Определение №60471/10.06.2021 по дело №4649/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60471

  гр. София, 10.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 4649/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на „ЕСТИЕМ – БИЛД“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. София, район „С.“, ул. „Позитано“ № 3, ет. 1, ап. 1, чрез адв. Ш. против решение № 1529 от 24.06.2019 г. по гр. д. № 4311/2018 г. на Апелативен съд – София, ГК, 7-ми състав (поправено по реда на чл. 247 ГПК с решение № 11737 от 30.07.2020 г. по същото гр. дело).

  От ответниците Ц. П. Д. и В. Д. К., чрез пълномощника им адв. В. са подали писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който изразяват становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендират разноски.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване настоящият състав на трето гражданско отделение на ВКС намира следното.

  Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение (поправено по реда на чл. 247 ГПК), с което:

  - е потвърдено решение № 2712/02.05.2018 г. по гр. д. № 6685/2014 г. на Софийски градски съд (също поправено по реда на чл. 247 ГПК с решение № 4452 от 04.07.2018 г. по това дело) в ЧАСТТА, в която е обявена нищожността на договор за покупко - продажба на право на строеж от 12.05.2004 г., обективиран в нотариален акт № .., том .., рег. № ..., дело № ../... г. на нотариус А. Г. с рег. № 031 на НК в частта относно прехвърленото право на строеж за апартамент № .. в сградата на ул. „В. А. “ № 8, [населено място], на основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 ЗЗД и

  - е оставена без разглеждане въззивната жалба на „ЕСТИЕМ – БИЛД“ ЕООД срещу решението на първостепенния градски съд в частта, с която е уважен предявения иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и е обявен за окончателен предварителния договор от 22.06.2004 г., сключен между В. П. и Е. П., като продавачи и Ц. Д., като купувач относно прехвърляне на правото на строеж за построяването на обещания апартамент № 3 в сградата, находяща се на посочения по - горе административен адрес. В тази си част касационната жалба има характер на частна жалба.

  1. Въззивният съд е постановил обжалвания резултат по процесуалния спор относно допустимостта на обжалването на първоинстанционното решение от „ЕСТИЕМ – БИЛД“ ЕООД в частта на произнасяне по иска за обявяване на предварителния договор за окончателен като е приел, че дружеството не разполага с право на жалба срещу този съдебен акт, тъй като не е страна по иска с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Посочил е, че ответниците по него - В. С. П. и Е. Р. П. не са обжалвали решението и в тази част то е влязло в сила. Споделено е разбирането, изразено в решение № 106 от 07.07.2015 г. по гр. д.№ 142/2015 г. на ВКС, I г. о., че решението по всеки от кумулативно съединените искове подлежи на самостоятелно обжалване и ако не бъде обжалвано, влиза в сила, независимо че единият от кумулативно съединените искове обуславя решението по другия. Ако единият от кумулативно съединените искове обуславя другия и страната е обжалвала само решението по обуславящия иск, дори жалбата да бъде уважена решението по обусловения иск не може да бъде отменено и обратно. Ако страни по кумулативно съединените искове са различни лица и ако решението по иска с правно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари