне в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“АД/н/ собствеността върху три недвижими имота, представляващи поземлени имоти с идентификатори 05815.308.184, 05815.308.182 и 05815.308.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4 122 кв.м., 2 380 кв.м. и 1214 кв.м., съответно, находящи се на адрес: [населено място], л.к. 2140 ул. „I-ва”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като е присъдил в полза на масата на несъстоятелността на банката направените от синдика разноски по делото.

В касационната жалба се поддържат доводи за недопустимост, еувентуално за неправилност на въззивното решение, какато и за наличие на основания по чл.280 ГПК, ал.1 и 2 за допускане на касационно обжалване.

В писмения си отговор ответниците по касацията - А. Н. Д. и К. Х. М., упражняващи правомощията на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (н.), [населено място], оспорват основателността на касационната жалба и наличието на предпоставки за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

С определение №101/14.05.2021г. по настоящото дело, производството е спряно до приключването на конституционно дело №9/2020г. на Конституционния съд на Република България. С оглед приемането и обявяването на решение №8/27.05.2021г. по конст.дело №9/2020г. на Конституционния съд на Република България /обн. ДВ, бр.48 от дата 08.06.2021 г./, на основание чл.230 ал.1 ГПК производството следва да бъде възобновено от фазата на производство по чл.288 ГПК.

Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК.

За да се произнесе, настоящият състав на ВКС съобрази следното:

С въззивното решение САС се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН, пр.2. Въззивният съд е уважил същия по съображения за доказано осъществуване на елементите от фактическия състав на посочената правна норма.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК касаторът се позовава на недопустимост, на основание чл.280, ал.2, пр. 2 ГПК, както и формулира правни въпроси, относими към твърдяното съществено процесуално нарушение – недопусно доказателствено искане, свързано с необходимост от специални знания и към оплакването за неправилно приложение на материалния закон – относно даденото тълкуване на елементите от фактическия състав на правната норма на чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН, пр.2.

Касационен въпрос

Допускането на касационното обжалване за проверка допустимостта на въззивния акт.настоящият състав на ВКС обосновава със следното:

С решение № 8/27.05.2021 г. по конст. дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, разпоредбата на чл.60а, ал.1 от ЗБН / обн. ДВ бр.22 от 2015 г., доп. бр.33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г. / е обявена за противоконституционна. Следователно, в хода на висящото съдебно производство се явява отпаднало занапред правното основание на иска, обуславящо неговата недопустимост, а оттук и недопустимост на въззивното решение, за която съдът следи служебно и без обосноваване на основание

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари