Определение №60420/12.07.2021 по дело №2272/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

За вероятността обжалваното съдебно решение да е недопустимо, поради това, че въззивният съд не е спрял производството по делото при установяване наличието на преюдициално съдебно производство.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. № 2272 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност, чийто правомощия се упражняват от А. Д. и К. М., обжалва решение № 9326 от 28.04.2019 г. по т.д. 3648/18 г., СГС, ТК, 15 състав, с което е потвърдено решение № 3470 от 29.12.2017 г. по т.д. 3867/15 г., Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявените искове на касатора срещу И. А. З. и А. М. П., с правно основание чл. 57, ал. 3 ЗБН вр. чл. 240, ал.2 ТЗ и чл. 57, ал. 3 ЗБН вр. чл. 79, ал. 1, пр. 2 ЗЗД за осъждането им да заплатят сума в размер на 9 077 175,74 евро, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в претърпени загуби от несъбрани вземания, възникнали по договор за кредит, сключен на 20.12.2011 г. между „КТБ“ АД и „ГИПС“ АД за предоставяне на кредит в размер на 10 000 000 евро, които вреди са причинени в резултат от неизпълнение от ответниците на задълженията им по осъществяване на управление на „КТБ“ АД, които са възникнали за И. А. З., в качеството му на изпълнителен директор, а за А. М. П., в качеството му на прокурист, което неизпълнение се изразява в извършване на действия по подписване от името и за сметка на „КТБ“ АД на 20.12.2011 г. на договор за кредит с „Гипс“ АД и по разрешаване на „Гипс“ АД да усвои отпуснатия кредит изцяло, без да бъдат учредени преди това обезпечения, представляващи особен залог по реда на ЗОЗ на вземания на „Гипс“ АД, произтичащи от договори за разплащателни сметки на „КТБ“ АД в лева, в евро и в щатски долари, както и на бъдещи вземания, произтичащи от договори за разплащателни, депозитни и други сметки на „Гипс“ АД в „КТБ“ АД и особен залог върху дълготрайни материални активи на „Гипс“ АД на стойност минимум 125 % от размера на кредита, и непредприемане на действия по изискването от кредитополучателя „Гипс“ АД, който не е изпълнявал точно задълженията си по договора за кредит от 20.12.2011 г. да учреди нови обезпечения, както и по принудително събиране от „Гипс“ АД на дължимите и неплатени в срок задължения, възникнали по договора за кредит от 20.12.2011 г.

Излага съображения относно недопустимост на съдебното решение, поради наличие на преюдициално производство – обжалване на определение по чл. 729 от ТЗ за одобряване на сметка за разпределение.

Излага съображения за необоснованост на съдебното решение – отменително основание съгласно чл. 281, т. 3, пр. 3 от ГПК. Счита, че въззивният съд не е съобразил доказателствата по делото, за да направи извод, че ответниците по иска не са нарушили актовете, регулиращи задълженията им. Конкретно – Устава на банката, договора за прокура, договора за възлагане на управление. На първо място, не били изпълнени задължения съгласно изискванията на Правилника за кредитната дейност на банката за обстоен анализ, в.т.ч. анализ на предложените обезпечения, каквото било изискването на чл. 40 и сл. от Правилника. Не били събрани доказателства за спазване на тези изисквания. Дори представените от ищците пред въззивната инстанция писмени доказателства не обуславяли извод, че са били учредени обезпечения в размер на 125 % от размера на отпускания кредит, нито такива са залагани в полза на банката като обезпечение по процесния договор. Становището на Е. С., управление „Кредитиране“ и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари