Определение №60391/23.06.2021 по дело №689/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  Определение на ВКС-ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60391

  София, 23.06. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 689 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) срещу Решение № 2666 от 02.12.2019 год. по гр.д.№ 2188/2019 год. на Софийски апелативен съд. С него е потвърдено Решение № 64 от 08.03.2019 г. по гр. д. № 396/2018 г. на Пернишки окръжен съд.

  С това решение първоинстанционният съд е уважил предявеният от Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" АД, [населено място] (МБАЛ), срещу НЗОК иск за сумата 80132 лева, представляваща възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ, и 23536,50 лв. обезщетение за забава, съизмеримо със законната лихва.

  В частта с която исковете са били отхвърлени, като необжалвано, първоинстанционното решение е влязло в сила.

  В изложението по чл.284 ал.1 т.3 ГПК касаторът се позовава на основанието по чл.280 ал.1 т. 3 ГПК.

  Ответникът по касация Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" АД, не е депозирал отговор по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК.

  Главният иск с правно основание чл. 79 ал. 1 ЗЗД вр. чл. 59 ЗЗО е обусловен от неизплатени суми за извършено лечение на пациенти по клинични пътеки през периода м. май 2015 год. – м. август 2015 год. вкл., произтичащи от сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 140253/25.02.20215 год.

  Твърдението на МБАЛ е, че за процесния период е оказвал болнична помощ, отчитал е своевременно извършването и, но е получавал заплащане от ответника само до стойностите, определени в приложение № 2 към договора. Оказаният обем болнична помощ над тези стойности останал неизплатен, което обусловило завеждане на исковата претенция.

  Последователно подържаната теза на НЗОК е, че задължение за здравноосигурителната каса е да плаща извършените медицински дейности в рамките на предварително определените стойности и да не допуска увеличаване на разходите над договорените. Това задължение обосновава с действащата към процесния период нормативна уредба – ПМС № 57 от 16.03.2015 год. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО и Закона за бюджета на НЗОК от 2015 год. Поддържа, че съгласно чл.21 от Приложение 2Б към посоченото ПМС и чл.8 от Правилата за изменение, приети с решение на НС на НЗОК въз основа на законова делегация със Закона за бюджета на НЗОК, възможност за промяна на стойностите, утвърдени за плащане на изпълнителя на болнична помощ, съществува единствено по отношение на спешната диагностика и лечение. Твърди се, че ищецът не е предал за проверка от контролните органи на РЗОК-Перник дейността си по оказване на болнична помощ по клинични пътеки на стойност, надвишаваща определената такава по приложение № 2 от договора, както и че няма съставени констативни протоколи, удостоверяващи, че болничната помощ е оказвана в съответствие с установените изкисвания.

  За да уважи иска, първоинстанционният съд е приел наличие на облигационна връзка между страните за оказване болнична медицинска помощ по изрично посочени клинични пътеки на здравноосигурени лица и на лицата по §7 ал.1 от ЗБНЗОК за 2015 год. с възложител НЗОК, с която облигационна връзка е създадено задължение за възложителя да заплаща на изпълнителя за всеки отделен случай по клиничната пътека при условие, че извършената и отчетена по електронен път дейност по клинични пътеки е в рамките на стойностите, посочени в приложение № 2 "Стойност на дейностите, медицинските изделия и лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, в условията на болнична медицинска помощ". ПкОС е приел за нищожни на основание чл.26 ал.1 пр. 1 ЗЗД клаузите, въвеждащи ограничения при отчитането и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари