Определение №60443/26.07.2021 по дело №1858/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60443

  гр. София, 26.07. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1858/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М. в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД /“КТБ“ АД/ - в несъстоятелност, срещу решение № 695 от 13.04.2020 г., постановено по т. д. № 5265/2019 г. на Апелативен съд - София. С посоченото решение са потвърдени постановените по т. д. № 1102/2017 г. на Софийски градски съд решение № 674 от 10.04.2019 г., с което са отхвърлени предявените от синдиците на „КТБ“ АД /н./ против Г. П. Х., О. Н. Р., И. А. З., А. М. П. и Г. К. З. искове с правно основание чл.57, ал.3 ЗБН за осъждане на ответниците да заплатят солидарно сума в размер на 2 484 499 евро, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в претърпени загуби от несъбрани вземания по договор за кредит, сключен на 29.07.2008 г. между „КТБ“ АД и „Елизер“ ООД с предмет предоставяне на банков кредит в размер на 16 000 000 щ. д., причинени в резултат на неизпълнение на задължения на ответниците в качеството им съответно на изпълнителни директори - О. Н. Р. и И. А. З., на прокуристи - Г. П. Х. и А. М. П., и на служител на банката с ръководни функции - Г. К. З., при разрешаване и сключване на договора без клауза и без фактически учредено обезпечение, разрешаване на усвояването на кредита, без преди това да бъдат учредени обезпечения, неосъществяване на последващ контрол по изпълнението на договора и непредприемане на действия за изискване на допълнителни обезпечения, и решение № 1309 от 16.07.2019 г., с което по реда на чл.250 ГПК е допълнено основното решение по делото като са отхвърлени предявените в условията на евентуалност искове с правно основание чл.57, ал.3 ЗБН за разделно осъждане на всеки от ответниците да заплати обезщетение за причинените на „КТБ“ АД вреди с посоченото съдържание и правопораждащи факти в размер на по 496 899.80 евро.

  В касационната жалба се сочат основания по чл.281, т.3 ГПК за неправилност на обжалваното решение и се прави искане за неговата отмяна с произтичащите от това последици - уважаване на предявените искове и присъждане на разноски. Навеждат се оплаквания, че поради необсъждане в пълнота събраните по делото доказателства относно хронологията на отпускане на спорния кредит и липсата на последващ контрол върху изпълнението на поетите от кредитополучателя задължения въззивният съд необосновано е приел, че не са установени конкретни действия и бездействия на ответниците, съставляващи нарушение на произтичащи от сключените с тях договори, от вътрешните правилници и устава на банката или от закона задължения в качеството им на администратори по смисъла на § 1, т.2, б.“б“ ДР на ЗБН. Поддържат, че съдът неправилно е акцентирал върху ирелевантния за основателността на исковете факт, че до поставяне на банката под специален надзор кредитополучателят е обслужвал редовно кредита си, без да вземе предвид, че след преустановяване на плащанията към 20.06.2014 г. банката не е разполагала с надлежно обезпечение по кредита, осигуряващо й привилегия за удовлетворяване на непогасения остатък по договора от 29.07.2008 г. Излагат подробни аргументи за неизпълнение на конкретни задължения на ответниците в качеството им на администратори на „КТБ“ АД по повод обезпечаването на кредита и за реално произлязла за банката вреда от невъзможността да реализира вземането си към кредитополучателя за непогасения остатък от кредита, намираща се в причинно - следствена връзка с поведението на ответниците.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което приложното поле на касационното обжалване е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари