Определение №60474/20.07.2021 по дело №1831/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60474

  гр. София, 20.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1831 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „СИЕНИТ“ ООД срещу решение № 79/04.03.2020 г. по в. т. д. № 677/2019 г. на Апелативен съд Пловдив, с което е потвърдено решение № 443/18.07.2019 г. по т. д. № 280/2017 г. на Окръжен съд Пловдив за отхвърляне на предявения от касатора срещу „АРП“ ООД иск по чл. 79 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, вр. с чл. 82 ЗЗД за заплащане на сума в размер на 28 909, 86 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие неизпълнение от ответника на поети от него гаранционни задължения по договор за изработка.

  В касационната жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на материалния закон при определяне вида отговорност, чието ангажиране се търси с исковата молба, а именно допуснал е смесване на гаранционната и отговорността за некачествено изпълнение по ЗЗД. Постановеното решение е необосновано, тъй като от събраните по делото доказателства неправилно съдът е направил извод, че констатираните недостатъци не се покриват от гаpанционната отговорност на ответника изпълнител. Сочи се, че представените по делото констативни протоколи и становища от трети лица са противопоставими на изпълнителя и доказват наличието на дефект по извършените работи, както и, че ищецът е уведомил ответника своевременно за всички недостатъци и е поискал да се яви незабавно в обекта за поправянето им, но последният очевидно не е сторил това. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуално правни въпроси от значение по делото, а именно :

  1. „Когато предмет на иска е обезщетение за повече от едно неизпълнение на облигацията, следва ли да има произнасяне в съдебното решение относно всяко от твърдените неизпълнения?“

  2. „Когато основателността на иска зависи от доказването на реализиран сложен фактически състав и съдът установи недоказаност на една от необходимите предпоставки, следва ли в решението да се съдържа произнасяне и по всички останали предпоставки?“

  Мотивирано е приложение на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, очевидна неправилност, както и недопустимост на решението, тъй като съдът се е произнесъл по непредявен иск, а не по предявения такъв, който има своето основание в чл. VI.5 от договора , а не в чл. V.5. Формирано е искане за отмяна на въззивното решение и постановяване на друго такова, с което да бъде уважен изцяло предявеният иск.

  От ответника по касация „АРП“ ООД не е постъпил отговор на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  Исковата претенция е основана на твърдени да са претърпени от „СИЕНИТ“ ООД вреди в резултат неизпълнение на гаранционни задължения от страна на ответника „АРП“ ООД в размер на исковата претенция. За да потвърди първоинстанционното решение, въззивната инстанция е възприела изцяло установените от Окръжен съд Пловдив факти, а именно, че на 06.11.2009 г. между страните е бил подписан договор, по силата на който ответникът като изпълнител е поел задълженията да изработи, достави и монтира противопожарни врати в обект „Търговски и развлекателен комплекс „Мол Русе“. В клаузата на чл. V.5. „АРП“ ООД е поел

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари