Определение №60455/13.07.2021 по дело №2415/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно понятието „ограничения върху движението на капитали“ по смисъла на чл. 63, пар. 1 ДФЕС.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2415 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Изгрев“ АД, [населено място] срещу решение № 11661 от 22. 07. 2020 г. по в. гр. д. № 2623/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 2 състав, с което след отмяна на решение № 651 от 29. 01. 2019 г. по гр. д. № 3714/2016 г. на Софийски градски съд са отхвърлени предявените от касатора срещу Народно събрание на Република България и Агенция за публичните предприятия и контрол искове, основани на чл. 4, пар. 3 ДЕС вр. чл. 63 ДФЕС, за заплащане солидарно от ответниците на сумата от 120 673, 37 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, заедно със законната лихва от 18. 12. 2015 г.

Мотиви

Касационният жалбоподател поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон. В касационната жалба се оспорва извода на въззивния съд, че независимо от съществуващата за ищеца вреда с оглед обстоятелството, че негово имущество е послужило за удовлетворяване на чуждо вземане по силата на закона, не са налице предпоставките за прилагане на чл. 63 ДФЕС, доколкото няма междудържавно или такова между държава-членка и трета страна движение на капитал, засегнато от приложението на отменената норма на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК (обн. ДВ, бр. 72/2006 г., изм. бр. 65/2008 г. и доп. бр. 18/2010 г.). Касаторът излага доводи за неправилност на заключението на апелативния съд, че не е налице противоправно поведение на ответниците, което да обоснове солидарната им отговорност. В касационната жалба се поддържа, че в случая безспорно е установено, че увреждащата норма на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК противоречи на правото на ЕС с оглед Мотивирано становище № С (2013) 1550 на ЕК от 21. 03. 2013 г. по процедура за нарушение № 2012/4002 и последващата отмяна на нормата със ЗИД на ЗПСК (обн. ДВ, бр. 34/2015 г.). Съгласно становището на ЕК с възможността за учредяване на ипотека за обезпечаване на задълженията не само върху имуществото на неизправния акционер разпоредбата въвеждала специално държавно право, с което се нарушават гарантираните от правото на ЕС свободно движение на капитали (чл. 63 ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 ДФЕС). Касационният жалбоподател поддържа, че приемането и прилагането на нормата от ответниците представляват нарушения на правото на ЕС, довели до преки вреди за касатора в размер на 120 673, 37 лв., представляваща сумата, разпределена на АПСК след извършената публична продан на ипотекирания собствен на „Изгрев“ АД недвижим имот за задължения на акционер в посоченото дружество. Прави искане за отмяна на обжалваното решение.

Допускането на касационното обжалване касаторът основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 2 и 3 и чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните правни въпроси, за които твърди, че са от значение за изхода на делото: „1. Следва ли при преценката на фактическия състав на непозволеното увреждане в резултат на нарушение на чл. 63 ДФЕС, съдът, който разглежда конкретното производство да ограничи преценката си до обстоятелството дали прилагането на законова разпоредба, която ограничава правото на свободно движение на капитали, засяга в конкретния случай само субекти от една държава членка, или следва да прецени и дали е възможно тази законова разпоредба, приложима еднакво към местните граждани и граждани на други държави членки, да има последици, които не са свързани само с тази държава членка

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари