Определение №60417/12.07.2021 по дело №2341/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60417

  София, 12.07. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№2341/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Глобал Куест Емърджинк Юрап Фанд 2“ ЕООД от [населено място], срещу решение №11536 от 14.07.2020г., постановено по гр.д.№653/2010г. на Софийски апелативен съд, ТО, 7 състав. С обжалваното решение е потвърдено решение №6415/10.09.2019г. по гр.д. №7380/2016г. на СГС, ГО, І-1 състав, с което са отхвърлени предявените от „Глобал Куест Емърджинк Юрап Фанд 2“ ЕООД против „Инвестбанк“ АД и „Ем Зет Билд“ ЕООД (н.) искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК във вр. с чл.179, ал.1 ЗЗД за признаване за установено несъществуването на ипотечно право, учредено по отношение на: 1. паркомясто №57 в сутерена на сграда, кота - 3.80м., с площ от 20.84 кв.м., заедно с 0.49% ид.ч. от общите части, равняващи се на 22.60 кв.м. от общите части на паркоместата; 2. паркомясто №58 в сутерена на сграда, кота - 3.80м., с площ от 29.84кв.м., заедно с 0.69% ид.ч., равняващи се на 32.36 кв.м. от общите части на паркоместата и 3. паркомясто №63, в сутерена на сграда, кота - 3.80м., с площ от 21.45кв.м., заедно с 0.50% ид.ч., равняващи се на 23.26кв.м. от общите части на паркоместата, находящи се в [населено място], район Витоша, м.„Манастирски ливади - запад“, [улица]в жилищни сгради с магазини и подземни гаражи - секции А, Б, В и Г, в поземлен имот с идент.№ 68134.1933.25, представляващ УПИ І-25 от кв.59 по плана на [населено място], м.„Манастирски ливади – запад“, целият с площ от 13 091 кв.м., и за заличаване на основание чл.179, ал.1 ЗЗД на учредената в полза на „Инвестбанк“ АД ипотека върху тези обекти с нот.акт №49, том ІV, рег.№5665, дело № 580/2008г. на нотариус И. Н., с район на действие СРС

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон, и необоснованост. Твърди се, че въззивният съд е възприел неправилно безспорно установените в първоинстанционното производство правнорелевантни факти – заплащане от ищеца в пълен размер на дължимата продажна цена на всички закупени имоти, включително и на процесните паркоместа, и постъпването на сумите по откритите в „Инвестбанк“ АД две сметки, от които по силата на чл.14 от сключения на 14.02.2007г. договор за банков кредит, ответникът е събирал служебно вземанията си по обезпечения с ипотека кредит. Излагат се доводи, че изводът на съда за неизпълнение на уговорените в анекс №6/27.06.2012 г. към договора за кредит условия за заличаване на ипотеката е необоснован и незаконосъобразен, тъй като със заплащане на цената е погасена съответната част от вземането на банката - кредитор, а вследствие на това е погасено и ипотечното право върху закупените имоти. Твърдението за допуснати от въззивния съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила се обосновава с необсъждане на всички доводи и възражения във въззивна жалба. Претендира се отмяна на обжалваното решение, уважаване на предявените искове с присъждане на направените от дружеството разноски по делото.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и ал.2, предл.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Извън твърдението за очевидна неправилност на решението, касаторът е формулирал следния въпрос, който според него е решен в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №114/17.01.2012г. по т.д.№839/2010г., I т.о., а именно: „Следва ли да се приеме за изпълнено условието на банката - кредитор за заличаване на ипотеката при постъпване на суми от продажбата на ипотекираните имоти по посочена сметка, ако определената от банката сума е постъпила по друга сметка на длъжника, от която

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари